Przejdź do treści

Sprawozdania Parafialnej Rady Parafialnej

Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 29.09.2015r.


Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który powitał wszystkich członków PRD. 
Spotkanie tradycyjnie rozpoczęto modlitwą brewiarzową. Następnie przedstawiony został porządek zebrania. Ksiądz proboszcz odczytał protokół z poprzedniego spotkania PRD.


I część - Formacyjna 
Spotkanie rady poświęcone było tematowi: „Rok Miłosierdzia w Kościele i parafii”. W czasie Wielkiego Postu został ogłoszony przez papieża Franciszka „Rok Miłosierdzia”, który będzie trwał w Kościele od 8 grudnia do 20 listopada.


Refleksjom członków PRD towarzyszyły słowa Ojca Świętego Franciszka zawarte w liście Papieża, w którym Ojciec Święty wyraził pragnienie, by „nadchodzący Jubileusz Miłosierdzia był żywym doświadczeniem bliskości Ojca, dotknięciem Jego czułości, aby wiara każdego wierzącego umocniła się, a jego świadectwo stawało się bardziej skuteczne”. Papież zwrócił w swym liście uwagę na miłosierdzie, które płynie z serca Jezusa na cały świat. Papież Franciszek pragnie, aby każdy bez wyjątku doświadczył Bożego Miłosierdzia Ojca, który „przyjmuje i przebacza” każdy grzech. W tym szczególnym czasie wierni będą mogli przeżyć i uzyskać odpust poprzez odbycie pielgrzymki do Drzwi Świętych otwartych w każdej katedrze i w kościołach wyznaczonych przez Biskupa diecezjalnego, a także w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie.


Papież Franciszek często w swych wypowiedziach podkreśla, że „Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem człowiekowi, to człowiek męczy się proszeniem o przebaczenie”. Miłosierdzie chrześcijańskie to miłosierdzie, które ma głęboki sens, dlatego warto wprowadzić liturgię pokutną jako coś istotnego w Kościele. Prawda o Miłosierdziu to najważniejsza prawda ewangelizacji.


Rok Miłosierdzia to dla wszystkich chrześcijan okazja, by zastanowić się, czym jest miłosierdzie.


Ojciec Święty podkreśla wielokrotnie, że doświadczenie miłosierdzia to moment odpuszczenia grzechów. Jest to zatem celebracja jedności człowieka z Bogiem.


Dla wielu spowiedź jest sakramentem upokorzenia, poniżającym człowieka, jednak trzeba podkreślić za Ojcem Świętym, iż jest to sakrament odzyskiwania poczucia własnej godności, koncentracja na godności człowieka.

 

Ksiądz proboszcz podkreślił, jak ważny będzie to czas dla każdego. Członkowie PRD rozważali, jakie kroki można podjąć w naszej parafii w związku z Rokiem Miłosierdzia.


Pan Bogusław Meiksner zachęcił do przeczytania bulli papieskiej „Misericordiae vultus” na Rok miłosierdzia. Papież między innymi porusza w niej kwestię odpustów.

 

Pan Jan Krawczyk zaproponował, by Rok Miłosierdzia połączyć z misjami w parafii, tym bardziej, że w bulli papież również zachęca do przeżywania misji. Księża mają być misjonarzami miłosierdzia.


Pan Ireneusz Kominek zasugerował, by zorganizować spotkania dotyczące sakramentu pojednania, podczas których odprawiane byłyby nabożeństwa pokutne.


Pan Roman Wycisk zaproponował, by pogłębić znajomość „Dzienniczka siostry Faustyny”, a przesłania w nim zawarte uczynić podstawą comiesięcznych homilii wokół tematu Miłosierdzia Bożego.


Członkowie Rady Parafialnej uznali za istotne, by podczas niedzielnych kazań przybliżyć parafianom i wytłumaczyć, czym jest odpust zupełny, co to jest czyściec.


Dobrą praktyką jest odmawiana w trzeci piątek miesiąca dla wszystkich chętnych Koronka do Bożego Miłosierdzia, jednak członkowie rady podkreślali, że tradycyjna godzina 15.00 jest zbyt wczesną dla pracujących parafian. Aby umożliwić wiernym poznanie orędzia miłosierdzia, trzeba dostosować termin do możliwości jak najszerszej grupy osób.


Pan Jan Kocur zaproponował, by połączyć Koronkę ze mszą świętą.


Ksiądz proboszcz chciałby zorganizować parafialną pieszą pielgrzymkę do wyznaczonego miejsca pielgrzymowania w diecezji. 
Dobrym sposobem na świętowanie Jubileuszu Miłosierdzia byłaby również peregrynacja relikwii św. Faustyny po rodzinach parafii przez cały Rok Miłosierdzia.


Na spotkaniach poszczególnych grup parafialnych odbywać się mogą rozważania „Dzienniczka” św. Faustyny.


Dużą część spotkania pochłonęły członkom PRD rozważania i propozycje inicjatyw związanych z otwarciem się na osoby zamieszkujące na terenie parafii, które Bożego Miłosierdzia nie doświadczają, które żyją w warunkach trudnych, które poniekąd zamknęły się na działanie Bożego Miłosierdzia.


Wśród propozycji, które rozważano, znalazły się następujące sugestie:
- połączenie Roku Miłosierdzia z założeniem grupy charytatywnej w parafii,
- przeprowadzenie akcji na wzór ‘światełka w familoku”,
- roznoszenie podczas odwiedzin duszpasterskich folderów informujących o Bożym Miłosierdziu.


Ksiądz Dariusz podkreślił, że kolęda jest bardzo dobrym czasem na zebranie informacji o potrzebach parafian. Ksiądz Proboszcz podsumował te rozważania i zapowiedział, że będą one jeszcze dyskutowane w gronie kapłanów, a na następnym spotkaniu, przedstawione zostaną te - możliwe do realizacji.


