Przejdź do treści

Sprawozdania Parafialnej Rady Parafialnej

Sprawozdanie nr 4

 

Sprawozdanie nr 4

z posiedzenia
Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego

 Rok duszpasterski 2018/2019

 

W dniu 3 września 2018 roku w domu parafialnym odbyło się czwarte posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) wybranej i powołanej zgodnie z Dekretem Arcybiskupa Wiktora Skworca z dnia 22 maja 2017 roku na podstawie Statutu PRD w Archidiecezji Katowickiej z dnia 31.01.2017 roku.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD
 2. ks. Adam Luchowski
 3. ks. Tomasz Tesarczyk
 4. Jan Krawczyk
 5. Andrzej Krupiński
 6. Natalia Adamczyk
 7. Adam Bartnik
 8. Ireneusz Kominek
 9. Małgorzata Stygienko
 10. Bogusław Meiksner
 11. Jolanta Gruszka
 12. Dorota Hadam
 13. Barbara Labus
 14. Janina PoliwodaNieobecnych było: 5 członków rady


Przebieg posiedzenia:

 1. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy.  

 

 1. Następnie przewodniczący Rady odczytał Sprawozdanie nr 3 i w krótkim komentarzu odniósł się do zapisanych tam uwag i propozycji, oceniając stopień ich realizacji. Szczególną uwagę zwrócono na przygotowanie młodzieży do bierzmowania, a zwłaszcza na postulowane przez Radę zmniejszenie anonimowości kandydatów do bierzmowanie oraz budzenie wspólnotowej troski (zwłaszcza modlitewnej) o ich formację (omówienie planowanych działań w tym roku duszpasterskim przez odpowiedzialnego za bezpośrednie przygotowanie kandydatów do przyjęcia sakramentu księdza Tomasza w dalszej części posiedzenia rady)

 

 1. W części formacyjnej posiedzenia ksiądz Proboszcz nawiązując do benedyktyńskiej zasady ora et labora – módl się i pracuj, zwrócił uwagę na potrzebę równoważenia w pracy duszpasterskiej obu tych elementów, a zwłaszcza na potrzebę dopełnienia wspólnego wysiłku modlitewnego parafian i objęcia nim konkretnych potrzeb i trosk wspólnoty. Prelegent przestrzegł przed nadmiernym aktywizmem
  i przed pokładaniem ufności w kolejnych podejmowanych akcjach. Odwołując się do słów Jezusa
  z Ewangelii: „Beze mnie nic uczynić nie możecie” oraz do słów z listów Pawłowych: „Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia”, ksiądz Proboszcz zaakcentował fundamentalne znaczenie modlitwy dla prawidłowego funkcjonowania parafii oraz owocnej realizacji postawionych przed nią zadań.

Członkowie Rady w otwartej w tym temacie dyskusji zwrócili uwagę na już istniejące i zakorzenione w parafii formy wspólnej modlitwy, na czele ze środowymi wieczorami uwielbienia oraz czwartkowym namiotem spotkania. Zaproponowano również zagospodarowanie porannej modlitwy różańcowej poprzez skonkretyzowanie i ogłoszenie jej intencji. Zwrócono także uwagę, że dla zaistnienia wspólnotowej modlitwy w parafii istotne są takie elementy jak wiedza parafian o czasie

i formie podejmowanej wspólnotowo modlitwy, oraz łączenie z modlitwą każdego rodzaju działania (ci, którzy działają, najpierw modlą się ze sobą – dotyczy to także samej Rady parafialnej). Podkreślono także jeszcze raz potrzebę konkretnych intencji oraz zwrócenia uwagi na wstawienniczy charakter modlitwy (modlimy się jedni za drugich). Zgodzono się w pełni z księdzem Proboszczem, że sfera modlitwy w parafii wymaga szczególnej troski i inicjatywy.

Ksiądz Proboszcz zaproponował podjęcie nowego dzieła modlitewnego odnoszącego się do wskazanych uwag i postulatów. Ma to być „łańcuch modlitwy” tworzony przez zgłaszających się parafian, całodzienny (chodzi o dni robocze) i całoroczny, realizowany poprzez modlitewne czuwanie deklarujących się osób przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy Św. Wawrzyńca, w wymiarze pół godziny na jedną osobę. Do pełnego zamknięcia łańcucha potrzeba 96 deklarujących się parafian. Kolejne intencje będą podawane w każdą niedzielę na najbliższy tydzień.

Rada parafialna przyjęła zgłoszoną propozycję z akceptacją, radością i gotowością do włączenia się
w zainicjowane dzieło.

