Przejdź do treści

Sprawozdania Parafialnej Rady Parafialnej

Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 25.11.2014r.Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który powitał wszystkich członków PRD. Spotkanie tradycyjnie rozpoczęto modlitwą brewiarzową. Następnie przedstawiony został porządek zebrania. Pan Bogusław Meiksner odczytał sprawozdanie ze spotkania Zespołu roboczego ds. wypracowania zasad i form pracy PRD.

 

Sprawozdanie ze spotkania Zespołu roboczego ds. wypracowania zasad i form pracy Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w Rudzie Śląskiej Wirku

 

Zespół w składzie: 
Monika Meiksner, Ireneusz Kominek, Dorota Hadam, Barbara Labus, Urszula Lasota, Bogusław Meiksner, Janina Poliwoda, Ks. Sławomir Tupaj i Ks. Dariusz Wroński;


pod przewodnictwem Księdza Proboszcza Andrzeja Nowary w podsumowaniu całości działań podjętych od chwili swojego powołania zebrał się na spotkaniu w dniu 02.10.2014 r. i ustalił co następuje:


1. Spotkania główne Parafialnej Rady Duszpasterskiej będą zwoływane przez Księdza Proboszcza obligatoryjnie w miesiącach: wrześniu, listopadzie, lutym i maju. Ze względu na spotkania Parafialnego Zespołu Synodalnego najbliższe posiedzenie Rady w roku bieżącym odbędzie się w miesiącu listopadzie. O szczegółowym terminie zwołania Rady jej przewodniczący powiadomi wszystkich zainteresowanych co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.


2. W innych okresach Rada może być zwołana przez jej Przewodniczącego w przypadku gdy uzna to za niezbędne lub też na wniosek każdego z członków Rady jeśli wniosek ten zostanie przez jej Przewodniczącego uznany za uzasadniony.


3. Członkowie Zespołu zwrócili uwagę na konieczność przypominania wszystkim członkom Rady o obowiązku uczestnictwa w jej posiedzeniach i pracach. Zwrócili też uwagę na konieczność informowania grup i wspólnot posiadających swojego przedstawiciela w Radzie o jego powtarzającej się nieobecności na zwoływanych posiedzeniach.


4. Postanowiono, że sprawozdanie z posiedzenia Rady powinno być przekazane do wiadomości ogółu Parafian w terminie do 14 dni od daty posiedzenia i powinno zawierać pełną i rzetelną informację o aktualnych problemach duszpasterskich podniesionych przez Radę w czasie jej posiedzenia. Wypełnienie tego postulatu powierzono powołanym sekretarzom: Izabeli Zmorzyńskiej i Dorocie Hadam.


5. Ustalono, że każde z posiedzeń Rady będzie w swym zasadniczym rdzeniu poświęcone jednemu głównemu tematowi duszpasterskiemu wybranemu przez Przewodniczącego spośród wcześniej przekazanych i zasygnalizowanych mu przez członków Rady propozycji. Propozycje można przekazywać bezpośrednio Księdzu proboszczowi, telefonicznie lub mailem do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wyznaczony na spotkanie Rady. Przewodniczący jest zobowiązany do powiadomienia o wybranym temacie wszystkich członków Rady co najmniej tydzień przed datą posiedzenia.


6. W celu wypracowania konkretnych rozwiązań problemów duszpasterskich wyłaniających się z potrzeby chwili lub zgłoszonych w formie wolnych wniosków w czasie posiedzenia Rady mogą być formowane i powoływane Zespoły spośród członków Rady chętnych i kompetentnych do przemyślenia i opracowania danego zagadnienia. Przygotowane w ten sposób opracowanie należy zgłosić Przewodniczącemu Rady, by po jego akceptacji mogło być zaprezentowane na najbliższym możliwym posiedzeniu. Prace Zespołów odbywają się na zasadach określonych przez ich członków. W pracach zespołów mogą brać udział także osoby spoza Rady, jeśli cały Zespól uzna ich uczestnictwo za pomocne i wskazane.

 

I część - Formacyjna 
Na wstępie ksiądz proboszcz przytoczył słowa Ojca Świętego Franciszka na temat komplementarności mężczyzny i kobiety. Papież podkreślił, że „w naszych czasach małżeństwo i rodzina są w kryzysie. U podstaw małżeństwa i rodziny stoi wzajemne uzupełnianie się małżonków, zaś rodzina jest pierwszą szkołą życia społecznego i najwyższych wartości”. Ks. Nowara posłużył się także słowami papieża wygłoszonymi do włoskich lekarzy, gdzie Pasterz Kościoła wypowiadał się na temat aborcji, eutanazji i in vitro. W swej wypowiedzi Ojciec Święty zdecydowanie odrzucił „wykorzystywanie istnień ludzkich do przypuszczalnego ocalenia innych”. Zauważył, że mimo postępu medycyny można dostrzec w obecnych czasach mniejszą zdolność do troski o człowieka. Aborcja i eutanazja to zamach na życie ludzkie.


Przytoczone wypowiedzi Papieża stały się podstawą rozważań członków PRD na temat: Rodzina – Kościół Domowy (przekaz wiary i przygotowanie do sakramentów).