Pan Bogusław Meiksner przedstawił obecnym problem dwóch rodzin uchodźców z Syrii zamieszkujących w Chorzowie i zwrócił się do wszystkich chętnych z prośbą o pomoc materialną dla nich.

 

Na końcu ksiądz proboszcz poinformował o łasce wynikającej z Jubileuszu Miłosierdzia w kwestii grzechu aborcji. Generalnie prawo kościelne mówi o ekskomunice dla osób, które dopuściły się tego grzechu. Rozgrzeszenia może udzielić biskup, a każdy kapłan tylko w określonych sytuacjach, okolicznościach tj. np.: misje, spowiedź generalna. W Roku Miłosierdzia papież zezwolił na udzielanie rozgrzeszenia z tego grzechu wszystkim kapłanom, co świadczy o szczególnym okresie łaski.

 

Sprawy bieżące:
- Ksiądz Darek podziękował wszystkim za pomoc przy rozwieszeniu plakatów informujących o istniejących grupach parafialnych, a także o zawiązaniu się tzw. grupy dorosłych i dodatkowym kręgu oazy rodzin. 
- Ksiądz proboszcz przypomniał o kolejnym spotkaniu dla młodzieży przygotowującej się do wyjazdu na ŚDM, zachęcił do motywowania młodych ludzi, by wzięli udział w tym wydarzeniu.

 

Kolejne spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej planowane jest na 2 grudnia 2015r.

 

Spotkanie zakończono modlitwą i błogosławieństwem udzielonym przez księdza proboszcza.

 

Protokołowała Dorota Hadam


Protokół z Parafialnej Rady Duszpasterskiej z dnia 25.05.2015r.

Zebraniu przewodniczył ks. Andrzej Nowara, który przywitał wszystkich członków rady parafialnej. Po modlitwie brewiarzowej nastąpiło odczytanie protokołu z 19.02.2015r.

 

I część - formacyjna
Tematem spotkania było „Duszpasterstwo dorosłych w parafii”. Ksiądz proboszcz przybliżył krótką historię kształtowania się duszpasterstwa. Jednym z celów duszpasterstwa jest troska o zbawienie dusz. Biblijny obraz duszpasterstwa to pasterz i jego owce. 
Podstawowym miejscem, w którym uobecnia się duszpasterstwo, jest parafia. To w niej powinny rodzić się grupy dla dorosłych i starszych parafian. Po parafii, miejscem obecności duszpasterstwa mogą być audycje w radiu, czy w telewizji, które powinny informować i troszczyć się o zbawienie słuchaczy Słowa Bożego. W naszej diecezji jest również duszpasterski telefon zaufania w Katowicach, który służy pomocą diecezjanom.


W naszej parafii duszpasterstwo dorosłych znajduje swoje odzwierciedlenie w grupach przyparafialnych, tj.: Krąg Biblijny, Legion Maryi, Katecheza Dorosłych, Franciszkański Zakon Świeckich, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Rycerze Kolumba, Oaza Rodzin. Oprócz stałych grup, które są obecne przy parafii, odbyły się również spotkania dla dorosłych, które miały określoną ilość spotkań. Można do nich zaliczyć: Wieczór Uwielbienia, Seminarium Odnowy Wiary oraz Projekt Prawda. Po zakończeniu Seminarium Odnowy Wiary zrodził się pomysł powołania Wspólnoty Dorosłych.


Po przytoczeniu informacji dotyczących duszpasterstwa osób dorosłych przez księdza proboszcza nastąpiła dyskusja. Członkowie PRD podzielili się między sobą sytuacją, jaka panuje obecnie w niektórych grupach przyparafialnych.


Problem, jaki pojawia się w parafii to duży wachlarz wyboru grup dla dorosłych, ale niestety są one mało liczne. Na przykładzie Legionu Maryi, stwierdzono, że bardzo ciężko i trudno jest zachęcić dorosłych do uczestniczenia w grupie. Ostatnia osoba, która przystąpiła do tej grupy, przybyła ok. 2 lat temu. Jest to smutne, że ludzie nie czują potrzeby przyłączenia się do grup, bądź wręcz przeciwnie nie mają czasu. Niektórzy boją się, że nie będzie dla nich miejsca w nich, albo nie podołają dodatkowym obowiązkom. 
Pozytywnym akcentem, jaki jest obecny w naszej parafii to nieformalna grupa osób, które modlą się za dzieci nienarodzone. Zapewniają oni wsparcie modlitewne.


Członkowie zaproponowali również, aby uściślić więź duszpasterską między kapłanami naszej parafii z parafianami. Zauważono próby nawiązania takiej więzi ze strony księdza proboszcza, który po Mszach Świętych często rozmawia z parafianami. W naszej parafii miejscem, nawiązania tej więzi stała się również parafialna kawiarenka, w której można spotkać się i porozmawiać. Zauważono, że również wikariusze naszej parafii korzystają z tej formy spotkania z parafianami. Pan Bogusław Meiksner zaproponował, aby każda grupa zastanowiła się jaka jest jej formacja, jakie ma wady i zalety. Każda grupa powinna otworzyć się na nowe osoby, stworzyć miejsce dla ogólnej, otwartej formacji. Następnym pomysłem, który powinien pomóc w „reklamie” grup parafialnych jest częste głoszenie zaproszenia z ambony, które zachęci parafian do uczestniczenia w grupach. Zaproponowano również zrobić plakaty czy ulotki, które rozreklamowałyby grupy parafialne.

 

II część – sprawy bieżące
Za sprawę bieżącą uznano sprawę syryjskich chrześcijan, którzy uciekają ze swej ojczyzny na skutek zamieszek. Zadano sobie pytanie, czy my jako parafia możemy się włączyć w pomoc tym ludziom. Członkowie odpowiedzieli pozytywnie na to pytanie, ale zaznaczyli, że jest to możliwe w ramach działalności charytatywnej.