 

 1. W następnym punkcie posiedzenia ksiądz Tomasz zarysował plany dotyczące przygotowania tegorocznych kandydatów do sakramentu bierzmowania, oraz odpowiedział na pytania w tym temacie ze strony członków Rady. Przygotowanie będzie się odbywało w formie dotychczas praktykowanej (miesięczna Eucharystia poprzedzona indywidualnym sakramentem pojednania plus formacja w małych grupach) z zachowaniem indeksów, w których odnotowane będzie spełnianie przez kandydatów zadanych im w trakcie przygotowania obowiązków. Sprawa stosowania indeksów wywołała dyskusję wśród członków Rady, w wyniku której uznano, że pomimo istotnych wad, jakie posiada taka forma legitymizacji gotowości do przyjęcia sakramentu bierzmowania, duszpasterze nie są w stanie od niej na ten moment odstąpić, a my wraz z nimi, jako wspólnota parafialna, nie jesteśmy gotowi na wysiłek, który wiązałby się z inną, bardziej osobistą i towarzyszącą formą przygotowania
  i jego oceny. Postulowano jedynie możliwe ograniczeni zakresu indeksacji oraz stwarzanie dla kandydatów przestrzeni wolnych i odpowiedzialnych decyzji.

Następnie ksiądz Tomasz przedstawił zamierzenia dotyczące nowych inicjatyw związanych
z przygotowaniem młodzieży do bierzmowania, min. z modlitwą konkretnych parafian za konkretnych znanych z imienia kandydatów, z modlitwą ich za siebie nawzajem (jeden za drugiego – akcja „podziel się dyszką”), z organizacją wspólnych wyjazdów (pierwszy, dla chętnych, do Istebnej, został już zorganizowany na początku września), z zapraszaniem całych grup formacyjnych kandydatów na spotkania oazowe, celem ich osobistego zapoznania z tym, co się tam dzieje. Ksiądz Tomasz poinformował, że kilku bierzmowańców z ubiegłego roku formacyjnego uczestniczy już regularnie
w spotkaniach oazowych. Zaproponowano, aby wykorzystywać świeżo wybierzmowanych, aktywnych młodych ludzi do asystowania animatorom prowadzącym grupy formacyjne kandydatów, co byłoby stworzeniem miejsc ich zaangażowania oraz budowaniem przyszłej kadry animatorskiej.   

 

 1. W dalszej części posiedzenia Rady ksiądz Proboszcz omówił sprawy związane z rozpoczęciem się nowego roku duszpasterskiego i formacyjnego. Przypomniał o aktualności wezwania dla wszystkich uczestników formacji w parafii do udział we Mszy Świętej w tygodniu. Ponadto ksiądz Proboszcz przedstawił krótko elementy programu formacyjnego, zwracając uwagę na nowe w stosunku do ubiegłego roku propozycje, takie jak: katecheza o Kościele w każdy pierwszy wtorek miesiąca, prowadzona przez członków Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej- katecheza w domu parafialnym z możliwością dyskusji; Parafialny filmowy klub dyskusyjny, w każdy trzeci wtorek miesiąca. Podtrzymane i przekazane do wiadomości parafian zostały wszystkie ubiegłoroczne formy spotkań i modlitwy parafian. Informacje o nowych elementach formacji, zwłaszcza o planowanej katechezie o Kościele, przyjęto z dużym zadowoleniem i nadzieją.

 

 1. W czasie wolnych wniosków poruszono przede wszystkim problem uczestnictwa dzieci w życiu parafii, a zwłaszcza w niedzielnej Eucharystii o godzinie 11.00, im dedykowanej. Członkowie Rady zwrócili uwagę, że w dotychczasowych działaniach dotyczących obecności dzieci w kościele parafialnym, brakowało nam systematyczności i konsekwencji. Przedstawiono, jako inspirację, rozwiązania przyjęte w tym zakresie w parafii Św. Pawła w Nowym Bytomiu. Zwrócono uwagę na konieczność pilnowania, by czas i przestrzeń Eucharystii o godzinie 11.00 były przyjazne dzieciom
  i ich rodzicom, by rodzice nie czuli obaw i dyskomfortu związanego z przyprowadzaniem swego dziecka do kościoła i uczeniem go uczestniczenia w Eucharystii. Ksiądz Proboszcz wraz z wikarymi zobowiązali się do wypracowania i konsekwentnego wdrażania jak najpełniejszego i jak najaktywniejszego uczestnictwa dzieci w ich niedzielnej Eucharystii. Postanowiono też zwrócić się do wszystkich parafian o cierpliwość, pomoc i wyrozumiałość w stosunku do dzieci i ich rodziców.

        

 1. Spotkanie Rady zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.

 

 1. O terminie i temacie następnego zwyczajnego posiedzenia rady jej członkowie i parafianie zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem w formie ogłoszenia.