Dyskusję rozpoczął ks. Proboszcz, który zaznaczył, że podstawą do udzielenia chrztu dzieciom jest wyznanie wiary przez rodziców i ich prośba o udzielenie sakramentu. W pierwotnym kościele chrzczono osoby dorosłe, obecnie zaś rodzice proszą o chrzest dla dziecka, sami zaś tym samym biorą odpowiedzialność za przygotowanie dziecka do etapu, w którym ono samodzielnie i świadomie powie „wierzę”. To rodzice są pierwszymi katechetami swoich dzieci. Momentami w życiu osoby, kiedy Kościół jako wspólnota przychodzi z pomocą są sakramenty: Pierwsza Spowiedź, Komunia Święta, Bierzmowanie i Małżeństwo.


Tym, co obecnie przysparza naszej wspólnocie parafialnej wielu trosk, to sprawa I Komunii Świętej, a szczególnie Wczesnej Komunii. Od dawna w naszej parafii Wczesna Komunia cieszyła się popularnością. Od kilku lat bardzo się to zmieniło. Obserwujemy nagły spadek zainteresowania rodziców. W roku 2014 tylko sześcioro dzieci przygotowało się do Wczesnej Komunii. Podczas dyskusji poszukiwano przyczyn takiego stanu. Wśród nich wymieniono:
- potrzebę większego zaangażowania się rodziców w przygotowania – uczestnictwo w katechezie przy parafii łącznie przez trzy lata,
- konieczność zaangażowania się w przygotowania i pomoc innych członków rodziny np. dziadków ze względu na pracę zawodową rodziców,
- istnienie przeszkody w przystąpieniu do komunii rodziców wraz z dzieckiem,
- chęć zepchnięcia wychowania religijnego na szkołę – katechetów,
- mała dojrzałość dzieci,
- hierarchia wartości – obecnie dzieci mają w tygodniu treningi, języki obce, basen – brakuje miejsca na kształcenie religijne.


Pan Bogusław Meiksner podkreślił, że Wczesna Komunia dziecka jest obrazem współczesnej religijności rodzin. Skończyło się pokolenie rodziców, którzy żywo realizują swoją wiarę, mało żyją religią. Jednym z głównych założeń Synodu była pomoc osobom, którzy utracili wartość wiary. Kościół i rodzina wzajemnie się zazębiają. Jeśli odnawia się Kościół, odnawia się i rodzina. Dobrze, jeżeli rodzina będzie miała oparcie we wspólnocie Kościoła. Rodzina musi poczuć w Kościele swoje miejsce, swoją ważność.
Członkowie PRD podkreślali zgodnie, że na Wczesną Komunię decydowały się od lat rodziny żyjące wiarą. Czyżby zatem spadek ilości dzieci przystępujących do niej świadczył o spadku ilości rodzin żyjących wiarą?


Pan Jan Krawczyk zauważył, że być może nie ma jednej przyczyny takiego zjawiska. Obniżył się wiek rozpoczęcia edukacji szkolnej i możliwe, że rodzicom trudno pogodzić dwa „duże” obowiązki.


Wśród zadań wytyczonych przez Synod również znalazła się kwestia przywrócenia Wczesnej Komunii Świętej. Ważne, aby pochylić się nad tym problemem i wypracować konstruktywne wnioski.


Zgodnie zauważyliśmy, że problem dotyczy małej znajomości rodzin we wspólnocie Kościoła. Przecież od chrztu dziecka do jego Komunii mija wiele lat. Nie wiadomo, co się w tym czasie dzieje z rodzinami? Jeśli rodzina nie praktykuje – jej wiara nie jest żywa – zagrożona jest Komunia Święta. Zatem i Kościół powinien wykazywać zdecydowanie większe zainteresowanie swoimi wiernymi, troszczyć się o nich jak matka troszczy się o dziecko niezależnie od tego czy ono sygnalizuje swe potrzeby czy też nie.


Podczas dyskusji generowano pomysły, jakie działania podjąć, by poprawić kwestię Wczesnej Komunii Świętej. Wśród nich znalazły się następujące propozycje:
- uświadamianie sensu i celu Wczesnej Komunii, gdyż wiele zależy od wiedzy,
- pomoc w organizacji (opieka nad dziećmi młodszymi – rodzeństwem, lepsze dostosowanie terminu lekcji religii przy kościele),
- promocja – rzetelna informacja,
- świadectwa tych, którzy uczestniczyli we Wczesnej Komunii, np. podczas niedzielnej Eucharystii,
- podjęcie działań w Kościele, które „zakotwiczą” w nim rodziny,
- „pilotowanie” rodzin od momentu chrztu dziecka,
- stworzenie „przyjaznej” mszy dla małych dzieci np. o 11.00.

 

Na koniec naszych rozważań pan Jan Kocur wysunął propozycję uświadomienia wiernych w kwestii stanowiska Kościoła wobec aborcji, eutanazji, in vitro np. w formie katechezy.


Sprawy bieżące:
- Podczas odwiedzin duszpasterskich (kolędy) kapłani rozdają wiernym broszury o roli Słowa Bożego zachęcające do rozważania Pisma Świętego, a także ulotki informujące o mszy świętej w intencji mieszkańców z danego osiedla.
- Od 18 lutego 2015 r. przez 10 kolejnych śród w naszej parafii będą odbywać się spotkania w ramach Seminarium Odnowy Wiary.
- 6 stycznia 2015r. w naszej parafii odbędzie się peregrynacja znaków Światowych Dni Młodzieży. 
- Rekolekcje trzeźwościowe w naszej parafii odbędą się w dniach 13 – 15 marca 2015r.
- Kolejne spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej planowane jest na 19 II 2015r.

 

Protokołowała Dorota Hadam

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wawrzyniec, siedziba: Ruda Śląska - Wirek, Czajkowskiego 16.