Spotkanie PRD zakończono modlitwą i błogosławieństwem udzielonym przez księdza proboszcza. Następny termin spotkania PRD ustalono na czas po wakacjach.


Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 19.02.2015r.

Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który przywitał wszystkich członków PRD. Nastąpiło odczytanie sprawozdania z 25.11.2014r.

 

I część – formacyjna 
Tematem części formacyjnej była: „Działalność charytatywna”. Ksiądz Andrzej Nowara przybliżył członkom PRD problem działalności charytatywnej. Pouczył, że działalność charytatywna miała swoje początki już w IV w., tworzono już wtedy szpitale, domy opieki i przytułki, które miały służyć ludziom. W naszej parafii również rozwija się działalność charytatywna. Przejawia się ona w następujących formach pomocy: 
- kuchnia wydająca codziennie posiłki dla najuboższych,
- wigilia organizowana przez naszą parafię razem ze Związkiem Górnośląskim, 
- spotkania osób starszych, 
- pomoc doraźna – paczki świąteczne dla chorych i rodzin wielodzietnych.


Mimo, że w parafii jest prowadzona działalność charytatywna, członkowie PRD wspólnie podjęli decyzję, że warto utworzyć w parafii zespól charytatywny, który byłby odpowiedzialny za dotarcie do osób, które potrzebują pomocy. Narodziły się również pomysły, które pomogłyby w znalezieniu osób potrzebujących, np. skrzynka potrzeb (pomocy), tablica informacyjna dot. pracy, którą mogą zaproponować parafianie, jak również pomoc starszych uczniów i studentów, którzy mogliby udzielać korepetycji. Wspólnie stwierdziliśmy, że najpierw trzeba coś z siebie dać, a nie narzekać i patrzeć na problemy z boku.

 

II część – sprawy bieżące 
Parafianie bardzo pozytywnie wyrażali się nt. homilii, która jest głoszona z górnej ambony. Pojawiła się prośba, ażeby rozesłanie odbywało się z bardziej widocznego miejsca. Nie jest to jednak możliwe z powodu zasad liturgicznych, które ściśle określają miejsce rozesłania.


W naszej parafii rozpoczęło się Seminarium Odnowy Wiary. Cieszy się ono dużym zainteresowaniem wśród parafian. Spotkania odbywają się od 18.02.2015r.


Wystąpił również problem z ogrzewaniem, które nie spełnia wymogów parafian. Ludzie narzekają na zimno w kościele.


Wystąpiono z propozycją, aby osoby, które posiadają zdjęcia z pierwszej komunii świętej, mogły je udostępnić, w celu zrobienia wystawy związanej z rocznicami.


Następny termin zebrania PRD zaproponowano na 25.05.2015r.


Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 25.11.2014r.

Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który powitał wszystkich członków PRD. Spotkanie tradycyjnie rozpoczęto modlitwą brewiarzową. Następnie przedstawiony został porządek zebrania. Pan Bogusław Meiksner odczytał sprawozdanie ze spotkania Zespołu roboczego ds. wypracowania zasad i form pracy PRD.

 

Sprawozdanie ze spotkania Zespołu roboczego ds. wypracowania zasad i form pracy Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w Rudzie Śląskiej Wirku

 

Zespół w składzie: 
Monika Meiksner, Ireneusz Kominek, Dorota Hadam, Barbara Labus, Urszula Lasota, Bogusław Meiksner, Janina Poliwoda, Ks. Sławomir Tupaj i Ks. Dariusz Wroński;


pod przewodnictwem Księdza Proboszcza Andrzeja Nowary w podsumowaniu całości działań podjętych od chwili swojego powołania zebrał się na spotkaniu w dniu 02.10.2014 r. i ustalił co następuje:


1. Spotkania główne Parafialnej Rady Duszpasterskiej będą zwoływane przez Księdza Proboszcza obligatoryjnie w miesiącach: wrześniu, listopadzie, lutym i maju. Ze względu na spotkania Parafialnego Zespołu Synodalnego najbliższe posiedzenie Rady w roku bieżącym odbędzie się w miesiącu listopadzie. O szczegółowym terminie zwołania Rady jej przewodniczący powiadomi wszystkich zainteresowanych co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.


2. W innych okresach Rada może być zwołana przez jej Przewodniczącego w przypadku gdy uzna to za niezbędne lub też na wniosek każdego z członków Rady jeśli wniosek ten zostanie przez jej Przewodniczącego uznany za uzasadniony.


3. Członkowie Zespołu zwrócili uwagę na konieczność przypominania wszystkim członkom Rady o obowiązku uczestnictwa w jej posiedzeniach i pracach. Zwrócili też uwagę na konieczność informowania grup i wspólnot posiadających swojego przedstawiciela w Radzie o jego powtarzającej się nieobecności na zwoływanych posiedzeniach.


4. Postanowiono, że sprawozdanie z posiedzenia Rady powinno być przekazane do wiadomości ogółu Parafian w terminie do 14 dni od daty posiedzenia i powinno zawierać pełną i rzetelną informację o aktualnych problemach duszpasterskich podniesionych przez Radę w czasie jej posiedzenia. Wypełnienie tego postulatu powierzono powołanym sekretarzom: Izabeli Zmorzyńskiej i Dorocie Hadam.


5. Ustalono, że każde z posiedzeń Rady będzie w swym zasadniczym rdzeniu poświęcone jednemu głównemu tematowi duszpasterskiemu wybranemu przez Przewodniczącego spośród wcześniej przekazanych i zasygnalizowanych mu przez członków Rady propozycji. Propozycje można przekazywać bezpośrednio Księdzu proboszczowi, telefonicznie lub mailem do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wyznaczony na spotkanie Rady. Przewodniczący jest zobowiązany do powiadomienia o wybranym temacie wszystkich członków Rady co najmniej tydzień przed datą posiedzenia.