 

Na tym sprawozdanie zakończono

 

Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz

 

Sekretarz: Bogusław Meiksner


Sprawozdanie nr 3

z posiedzenia 

Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w roku duszpasterskim 2017/2018

 

W dniu 9 marca 2018 roku w domu parafialnym odbyło się trzecie posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) wybranej i powołanej zgodnie z Dekretem Arcybiskupa Wiktora Skworca z dnia 22 maja 2017 roku na podstawie Statutu PRD w Archidiecezji Katowickiej z dnia 31.01.2017 roku.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD

2. ks. Adam Luchowski

3. ks. Tomasz Tesarczyk

4. Jan Krawczyk

5. Andrzej Krupiński
6. Natalia Adamczyk
7. Adam Bartnik
8. Ireneusz Kominek
9. Małgorzata Stygienko
10. Bogusław Meiksner
11. Sabina Zdebel

12. Dorota Hadam

 

 

Nieobecnych było: 7  członków rady

 

Przebieg posiedzenia:
1. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa.  

 

2. W części formacyjnej posiedzenia ksiądz Proboszcz, wprowadził w temat spotkania dotyczący sakramentu bierzmowania, przypominając, że w Kościele istotne jest zwrócenie uwagi na działanie Ducha Świętego oraz dotarcie do świadomości wiernych, że każdy z nas napełniony jest Duchem Świętym, który przez nas działa, uzdalniając nas do rzeczy wielkich.

Wstępem do dyskusji stały się słowa Pisma Świętego – Rz. 8.8-17 „A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą.  Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy.  Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia.  A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.  Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała.  Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała - będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.  Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: 'Abba, Ojcze!'  Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi.  Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale”, a także Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II CHRISTIFIDELES LAICI pkt 14. „Udział ludzi świeckich w potrójnym urzędzie Chrystusa — Kapłana, Proroka i Króla rozpoczyna się wraz z namaszczeniem Chrztu, rozwija przez Bierzmowanie, w Eucharystii zaś znajduje spełnienie i pełne mocy oparcie. Udział ten jest udziałem poszczególnych świeckich jako tych, którzy tworzą jedno Ciało Pańskie. Jezus bowiem ubogaca swoimi darami Kościół jako własne Ciało i Oblubienicę. Stąd poszczególni ludzie uczestniczą w potrójnym urzędzie Chrystusa jako członkowie Kościoła, czego wyraźnie uczy Piotr apostoł, nazywając ludzi ochrzczonych „wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym” (1 P 2, 9). Udział świeckich w potrójnym urzędzie Chrystusa, właśnie dlatego, że wywodzi się z przynależności do kościelnej wspólnoty, winien być przeżywany i realizowany we wspólnocie i dla wspólnoty.  

 

3. W czasie spotkania obecni członkowie zastanawiali się, co zrobić, aby dzień przyjęcia sakramentu bierzmowania przez młodych stał się ważnym wydarzeniem całej wspólnoty parafialnej.

Dyskusji przyświecały dwa podstawowe pytania:

 - Jak parafia powinna okazać odpowiedzialność za osoby przystępujące do sakramentu bierzmowania?

- Jak sprawić, by była to uroczystość dla całej parafii?

 

 4. W czasie dyskusji obecni członkowie PRD zwrócili uwagę  na konieczność przypomnienia całej wspólnocie parafialnej istoty sakramentu bierzmowania. Podkreślili także, iż zainteresowani są jedynie bierzmowani i ich rodzice, a przecież jest to wydarzenie ważne dla całej parafii. Przyczynę tego zjawiska dostrzeżono raczej w tradycji parafialnej, jakiegoś rodzaju przyzwyczajeniu wiernych do uczestnictwa w tym wydarzeniu tylko „samych zainteresowanych”. Radni zgodnie stwierdzili, że to jest błędne podejście.

Zwrócono uwagę na anonimowość osób przystępujących do sakramentu. Radni stwierdzili, że należy poczynić takie działania, które zakładają pozbycie się anonimowości młodych, które sprawią, że kandydaci do bierzmowania poczują się w okresie przygotowań ważni we wspólnocie parafialnej, zaś wspólnota pozna trochę bliżej samych kandydatów. Przypomniano działania podjęte w tym zakresie przed paroma laty tj. umieszczenie w kościele fotografii bierzmowanych, podejmowanie przez wiernych indywidualnej modlitwy za konkretnego kandydata. Tu członkowie PRD zgodnie stwierdzili, że nie jest ważny sposób, ale cel, czyli poczucie, że młodzi przygotowujący się do bierzmowania są w sercu parafii. Wiernych należałoby zatem informować o wydarzeniach przeżywanych przez kandydatów - rekolekcjach, czy innych podejmowanych przez młodych inicjatywach. Ważne byłoby także angażowanie kandydatów w życie parafii np. w liturgię, czy wydarzenia parafialne. Dobrym pomysłem byłoby według zebranych także zorganizowanie modlitw w intencji bierzmowańców. Ważne, by wszelkie działania prowadzone były systematycznie, a na końcu by dokonać oceny efektów tych działań.

