Przejdź do treści

Sprawozdania Parafialnej Rady Parafialnej

Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 29.09.2015r.
Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który powitał wszystkich członków PRD. 
Spotkanie tradycyjnie rozpoczęto modlitwą brewiarzową. Następnie przedstawiony został porządek zebrania. Ksiądz proboszcz odczytał protokół z poprzedniego spotkania PRD.


I część - Formacyjna 
Spotkanie rady poświęcone było tematowi: „Rok Miłosierdzia w Kościele i parafii”. W czasie Wielkiego Postu został ogłoszony przez papieża Franciszka „Rok Miłosierdzia”, który będzie trwał w Kościele od 8 grudnia do 20 listopada.


Refleksjom członków PRD towarzyszyły słowa Ojca Świętego Franciszka zawarte w liście Papieża, w którym Ojciec Święty wyraził pragnienie, by „nadchodzący Jubileusz Miłosierdzia był żywym doświadczeniem bliskości Ojca, dotknięciem Jego czułości, aby wiara każdego wierzącego umocniła się, a jego świadectwo stawało się bardziej skuteczne”. Papież zwrócił w swym liście uwagę na miłosierdzie, które płynie z serca Jezusa na cały świat. Papież Franciszek pragnie, aby każdy bez wyjątku doświadczył Bożego Miłosierdzia Ojca, który „przyjmuje i przebacza” każdy grzech. W tym szczególnym czasie wierni będą mogli przeżyć i uzyskać odpust poprzez odbycie pielgrzymki do Drzwi Świętych otwartych w każdej katedrze i w kościołach wyznaczonych przez Biskupa diecezjalnego, a także w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie.


Papież Franciszek często w swych wypowiedziach podkreśla, że „Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem człowiekowi, to człowiek męczy się proszeniem o przebaczenie”. Miłosierdzie chrześcijańskie to miłosierdzie, które ma głęboki sens, dlatego warto wprowadzić liturgię pokutną jako coś istotnego w Kościele. Prawda o Miłosierdziu to najważniejsza prawda ewangelizacji.


Rok Miłosierdzia to dla wszystkich chrześcijan okazja, by zastanowić się, czym jest miłosierdzie.


Ojciec Święty podkreśla wielokrotnie, że doświadczenie miłosierdzia to moment odpuszczenia grzechów. Jest to zatem celebracja jedności człowieka z Bogiem.


Dla wielu spowiedź jest sakramentem upokorzenia, poniżającym człowieka, jednak trzeba podkreślić za Ojcem Świętym, iż jest to sakrament odzyskiwania poczucia własnej godności, koncentracja na godności człowieka.

 

Ksiądz proboszcz podkreślił, jak ważny będzie to czas dla każdego. Członkowie PRD rozważali, jakie kroki można podjąć w naszej parafii w związku z Rokiem Miłosierdzia.


Pan Bogusław Meiksner zachęcił do przeczytania bulli papieskiej „Misericordiae vultus” na Rok miłosierdzia. Papież między innymi porusza w niej kwestię odpustów.

 

Pan Jan Krawczyk zaproponował, by Rok Miłosierdzia połączyć z misjami w parafii, tym bardziej, że w bulli papież również zachęca do przeżywania misji. Księża mają być misjonarzami miłosierdzia.


Pan Ireneusz Kominek zasugerował, by zorganizować spotkania dotyczące sakramentu pojednania, podczas których odprawiane byłyby nabożeństwa pokutne.


Pan Roman Wycisk zaproponował, by pogłębić znajomość „Dzienniczka siostry Faustyny”, a przesłania w nim zawarte uczynić podstawą comiesięcznych homilii wokół tematu Miłosierdzia Bożego.


Członkowie Rady Parafialnej uznali za istotne, by podczas niedzielnych kazań przybliżyć parafianom i wytłumaczyć, czym jest odpust zupełny, co to jest czyściec.


Dobrą praktyką jest odmawiana w trzeci piątek miesiąca dla wszystkich chętnych Koronka do Bożego Miłosierdzia, jednak członkowie rady podkreślali, że tradycyjna godzina 15.00 jest zbyt wczesną dla pracujących parafian. Aby umożliwić wiernym poznanie orędzia miłosierdzia, trzeba dostosować termin do możliwości jak najszerszej grupy osób.


Pan Jan Kocur zaproponował, by połączyć Koronkę ze mszą świętą.


Ksiądz proboszcz chciałby zorganizować parafialną pieszą pielgrzymkę do wyznaczonego miejsca pielgrzymowania w diecezji. 
Dobrym sposobem na świętowanie Jubileuszu Miłosierdzia byłaby również peregrynacja relikwii św. Faustyny po rodzinach parafii przez cały Rok Miłosierdzia.


Na spotkaniach poszczególnych grup parafialnych odbywać się mogą rozważania „Dzienniczka” św. Faustyny.


Dużą część spotkania pochłonęły członkom PRD rozważania i propozycje inicjatyw związanych z otwarciem się na osoby zamieszkujące na terenie parafii, które Bożego Miłosierdzia nie doświadczają, które żyją w warunkach trudnych, które poniekąd zamknęły się na działanie Bożego Miłosierdzia.


Wśród propozycji, które rozważano, znalazły się następujące sugestie:
- połączenie Roku Miłosierdzia z założeniem grupy charytatywnej w parafii,
- przeprowadzenie akcji na wzór ‘światełka w familoku”,
- roznoszenie podczas odwiedzin duszpasterskich folderów informujących o Bożym Miłosierdziu.


Ksiądz Dariusz podkreślił, że kolęda jest bardzo dobrym czasem na zebranie informacji o potrzebach parafian. Ksiądz Proboszcz podsumował te rozważania i zapowiedział, że będą one jeszcze dyskutowane w gronie kapłanów, a na następnym spotkaniu, przedstawione zostaną te - możliwe do realizacji.


Pan Bogusław Meiksner przedstawił obecnym problem dwóch rodzin uchodźców z Syrii zamieszkujących w Chorzowie i zwrócił się do wszystkich chętnych z prośbą o pomoc materialną dla nich.

 

Na końcu ksiądz proboszcz poinformował o łasce wynikającej z Jubileuszu Miłosierdzia w kwestii grzechu aborcji. Generalnie prawo kościelne mówi o ekskomunice dla osób, które dopuściły się tego grzechu. Rozgrzeszenia może udzielić biskup, a każdy kapłan tylko w określonych sytuacjach, okolicznościach tj. np.: misje, spowiedź generalna. W Roku Miłosierdzia papież zezwolił na udzielanie rozgrzeszenia z tego grzechu wszystkim kapłanom, co świadczy o szczególnym okresie łaski.

 

Sprawy bieżące:
- Ksiądz Darek podziękował wszystkim za pomoc przy rozwieszeniu plakatów informujących o istniejących grupach parafialnych, a także o zawiązaniu się tzw. grupy dorosłych i dodatkowym kręgu oazy rodzin. 
- Ksiądz proboszcz przypomniał o kolejnym spotkaniu dla młodzieży przygotowującej się do wyjazdu na ŚDM, zachęcił do motywowania młodych ludzi, by wzięli udział w tym wydarzeniu.

 

Kolejne spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej planowane jest na 2 grudnia 2015r.

 

Spotkanie zakończono modlitwą i błogosławieństwem udzielonym przez księdza proboszcza.

 

Protokołowała Dorota Hadam

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wawrzyniec, siedziba: Ruda Śląska - Wirek, Czajkowskiego 16.