6. W celu wypracowania konkretnych rozwiązań problemów duszpasterskich wyłaniających się z potrzeby chwili lub zgłoszonych w formie wolnych wniosków w czasie posiedzenia Rady mogą być formowane i powoływane Zespoły spośród członków Rady chętnych i kompetentnych do przemyślenia i opracowania danego zagadnienia. Przygotowane w ten sposób opracowanie należy zgłosić Przewodniczącemu Rady, by po jego akceptacji mogło być zaprezentowane na najbliższym możliwym posiedzeniu. Prace Zespołów odbywają się na zasadach określonych przez ich członków. W pracach zespołów mogą brać udział także osoby spoza Rady, jeśli cały Zespól uzna ich uczestnictwo za pomocne i wskazane.

 

I część - Formacyjna 
Na wstępie ksiądz proboszcz przytoczył słowa Ojca Świętego Franciszka na temat komplementarności mężczyzny i kobiety. Papież podkreślił, że „w naszych czasach małżeństwo i rodzina są w kryzysie. U podstaw małżeństwa i rodziny stoi wzajemne uzupełnianie się małżonków, zaś rodzina jest pierwszą szkołą życia społecznego i najwyższych wartości”. Ks. Nowara posłużył się także słowami papieża wygłoszonymi do włoskich lekarzy, gdzie Pasterz Kościoła wypowiadał się na temat aborcji, eutanazji i in vitro. W swej wypowiedzi Ojciec Święty zdecydowanie odrzucił „wykorzystywanie istnień ludzkich do przypuszczalnego ocalenia innych”. Zauważył, że mimo postępu medycyny można dostrzec w obecnych czasach mniejszą zdolność do troski o człowieka. Aborcja i eutanazja to zamach na życie ludzkie.


Przytoczone wypowiedzi Papieża stały się podstawą rozważań członków PRD na temat: Rodzina – Kościół Domowy (przekaz wiary i przygotowanie do sakramentów).


Dyskusję rozpoczął ks. Proboszcz, który zaznaczył, że podstawą do udzielenia chrztu dzieciom jest wyznanie wiary przez rodziców i ich prośba o udzielenie sakramentu. W pierwotnym kościele chrzczono osoby dorosłe, obecnie zaś rodzice proszą o chrzest dla dziecka, sami zaś tym samym biorą odpowiedzialność za przygotowanie dziecka do etapu, w którym ono samodzielnie i świadomie powie „wierzę”. To rodzice są pierwszymi katechetami swoich dzieci. Momentami w życiu osoby, kiedy Kościół jako wspólnota przychodzi z pomocą są sakramenty: Pierwsza Spowiedź, Komunia Święta, Bierzmowanie i Małżeństwo.


Tym, co obecnie przysparza naszej wspólnocie parafialnej wielu trosk, to sprawa I Komunii Świętej, a szczególnie Wczesnej Komunii. Od dawna w naszej parafii Wczesna Komunia cieszyła się popularnością. Od kilku lat bardzo się to zmieniło. Obserwujemy nagły spadek zainteresowania rodziców. W roku 2014 tylko sześcioro dzieci przygotowało się do Wczesnej Komunii. Podczas dyskusji poszukiwano przyczyn takiego stanu. Wśród nich wymieniono:
- potrzebę większego zaangażowania się rodziców w przygotowania – uczestnictwo w katechezie przy parafii łącznie przez trzy lata,
- konieczność zaangażowania się w przygotowania i pomoc innych członków rodziny np. dziadków ze względu na pracę zawodową rodziców,
- istnienie przeszkody w przystąpieniu do komunii rodziców wraz z dzieckiem,
- chęć zepchnięcia wychowania religijnego na szkołę – katechetów,
- mała dojrzałość dzieci,
- hierarchia wartości – obecnie dzieci mają w tygodniu treningi, języki obce, basen – brakuje miejsca na kształcenie religijne.


Pan Bogusław Meiksner podkreślił, że Wczesna Komunia dziecka jest obrazem współczesnej religijności rodzin. Skończyło się pokolenie rodziców, którzy żywo realizują swoją wiarę, mało żyją religią. Jednym z głównych założeń Synodu była pomoc osobom, którzy utracili wartość wiary. Kościół i rodzina wzajemnie się zazębiają. Jeśli odnawia się Kościół, odnawia się i rodzina. Dobrze, jeżeli rodzina będzie miała oparcie we wspólnocie Kościoła. Rodzina musi poczuć w Kościele swoje miejsce, swoją ważność.
Członkowie PRD podkreślali zgodnie, że na Wczesną Komunię decydowały się od lat rodziny żyjące wiarą. Czyżby zatem spadek ilości dzieci przystępujących do niej świadczył o spadku ilości rodzin żyjących wiarą?


Pan Jan Krawczyk zauważył, że być może nie ma jednej przyczyny takiego zjawiska. Obniżył się wiek rozpoczęcia edukacji szkolnej i możliwe, że rodzicom trudno pogodzić dwa „duże” obowiązki.


Wśród zadań wytyczonych przez Synod również znalazła się kwestia przywrócenia Wczesnej Komunii Świętej. Ważne, aby pochylić się nad tym problemem i wypracować konstruktywne wnioski.


Zgodnie zauważyliśmy, że problem dotyczy małej znajomości rodzin we wspólnocie Kościoła. Przecież od chrztu dziecka do jego Komunii mija wiele lat. Nie wiadomo, co się w tym czasie dzieje z rodzinami? Jeśli rodzina nie praktykuje – jej wiara nie jest żywa – zagrożona jest Komunia Święta. Zatem i Kościół powinien wykazywać zdecydowanie większe zainteresowanie swoimi wiernymi, troszczyć się o nich jak matka troszczy się o dziecko niezależnie od tego czy ono sygnalizuje swe potrzeby czy też nie.