 

5. Księża obecni na spotkaniu przedstawili też kilka trudności związanych z przygotowaniem młodzieży do sakramentu bierzmowania:

- niechęć młodzieży do pokazywania się (wyróżniania się) w kościele,

- uwagi rodziców co do wymagań egzaminacyjnych kandydatów do bierzmowania.

 

6. Ksiądz proboszcz przekazał zebranym datę tegorocznej uroczystości przyjęcia sakramentu bierzmowania  - 12 maja o godzinie 15.30, a także informację, że sakramentu udzieli biskup Adam Wodarczyk.

 

7. Radni podsuwali kolejne pomysły, które mogłyby przyczynić się do lepszego przeżycia i doświadczenia sakramentu bierzmowania przez wszystkich parafian. Wśród nich znalazły się:

- organizacja nabożeństwa dla rodzin bierzmowanych z udziałem parafian – jakiś czas przed samym sakramentem bierzmowania,

- aktywne włączenie rodziców w przeżycie uroczystości,

- przełamanie świadomości parafian, że bierzmowanie jest tylko dla młodzieży, która się do niego przygotowuje,

 - modlitwy za bierzmowańców,

- różne formy „promocji” wydarzeń dotyczących bierzmowańców np.  na stronie internetowej parafii,

- zaangażowanie młodych po bierzmowaniu w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

 

8. Ksiądz proboszcz przekazał na koniec informacje dotyczące bieżących wydarzeń:
- wyjazd młodych na Niedzielę Palmową do katedry w Katowicach,

- wyjazd na drogę krzyżową do Kalwarii Zebrzydowskiej

- rekolekcje wielkopostne – które wygłosi ks. Wojciech Bartoszek

- droga krzyżowa ulicami miast 23.03 – 17.00 z naszej parafii

 

9 Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.

 

10. O terminie i temacie następnego zwyczajnego posiedzenia rady jej członkowie i parafianie zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem w formie ogłoszenia.

 

Na tym sprawozdanie zakończono

 

Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz

 

Sekretarz: Dorota Hadam


Sprawozdanie nr 2

z posiedzenia
Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w roku duszpasterskim 2017/2018

 

W dniu 28 listopada 2017 roku w domu parafialnym odbyło się drugie posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) wybranej i powołanej zgodnie z Dekretem Arcybiskupa Wiktora Skworca z dnia 22 maja 2017 roku na podstawie Statutu PRD w Archidiecezji Katowickiej z dnia 31.01.2017 roku.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:
1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD
2. Natalia Adamczyk
3. Adam Bartnik
4. Jolanta Gruszka
5. Ireneusz Kominek
6. Jan Krawczyk
7. Andrzej Krupiński
8. Barbara Labus
9. Bogusław Meiksner
10. Mariusz Podraza
11. Piotr Skutela
12. Sabina Zdebel
13. Janina Paliwoda
14. Małgorzata Stygienko
Nieobecnych było: 5 członków rady


Przebieg posiedzenia:
1. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa liturgii godzin, nieszporów z dnia bieżącego

 

2. Po modlitwie nastąpiło formalne zaprzysiężenie nieobecnych na pierwszym posiedzeniu rady Pań: Janiny Poliwody i Małgorzaty Stygienko. Po złożeniu przyrzeczenia przewodniczący rady wręczył zaprzysiężonym oficjalne mianowania na członka rady.

 

3. W części formacyjnej posiedzenia ksiądz Proboszcz, nawiązując do wyrażonej przy okazji inauguracji parafialnego roku formacyjnego zachęty do uczestnictwa w Mszach Świętych w tygodniu, omówił cztery istotne składniki dobrego uczestnictwa w Eucharystii. Zdaniem prelegenta są to:

- czas na bezpośrednie przygotowanie się do uczestnictwa we Mszy Św. (przejście ze zgiełku świata do ciszy Boga);
- włączanie się w akcję liturgiczną (modlitwy, śpiewy, gesty);
- staranie o możliwość przystąpienia do komunii;
- uszanowanie i docenienie ważności każdej z części Mszy Św., również obrzędów
zakończenia (błogosławieństwo i pieśń na wyjście)

 

W czasie krótkiej dyskusji zebrani zwrócili uwagę na konieczność ustawicznej katechezy w zakresie zasygnalizowanych zagadnień, a zwłaszcza kwestii dotyczącej gotowości do pełnego uczestnictwa w Eucharystii i rozeznania sumienia w tym zakresie

 

4. Rozpoczynając część problemową posiedzenia rady ksiądz Proboszcz zapytał jej członków, czy dotarły do nich jakieś uwagi, czy wnioski od parafian, które należałoby włączyć do tematu posiedzenia. Żaden z obecnych członków rady nie przekazał tego typu zgłoszenia. Rada uznała, że potrzeba czasu i oswojenia się przez parafian z tą możliwością komunikacji i uczestnictwa w życiu parafii.