Podczas dyskusji generowano pomysły, jakie działania podjąć, by poprawić kwestię Wczesnej Komunii Świętej. Wśród nich znalazły się następujące propozycje:
- uświadamianie sensu i celu Wczesnej Komunii, gdyż wiele zależy od wiedzy,
- pomoc w organizacji (opieka nad dziećmi młodszymi – rodzeństwem, lepsze dostosowanie terminu lekcji religii przy kościele),
- promocja – rzetelna informacja,
- świadectwa tych, którzy uczestniczyli we Wczesnej Komunii, np. podczas niedzielnej Eucharystii,
- podjęcie działań w Kościele, które „zakotwiczą” w nim rodziny,
- „pilotowanie” rodzin od momentu chrztu dziecka,
- stworzenie „przyjaznej” mszy dla małych dzieci np. o 11.00.

 

Na koniec naszych rozważań pan Jan Kocur wysunął propozycję uświadomienia wiernych w kwestii stanowiska Kościoła wobec aborcji, eutanazji, in vitro np. w formie katechezy.


Sprawy bieżące:
- Podczas odwiedzin duszpasterskich (kolędy) kapłani rozdają wiernym broszury o roli Słowa Bożego zachęcające do rozważania Pisma Świętego, a także ulotki informujące o mszy świętej w intencji mieszkańców z danego osiedla.
- Od 18 lutego 2015 r. przez 10 kolejnych śród w naszej parafii będą odbywać się spotkania w ramach Seminarium Odnowy Wiary.
- 6 stycznia 2015r. w naszej parafii odbędzie się peregrynacja znaków Światowych Dni Młodzieży. 
- Rekolekcje trzeźwościowe w naszej parafii odbędą się w dniach 13 – 15 marca 2015r.
- Kolejne spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej planowane jest na 19 II 2015r.

 

Protokołowała Dorota Hadam


Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 23.06.2014r.

Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który powitał wszystkich członków PRD. Zebranie rozpoczęło się od modlitwy brewiarzowej.


Spotkanie było poświęcone podsumowaniu roku formacyjnego. Ksiądz proboszcz poinformował nas, że w tym roku więcej młodzieży wyjedzie na rekolekcje wakacyjne oraz, że więcej chłopców w tym roku przystąpiło do grupy ministrantów. Pozytywnym aspektem był również wysłany mail przez jedną z nauczycielek ze szkoły podstawowej, w którym podziękowała za bardzo dobrze przygotowane rekolekcje dla dzieci. Niestety pojawił się również problem, którym jest chór. Dyrygent chóru podziękowała za pracę, natomiast samych chórzystów zostało niewielu.

 

Pozytywnym aspektem jest również comiesięczna Msza Św. w intencji rodzin. Kolejnym punktem spotkania było omówienie Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w 2016 roku. Ksiądz proboszcz oznajmił, że zdecydował się przyjąć 50 osób, które przez tydzień będą mieszkać w naszej parafii. Zostaliśmy również poinformowani o tym, że powstało Parafialne Centrum ŚDM, do którego należą: Natalia Adamczyk, Edyta Brożek, Piotr Skutela, Konrad Szydło oraz Aleksandra Żelosko. Podczas ŚDM pomiędzy dekanatami będzie wędrował krzyż razem z ikoną. Kolejnym, jednym z ważniejszych punktów obrad było podsumowanie pracy z bierzmowańcami naszej parafii. Krótką informację na ten temat podał ks. Sławomir, który był opiekunem tej grupy. Opowiedział krótko o odbytym wcześniej spotkaniu z animatorami, którzy prowadzili grupy bierzmowańców. Ustalono na nim, że powinno się zwiększyć dyscyplinę wśród młodzieży oraz wstępny termin spotkań wszystkich grup bierzmowańców na każdy II piątek miesiąca.

 

Ostatni punkt, który został podjęty omówieniu podczas zebrania dotyczył nowej ewangelizacji. Razem z księdzem proboszczem zastanawialiśmy się, w jaki sposób budować nową ewangelizację w naszej parafii i, w którą stronę iść, by przyniosło to w przyszłości owoce. Wypowiedzi były różne. Wspólnie stwierdziliśmy, że powinniśmy korzystać z tego co jest, by ubogacić już to co istnieje w naszej parafii (przykładem jest coroczny festyn rodzinny organizowany przez Rycerzy Kolumba), jednak nie znaczy to, aby na tym poprzestawać i nie robić nic w kierunku dążenia do doskonałości. Jednak przemianę trzeba zacząć od Samej Rady Parafialnej, by praca jaką podejmujemy podczas zebrań przyniosła owoce, a nie była ona tylko „towarzyskim spotkaniem”. Wspólnie stwierdzono, że warto utworzyć grupę składającą się z kilku osób, które w sposób nieprzymuszony na czele z księdzem proboszczem wypracują metodę dalszej współpracy PRD. Do tej grupy należą: Bogusław Meiksner, Ireneusz Kominek, Monika Meiksner, Barbara Labus, Urszula Lasota oraz Dorota Hadam. Były również propozycje, aby zaprosić na jedno ze spotkań teologa WTL, aby pomógł rozwiązać problemy, wskazał drogę ich pokonania.


Spotkanie skończyło się modlitwą oraz błogosławieństwem księdza proboszcza.

 

Izabela Zmorzyńska


Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 10.03.2014r.

Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który powitał wszystkich członków PRD.


Zebranie rozpoczęło się od modlitwy brewiarzowej. Na spotkaniu zostały poruszone sprawy dotyczące nowej ewangelizacji. Po krótkim przedstawieniu czym jest nowa ewangelizacja, czego dotyczy, nastąpiła dyskusja. Wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego ludzie mają problem z relacją z Bogiem (dlaczego od niego odchodzą) oraz, jak ewentualnie w dzieło ewangelizacji możemy się włączyć w naszej wspólnocie.


Powodów odchodzenia od Boga podaliśmy sporo. Przypomnieliśmy sobie sprawozdanie księdza proboszcza dotyczące statystyk. Zostało podane, że tylko 30 % wiernych uczestniczy w niedzielnych Mszach św. w naszej parafii, natomiast 70% wiernych wpuszcza księdza w czasie odwiedzin duszpasterskich. Zastanawialiśmy się w tym miejscu dlaczego tak jest. Doszliśmy do wniosku, że jednym z wielu czynników może być to, iż parafianie chętnie uczestniczą w Eucharystii w ościennych parafiach, jest to spowodowane bliskością położenia innej parafii bliżej miejsca zamieszkania, jak również „krótszą” Mszą św. Powodem jest również to, że ludzie twierdzą, iż nie rozumieją Mszy św.


Aby włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji, jednogłośnie stwierdzono, że podstawą jest MODLITWA. Również w naszej parafii od paru tygodni modlimy się o dzieło nowej ewangelizacji. Następnie głosy były podzielone. Padały m.in. takie propozycje jak: zaproszenie ludzi na eucharystię, a nie nachodzenia ich, poprawa nagłośnienia w naszym kościele, podniesienie poziomu, aby dzieci i młodzież mogli dostać najwyższą jakość naszej wiary, czynne włączenie się w działalność szkoły oraz promowanie zdolności młodzieży, poprzez spektakle, które przygotowują w ramach szkolnych programów.


Spotkanie skończyło się modlitwą oraz błogosławieństwem księdza proboszcza.

 

Izabela Zmorzyńska


Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 08.10.2013r.

Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który powitał wszystkich członków PRD. Spotkanie tradycyjnie rozpoczęto modlitwą brewiarzową.


I część - Formacyjna 
Ksiądz proboszcz przywołał naczelne hasło Światowych Dni Młodzieży „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”, które stało się podstawą rozważań nad stanem duchowym naszej parafii. Ksiądz Nowara podkreślił, że każdy z nas wezwany jest do apostolstwa, do ewangelizacji.


W różnych krajach chrześcijańskich obserwuje się brak życia ewangelicznego. Pierwszą przestrzenią apostolstwa jest własne środowisko – rodzina, miejsce pracy, parafia. Często myślimy o ewangelizacji dalekich krajów, a przecież każdy jest misjonarzem w swoim środowisku. W naszej parafii niestety w cotygodniowej niedzielnej mszy świętej uczestniczy zaledwie 30 procent parafian. A przecież chrześcijanin, żyjąc na co dzień Chrystusem, daje o nim świadectwo – pociąga do Niego innych. W ostatnich latach wykształciło się hasło „wierzący – niepraktykujący”. Czy jednak da się wierzyć i nie praktykować? Tylko świadectwo każdego z nas może pociągać, ale i odciągać od Boga! Wiary przecież nie da się oderwać od tego, co dzieje się wokół nas. Przesłanie ze spotkania młodzieży z papieżem jest więc aktualne i stanowi wyzwanie dla nas wszystkich. Nasza postawa ma być jednoznaczna – to dla Boga kształtujemy swoje środowisko bliższe i dalsze.


Wielu z nas głęboko w sercu leży katolickie wychowanie młodego pokolenia. Zastanawialiśmy się, czy papież Franciszek będzie autorytetem dla młodzieży. Są przecież katolicy, którzy w Ojcu Świętym widzą wielkiego reformatora Kościoła. Domagają się „poluzowania” pewnych reguł. W wielu wypowiedziach medialnych słychać manipulowanie słowami papieża Franciszka. To niepokojące zjawisko. Obecny na spotkaniu ksiądz Dariusz ze smutkiem stwierdził, że współczesna młodzie niewiele interesuje się słowami papieża.


Należy pamiętać, że niezależnie od czasów EWANGELIA wciąż wzywa o głoszenia Jezusa. A Kościół to taka instytucja, która ma zarażać swoją ewangelicznością.


Ojciec Święty – Franciszek – jak podkreślił ksiądz proboszcz – trzyma się nauki Kościoła, bo jest „wiernym synem Kościoła’. Niczym zatem jego przesłanie nie różni się od poprzedników. On po prostu mówi w inny sposób – otwarty, bezpośredni i tym samym wskazuje na sposób ewangelizacji. Franciszek ma inne doświadczenie stad inny język przekazu –bardziej prosty, dosadny, nie obawiający się tematów kontrowersyjnych. Otwartość papieża sprawia, że jest odbierany w otwarty sposób. Nasze dzielenie się podsumowaliśmy stwierdzeniem, że należy pracować na zasobach i wykorzystywać, a nie zaprzepaścić tych 30 procent ludzi praktykujących.

 

II część – Duszpasterska 
W niedzielę Chrystusa Króla kończy się ROK WIARY.


Nadal prowadzone są katechezy liturgiczne przed mszami, niestety uczestniczy w nich niewielu wiernych. Aby zaakcentować zakończenie Roku Wiary zaproponowaliśmy kiermasz książki religijnej.


Przed Bożym Narodzeniem w sklepach sieci Biedronki zostanie przeprowadzona zbiórka żywności, która rozprowadzimy wśród potrzebujących naszej parafii. Koordynatorami akcji zostaną Rycerze Kolumba.


Ksiądz biskup wydał dekret o powołaniu przy parafiach Parafialnych Rad ds. ekonomicznych, składających się z 4 członków – księdza proboszcza oraz 3 wiernych posiadających kompetencje w normach prawnych i ekonomicznych. Zadaniem tej rady będzie sporządzenie corocznego sprawozdania finansowego zawierającego miedzy innymi informacje o inwestycjach, planach i wydatkach parafii. Kadencja takiej rady trwa 3 lata, a jej członkowie mogą w niej zasiadać maksymalnie przez 2 kadencje. Rada obradować będzie co najmniej 2 razy w roku, by wspierać proboszcza w podejmowaniu zadań inwestycyjnych.


W ostatnim czasie w parafii ukończono prace związane z remontem i wymianą witraży za kwotę 80 tysięcy złotych, z czego 30 tysięcy otrzymaliśmy z miasta. Do zapłaty do kwietnia pozostało 50 tysięcy. Dalsze prace przewidziano dopiero w 2015 roku. Do tego czasu podejmowane będą inwestycje związane z ogrzewaniem ławek oraz ociepleniem stropu.