 

5. Tematem głównym posiedzenia rady było omówienie programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2018-2019 opatrzonego hasłem: „Duch, który umacnia miłość” (rok pierwszy: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”; rok drugi: „W mocy Ducha Bożego”) Ksiądz Proboszcz przedstawił wytyczne i wyzwania związane z realizacją programu duszpasterskiego w pierwszym roku jego obowiązywania, począwszy od pierwszej niedzieli Adwentu 2017. Zaznaczył, że akcent położony jest na świadomość tego, że czas Kościoła jest czasem Ducha Świętego, co corocznie uobecnia się szczególnie w przygotowaniu do przyjęcia sakramentu bierzmowania, oraz w celebracji udzielenia tego sakramentu. Jako naturalne i podstawowe środowisko przygotowania się do przyjęcia Ducha Świętego program wskazuje rodzinę i parafię. Tu Proboszcz zwrócił uwagę, że te przeniesienie ciężaru środowiska wzrastania ze szkoły do parafii, w przypadku naszej parafii wiąże się także z dosyć nietypową sytuacją administracyjną powstałą po wprowadzonej reformie szkolnictwa. Na terenie naszej parafii nie funkcjonuje, bowiem żadna szkoła podstawowa, a w najbliższej przyszłości, to ośmioklasiści tychże szkół będą rocznikiem objętym bezpośrednim przygotowaniem do przyjęcia sakramentu bierzmowania, a całość tego przygotowania wraz z samą celebracją ma się odbywać w parafii, do której młody człowiek przynależy.

Program duszpasterski „Duch, który umacnia miłość” ma być zgodnie ze swoimi założeniami realizowany w formach integralnych i skoordynowanych, tak na poziomie diecezji jak i parafii (służą temu przygotowane materiały pastoralne, formacyjne i praktyczno- poradnikowe) w następujących obszarach:

- ewangelizacja

- przepowiadanie (homilie, katechezy, konferencje)

- promowanie (np. ruchów tj. odnowa w Duchu, albo nowych form duszpasterstwa tj.

newpastoral.net)

- formacja
W parafii te obszary przekładają się na takie działania jak:
- przepowiadanie w homiliach
- celebracja nabożeństw (ze szczególnym wyróżnieniem wigilii Zesłania Ducha Świętego) - formacja parafialnych rad duszpasterskich
- konferencje tematyczne w grupach, ruchach i wspólnotach działających w parafii

 

6. W czasie dyskusji przeprowadzonej po prezentacji programu duszpasterskiego radni zwrócili uwagę na następujące problemy i zagadnienia:
- uznano, że stojące przed parafią zadania związane z owocną realizacją przedłożonego programu jak i w szerszym kontekście z uczynieniem parafii miejscem duszpastersko wydajnym, sprzyjającym otwarciu na działanie Ducha Świętego oraz wzrastaniu w jego darach, wymagają rzetelnego namysłu i duchowego przygotowania nas samych, jak i wszystkich inicjatorów i animatorów wymaganej przemiany. Dlatego też postanowiono, że każdy z członków rady przemyśli zgodnie ze swoim doświadczeniem i wiedzą czekające parafię zadania i przedstawi na najbliższym posiedzeniu propozycje duszpasterskie, jakie można by wspólnie podjąć. Ponadto ustalono, że tematem głównym przyszłego posiedzenia będzie, w myśl materiałów formacyjnych przeznaczonych w ramach programu „Duch, który umacnia miłość” dla rad parafialnych, problem: „odpowiedzialności za przygotowanie i celebrację sakramentu bierzmowania”. W celu duchowego przygotowania się do czekających parafię wyzwań, rada postanowiła podjąć w czasie do następnego posiedzenia, w każdy wtorek tygodnia, wspólnotową formę wyrzeczenia w postaci postu. Post ten ma pomóc członkom rady we własnym nawróceniu i otworzyć ją w jedności na działanie Ducha Świętego, co z kolei ma się przyczynić do uzyskania umiejętności uświadamiania innym parafianom obecności i działania Ducha, a przede wszystkim do podejmowania działań prowadzących parafian do osobistego doświadczenia życia w Duchu Świętym.