W czasie tegorocznej kolędy pomagać będzie ks. Franciszek Zając ze względu na szybko przypadające ferie zimowe. 
Niepokojem napawa radykalny spadek ilości wiernych przystępujących do komunii świętej.


Dużym zainteresowaniem cieszyły się rekolekcje trzeźwościowe, które zgromadziły wielu uczestników. Wyrazili oni zadowolenie z czasu spędzonego z Bogiem.


Dorota Hadam


Protokół z zebrania Parafialnej RadyDuszpasterskiej w dn. 04.02.2013r.

Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który powitał wszystkich członków PRD, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. oraz katechetów.

 

Zebranie rozpoczęło się od modlitwy różańcowej. Na spotkaniu zostały poruszone sprawy dotyczące II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Ksiądz proboszcz przybliżył zebranym czym jest synod, kto może go zwoływać oraz jakie zostały powołane komisje.

Celem spotkania było utworzenie parafialnego zespołu synodalnego. Dlatego też wszyscy przybyli zostali zapoznani z Instrukcją dotyczącą powołania zespołów synodalnych w parafiach. W skład parafialnego zespołu synodalnego wchodzą: członkowie PRD, nadzwyczajni szafarze Komunii św. oraz katecheci, jak również mogą to być najwyżej 3 inne osoby z parafii. Zadaniem parafialnego zespołu synodalnego będzie praca nad zagadnieniami, które przekaże Komisja Główna Synodu Diecezjalnego.

 

Po krótkim zapoznaniu nastąpiło głosowanie dotyczące wybrania osób do Prezydium Zespołu, które będą reprezentować naszą parafię. Zastępcą przewodniczącego został – p. Ireneusz Kominek, sekretarzem – p. Bogusław Meiksner, członkiem Izabela Zmorzyńska

 

Spotkanie skończyło się modlitwą oraz błogosławieństwem księdza proboszcza.

 

Izabela Zmorzyńska


Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 29.11.2012r.

Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który powitał wszystkich członków PRD.

 

I część - Formacyjna

Spotkanie rozpoczęte zostało omówieniem najważniejszych założeń dotyczących zainaugurowanego w Kościele II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Otwarcia tego wielkiego dzieła dokonał Ks. abp Wiktor Skworc w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 25. listopada br. o godzinie 12.00 w katowickiej katedrze. Kilku członków naszej Parafialnej Rady Duszpasterskiej było obecnych podczas uroczystości otwarcia , dlatego chętnie dzieliliśmy się tym przeżyciem w szerszym gronie. Relacje zawierały emocjonujące wrażenia dotyczące piękna liturgii, a także głębokie refleksje i oczekiwania wobec tak ważnego dzieła, jakim jest Synod. Jak powiedział jeden z uczestników spotkania – jest to „mocne otwarcie na działanie Ducha Świętego, nie tylko sprawa urzędnicza, lecz stan gotowości wszystkich w Kościele”. Jako członkowie rady parafialnej jesteśmy przekonani, że efekty Synodu w dużej mierze zależeć będą od sposobu i mocy zaangażowania się w owo dzieło członków wspólnoty Kościoła. Czujemy się szczególnie motywowani do podjęcia konkretnych prac, czy działań na rzecz Synodu. Nasze dzielenie się podsumował ksiądz Proboszcz stwierdzeniem, że początek Synodu daje dużo nadziei. Nawiązał do ankiety, jaką nasi przedstawiciele wypełniali przed jego rozpoczęciem. Jest ona bowiem bardzo spójna z wynikami i opracowaniem ogólnym, a zatem tematy nam bliskie będą poruszane podczas prac zespołów synodalnych.

 

Modlitwa brewiarzowa zakończyła część formacyjną spotkania.

 

II część – Duszpasterska

11 października rozpoczął się ROK WIARY.

 

Duszpasterze naszej parafii pragną podjąć wiele inicjatyw, by pobudzić wiarę w wiernych. Aby „obudzić” liturgię 10 minut przed każdą Eucharystią (oprócz godz. 17.00 – ze względu na nieszpory) odbywać się będą katechezy dotyczące obrzędów mszy świętej.

 

W związku z pojawiającymi się wśród wiernych głosami o przywrócenie sumy parafialnej, zastanawiano się nad tą propozycją. Ksiądz proboszcz zauważył, że potrzebnych jest na takiej mszy świętej co najmniej 10 ministrantów. Zaproponowano, aby zebrać tzw. starszych ministrantów do pełnienia służby przy ołtarzu . Kwestia ta wymaga jeszcze czasu i dopracowania.

 

W związku z wnioskiem o wprowadzenie koniecznych zmian w postawach liturgicznych podczas Eucharystii poproszono księży wikarych, aby tematy z tym związane zostały poruszone jako pierwsze w cyklu 30 katechez omawianych przed każdą mszą.

 

Kolejnym wydarzeniem w przeżywaniu Roku Wiary będzie czuwanie nocne organizowane podczas adwentu.

 

Ksiądz Proboszcz zapowiedział także pojawianie się billboardów dotyczących przeżywanego czasu w Kościele.

 

Zwrócono także uwagę na dobre przygotowanie mszy świętej dla dzieci, a także na umiejętne czytanie podczas Liturgii Słowa. Jest to ważne i pomocne w przeżywaniu Eucharystii przez jej uczestników.

 

Rozważano także ewentualne przesunięcie mszy świętej o godzinie 13.00 na godzinę 15.00. Członkowie PRD mieli podzielone głosy na ten temat. Niektórzy obawiają się tej zmiany w aspekcie utraty wiernych.