 

- zwrócono uwagę na konieczność, zgodnie z zarządzeniami i zaleceniami II Synodu Archidiecezji katowickiej, przyczyniania się do odbudowy i umacniania działań katechetycznych i ewangelizacyjnych w parafii, co da jej możliwość odpowiedzenia na potrzeby duchowe dzieci, młodych i dorosłych, jacy przy okazji trybu przygotowania do sakramentów i ich udzielania, znajdą się w obszarze jej chociażby czasowego oddziaływania. Zwrócono także uwagę, że nie oznacza to, nawet przy krytycznym stosunku, zaniedbania potrzeby nauczania religii w szkołach i zapewnienia temu nauczaniu najlepszych warunków i najwyższego poziomu. Radni przyznali, że gwałtowne zmiany w świecie współczesnym, wpływające chociażby na kondycję rodzin, także rodzin kiedyś tradycyjnie religijnych, stanowią bardzo poważne wyzwanie dla duszpasterstwa. Podejmowane działania wymagają modlitwy (wsłuchania w Ducha), namysłu i odważnego, wielostronnego zaangażowania.

 

7. Sekretarz rady przekazał prośbę do wszystkich jej członków o aktywność w kanałach komunikacji elektronicznej i o potwierdzanie otrzymywanych informacji, co jest oznaką nie tylko skuteczności połączenia, ale także formą dialogu i pozostawania względem siebie w życzliwej i uważnej łączności w okresie między posiedzeniami.

 

8. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.

 

9. O terminie i temacie następnego zwyczajnego posiedzenia rady jej członkowie i parafianie zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem w formie ogłoszenia.

 

Na tym sprawozdanie zakończono

 

Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz

 

Sekretarz: Bogusław Meiksner


Sprawozdanie nr 1

z inauguracyjnego posiedzenia

Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego

w roku duszpasterskim 2017/2018

 

W dniu 12 września 2017 roku w domu parafialnym odbyło się inauguracyjne posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) wybranej i powołanej zgodnie z Dekretem Arcybiskupa Wiktora Skworca z dnia 22 maja 2017 roku na podstawie Statutu PRD 
w Archidiecezji Katowickiej z dnia 31.01.2017 roku.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD

2. ks. Tomasz Tesarczyk

3. Grzegorz Adamczyk
4. Natalia Adamczyk 
5. Adam Bartnik
6. Jolanta Gruszka
7. Dorota Hadam
8. Ireneusz Kominek
9. Jan Krawczyk
10. Andrzej Krupiński
11. Barbara Labus
12. Bogusław Meiksner
13. Mariusz Podraza
14. Piotr Skutela
15. Sabina Zdebel

Nieobecnych było: 4 powołanych członków rady

 

Przebieg posiedzenia:

 

1. Ksiądz proboszcz Andrzej Nowara przywitał wszystkich zebranych i krótko omówił zasady powołania i funkcjonowania parafialnej rady duszpasterskiej, a także zwyczajowy porządek jej spotkań, na który składa się wspólna modlitwa, formacja oraz obrady dotyczące wybranego tematu duszpasterskiego, jak i wolnych wniosków członków rady. Przy braku sprzeciwu oraz innych wniosków postanowiono kontynuować dotychczas przyjętą formę posiedzeń rady.

 

2. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa liturgii godzin, nieszporów z dnia bieżącego

 

3. Po modlitwie nastąpiło formalne zaprzysiężenie nowo mianowanych członków rady. Zebrani, wymieniając swoje imię i nazwisko powtórzyli słowa:

 

„Ja NN, powołany na członka parafialnej rady duszpasterskiej, przyrzekam wobec Boga, że powierzoną mi funkcję będę wykonywał według najlepszej swej woli, zgodnie 
z moim sumieniem i z przepisami prawa kościelnego. W szczególności przyrzekam, 
że w miarę swych sił i z poczuciem odpowiedzialności będę wspomagał proboszcza 
w działalności duszpasterskiej, mając na względzie tylko chwałę Bożą i dobro Kościoła. Tak mi dopomóż Bóg! Amen”.

Po złożeniu przyrzeczenia przewodniczący rady wręczył każdemu z obecnych oficjalne, pisemne mianowanie na członka PRD.

 

4. W następnej kolejności nastąpiła krótka autoprezentacja każdego z członków rady, celem zapoznania się i wstępnego zawiązania wspólnoty nowej rady.

 

5. W kolejnym punkcie programu inauguracyjnego posiedzenia nowej rady dokonano wyboru przewidzianych prawem osób funkcyjnych: zastępcy przewodniczącego rady oraz jej sekretarza. Na wniosek przewodniczącego rady przy braku sprzeciwu pozostałych jej członków postanowiono, ze względów pragmatycznych, wybrać nie jednego a dwóch sekretarzy. Na zastępcę przewodniczącego rady zgłoszono dwie kandydatury: pana Jana Krawczyka i pana Ireneusza Kominka. W głosowaniu jawnym, zaakceptowanym przez cały skład rady, wybrano stosunkiem głosów 8:5 kandydaturę pana Jana Krawczyka. Na sekretarzy rady zgłoszono dwie kandydatury: pani Doroty Hadam i pana Bogusława Meiksnera. Rada w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaakceptowała przedstawione kandydatury. Pan Jan Krawczyk, w nawiązaniu do dotychczasowej praktyki rady, zaproponował również wyznaczenie nieformalnego skarbnika rady w celu zgromadzenia funduszu reprezentacyjnego rady. Zastępca przewodniczącego rady zaproponował do tej funkcji panią Barbarę Labus, co zostało jednogłośnie zaakceptowane przez członków rady.

 

6. Po zakończeniu wyborów zebrano dane kontaktowe obecnych członków rady w celu uruchomienia stałej platformy komunikacyjnej wewnątrz rady. Zebrane dane zostały przekazane sekretariatowi rady.

 

7. W ostatnim punkcie merytorycznym inauguracyjnego posiedzenia rady ksiądz Proboszcz ponowił prezentację programu Newpastoral.net, opierającego się o materiały multimedialne do prowadzenia tygodniowych, domowych spotkań formacyjnych. Ksiądz Proboszcz zaznaczył, że zgłosił naszą parafię do tego programu i obecnie przygotowuje się do etapu jego promocji. Wezwał członków rady do przemyślenia własnego zaangażowania się w to dzieło oraz do poszukiwania osób chętnych do wzięcia udziału w cyklu prezentacji programu na forum parafii. W krótkiej dyskusji podzielono się zarówno nadziejami i jak i obawami związanymi z tego typu formą duszpasterstwa. Ze względu na brak szczegółowej wiedzy o przedsięwzięciu nie podjęto żadnych ustaleń w tym zakresie ani nie zgłoszono żadnych wniosków.

 

8. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.

 

9. O terminie i temacie następnego zwyczajnego posiedzenia rady jej członkowie zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową.

 

Na tym sprawozdanie zakończono

 

Sekretarz: Bogusław Meiksner

 


Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 28.03.2017r.

Tematem zebrania PRD było „Określenie peryferii parafii i form dotarcia z Ewangelią”. Spotkanie prowadzone przez przewodniczącego ks. Andrzeja Nowarę rozpoczęto wspólna modlitwą brewiarzową. Ksiądz proboszcz przedstawił porządek zebrania, a następnie odczytano protokół z poprzedniego spotkania PRD.

 

I część - Formacyjna

Ksiądz proboszcz, inicjując część formacyjną zebrania, przypomniał, iż pierwszym i naczelnym zadaniem - obowiązkiem Kościoła jest głoszenie Słowa Bożego. Nakaz Pana Jezusa doskonale rozumieli apostołowie, którzy głosili Słowo Boże wśród Żydów i pogan. Od tamtych czasów zadanie nie zmieniło się. Kościół bowiem jest misyjny, a jego misją jest przekazywanie Słowa Bożego i docieranie z nim do wszystkich ludzi. Zadaniem każdego chrześcijanina – członka wspólnoty Kościoła jest zwrócenie się ze Słowem Bożym do najbliższego otoczenia, parafii, wreszcie do miejsc, gdzie Ewangelia nie dotarła. Można jednak zauważyć, że terenami ewangelizacyjnymi coraz częściej staje się najbliższe otoczenie. Następnie członkowie PRD zastanawiali się, jak rozumieć pojęcie peryferii, gdzie znajdują się peryferie naszej parafii, gdzie są nasze tereny misyjne, które potrzebują ewangelizacji? Wśród głosów w dyskusji pojawiły się zdania, że statystyka kolędowa mogłaby pomóc w nakreśleniu miejsc największej pustki duchowej. Ksiądz Nowara przypomniał, że w centrum każdego chrześcijanina jest osoba Pana Jezusa. Zatem peryferiami będą te miejsca, gdzie Pana Jezusa brak, peryferia będą tworzyć ludzie nie mający relacji z Bogiem.

 

Pan Roman Wycisk zwrócił uwagę, że grupa zamieszkująca peryferia parafii, żyjąca w oddaleniu od Boga wywiera znaczny wpływ na innych.

 

Pani Dorota Hadam wyraziła zdanie, że dla niej peryferia są wszędzie. Nie da się bowiem wskazać konkretnych miejsc, gdzie potrzeba ewangelizacji jest większa niż gdzie indziej. Obecnie wszyscy potrzebujemy ewangelizacji, odnowy relacji z Bogiem, od młodych po starszych, niezależnie od miejsca zamieszkania, statusu posiadania czy jakichkolwiek innych czynników. Na brak relacji z Bogiem może wpływać brak wiedzy religijnej, który determinuje brak woli rozwiązania problemu nieistniejącej, bądź słabej więzi z Bogiem.

 

Pan Wycisk podkreślił, że ludzie z peryferii mają swoje środowisko. Każdy z nas nie żyje przecież w oderwaniu od innych. Pani Janina Poliwoda przedstawiła swoje rozumienie peryferii. Według niej peryferia można podzielić na trzy typy – konkretne grupy, środowiska, wreszcie miejsca.