 

Przedyskutowano także propozycję przekształcenia pomieszczenia w domu parafialnym po byłej kaplicy na kawiarenkę lub pomieszczenie audiowizualne służące do organizacji różnego typu spotkań, prelekcji, odczytów itp. Wiąże się to oczywiście z nakładami finansowymi dotyczącymi remontu tego pomieszczenia, jak i pomieszczeń koniecznych do jego funkcjonowania (np. WC).

 

Zwrócono także uwagę na zaplanowanie w przyszłości remontu chrzcielnicy.

 

Ksiądz Sławomir poinformował o planowanej przez grupę pielgrzymkową organizacji bezalkoholowej zabawy karnawałowej, z której dochód ma być przeznaczony na dofinansowanie pielgrzymki w roku 2013.

 

W najbliższą sobotę i niedzielę po mszach świętych będzie prowadzona sprzedaż wieńców adwentowych oraz kartek świątecznych. Za sprzedaż odpowiedzialni będą członkowie grupy oazowej oraz Dzieci Maryi. Dochód przeznaczony zostanie na cele tych grup.

Ksiądz Sławek poinformował także o przygotowanej ulotce „Uratuj swój adwent”, w której zamieszczona została celebracja rodzinna adwentu.

 

Ponadto kapłan przekazał swój pomysł, który chce realizować wraz z młodzieżą podczas Roku Wiary – organizację wystaw poświeconych sakramentom.

 

Po okresie kolęd planowana jest także projekcja filmu ewangelizacyjnego oraz zaproszenie dla parafian do zaangażowania się w różne wspólnoty przyparafialne.

 

Ksiądz Dariusz zwrócił się z prośbą o pomoc w organizacji mszy roratnich.

 

Ksiądz Proboszcz wyjaśnił także zmianę dotyczącą procesji wokół ołtarza podczas ofiarowania darów w czasie mszy świętej – jest ona podyktowana przywróceniem tradycji i jej znaczeniem symbolicznym.

 

Sprawy gospodarcze:

Ksiądz proboszcz poinformował członków PRD o zakończeniu I etapu renowacji witraży w naszym kościele. Kwota poniesionych remontów to 90 tys. złotych, z czego 20 tys. stanowiła dotacja Urzędu Miasta. Kolejne raty spłacane będą na bieżąco przez kolejny rok. W przyszłym roku planowane są kolejne prace w tym zakresie na kwotę 120 tys. złotych.

 

W celu ogrzania kościoła został ocieplony strop folią termoizolacyjną, a przed świętami zostanie zamontowana instalacja elektryczna siedzeniowa w 8 pierwszych ławkach po obu stronach nawy głównej.

 

III część – Wolne glosy

- Zaplanowano spotkanie opłatkowe na dzień 6 stycznia.

 

Dorota Hadam


Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 11.09.2012r

Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który powitał wszystkich członków PRD.

 

I część - Formacyjna 
Po odmówieniu modlitwy brewiarzowej zostały wręczone akty nominacyjne członka PRD osobom nieobecnym na pierwszym zebraniu. Następnie ksiądz proboszcz zadał pytanie zainspirowane nagłówkiem z ostatniego numeru Gościa Niedzielnego: „Czy Bóg potrzebuje reklamy?”. Po tym pytaniu wystąpiła burza głosów. Były one podzielone wśród obecnych na zebraniu. Problem w rozbieżności zdań na ten temat wynikał z różnego rozumienia słowa „reklama” i jego konotacji. Choć głosy w tej sprawie były podzielone, wszyscy wysunęli wspólny wniosek, że trzeba odpowiedzieć na wołanie Jezusa, aby móc o Nim gorliwiej świadczyć.

 

II część – Duszpasterska 
- odejście ks. Piotra Kamińskiego i ks. Tomasza Trunka do nowych parafii, przybycie ks. Sławomira Tupaja, który przybył z Rybnika Boguszowic oraz ks. Dariusza Wrońskiego, który przybył z Wodzisławia Śląskiego 
- nowy rok szkolny i katechetyczny – został poruszony problem związany z obecnością dzieci i młodzieży w grupach parafialnych (Dzieci Maryi, Oaza młodzieżowa) oraz ich obecności w Kościele, członkowie PRD wspólnie zastawiali się nad poprawieniem tej sytuacji, padały różne pomysły ze strony członków, dzięki którym można by przyciągnąć dzieci i młodzież do Kościoła, między innymi były podane takie propozycje: projekt otwartych spotkań (dzięki nim można by było przybliżyć poszczególne grupy nie tylko nowym uczestnikom, ale również pozostałym grupom), współpraca z rodzicami dzieci i młodzieży, animatorzy - pasjonaci do prowadzenia grup bierzmowańców, rozwijanie grup przyparafialnych, 
- w dniach 19 - 21.10.2012r wizytacja ks. bp Józefa Kupnego w naszej parafii 
- 25 listopada 2012r inauguracja II synodu diecezjalnego – wypełnienie ankiety

 

Sprawy gospodarcze: 
Ksiądz proboszcz poinformował członków PRD o dalszej renowacji witraży w naszym kościele (została przyznana dotacja z Urzędu Miasta Rudy Śląskiej na pokrycie 22% kosztów ich remontu). Ksiądz proboszcz poinformował również o pracach związanych z remontem krzyża na nowym cmentarzu, pod którym wierni co roku spotykają się na Mszy Świętej w dzień Wszystkich Świętych.
Również ksiądz proboszcz poinformował uczestników PRD o przeniesieniu świetlicy z salek przy kościele do ośrodka Caritas przy ulicy Ściegiennego – jest to decyzja Caritasu.

 

III część – Wolne glosy 
- Na zebraniu poruszono kwestię nieestetycznego wyglądu koszyczków, które zostały zabezpieczone przed nagminnymi kradzieżami w trakcie zbierania kolekty podczas Mszy Świętej.
- Dyskutowano również nad gazetką parafialną Laurus – czy istnieje możliwość wznowienia jej wydawania.

 

Izabela ZmorzyńskaZasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wawrzyniec, siedziba: Ruda Śląska - Wirek, Czajkowskiego 16.