 

Pan Bogusław Meiksner przypomniał, że pojęcie peryferii wprowadził papież Franciszek w odniesieniu do Ameryki Południowej. Z jednej strony można tam wskazać centrum – zamieszkane przez ludzi bogatych, dobrze o sobie myślących, dowartościowanych - z drugiej - peryferia, gdzie dominuje bieda, spustoszenie materialne i duchowe. Jednakże nasze pojęcie peryferii, jak podkreślał p. Meiksner, jest bardzo blisko centrum! Wiele z tych peryferii jest przecież w nas, w naszych strukturach. Jako rada parafialna powinniśmy przemyśleć sposoby ewangelizacji parafii oraz nasze zaangażowanie w ewangelizację. Tylko wtedy można zmieniać oblicze peryferii.

 

Pan Stanisław Wróbel pytał, czy jesteśmy w stanie choć jedną osobę zewangelizować? Podkreślał, że jest to trudne i wymaga wielu umiejętności.

 

Proboszcz Nowara zwrócił uwagę, iż jego zdaniem nie należy szukać konkretnego miejsca wymagającego działań ewangelizacyjnych, lecz patrzeć na zjawisko szeroko – przyjąć peryferia jako daleką relację z Panem Jezusem. Każdy z nas w swoim życiu może się w takich peryferiach znaleźć. Każdy z nas musi mieć świadomość odpowiedzialności za własny duchowy rozwój.

Ksiądz Andrzej Nowara zadał członkom PRD pytanie: Czy są sposoby, środki, by zadbać o własny rozwój i rozwój tych, którzy są wokół nas?

 

Ewangelizacja powinna przebiegać od osoby do osoby. Sam papież zachęca do odwagi docierania z ewangelią tam, gdzie jej brak.

Pani Dorota Hadam podzieliła się własnym doświadczeniem w ewangelizowaniu. Przypomniała, że istnieją wspólnoty, których celem jest właśnie ewangelizacja. Można zatem czerpać z ich wiedzy, czy zaprosić do współpracy w dziele ewangelizacji naszej parafii.

 

Pan Bogusław Meiksner wyraził pragnienie, aby w naszej parafii byli ludzie, wśród których mógłby znaleźć oparcie – podkreślił, że w jego opinii ewangelizację należy zacząć od siebie. Nie można bowiem samemu ewangelizować, nie mając samemu głębokiej relacji z Bogiem. Dobrym przykładem jest według pana Meiksnera doświadczenie parafii w Orzegowie, gdzie przez lata osoby działające w różnych wspólnotach w kościele pracowali nad własnym rozwojem duchowym, a kolejnym krokiem jest ewangelizacja całej parafii.

 

Pani Janina Poliwoda podkreśliła, że do ewangelizacji są jeszcze potrzebne pewne umiejętności. Można bowiem być osobą żyjącą wiarą, wzrastającą w wierze, ale można mieć problemy z jej przekazem na skalę ewangelizacji. Podobnie pani Barbara Labus zaznaczyła, że ewangelizatorem musi być ktoś, kto wiarą żyje na co dzień, a nie jest jak faryzeusz, który mówi coś innego i robi coś innego.

 

Ksiądz proboszcz przekazał, że ma w planach przeprowadzenie w parafii tzw. kursu Alfa czyli serii spotkań wyjaśniających podstawy chrześcijaństwa. Każde spotkanie podejmuje inny temat dotyczący wiary i daje możliwość dyskusji. Członkowie kursu Alfa odkrywają ważne zagadnienia dotyczące wiary, zwracając uwagę na pytania: Kim jest Jezus? Na czym opiera się nasza wiara? Dlaczego i jak się modlić? W jaki sposób Bóg nas prowadzi?

 

Kolejną ewangelizacyjną propozycją dla parafii byłyby tzw. parafialne grupy domowe. Tu, jak podkreślił ksiądz Nowara, parafia musi się zarejestrować, przystępując do tej formy rozwoju duchowego. Rejestracja pozwala na otrzymanie potrzebnych materiałów – filmów, konspektów itp. Parafialne grupy domowe to propozycja, która dotarła już do wielu parafii i cieszy się coraz większą popularnością. Ksiądz proboszcz zaprezentował członkom PRD krótki film propagujący parafialne grupy domowe (newpastoral.net). Nakreślił też krótką wizję wprowadzenia tego przedsięwzięcia ewangelizacyjnego w parafii.

 

Grupa inicjatywna przez cztery tygodnie zachęcałaby parafian do zaangażowania się w taką wspólnotę. Według założeń spotkania grup odbywają się co tydzień w domu gospodarza – animatora. Ksiądz proboszcz chciałby rozpocząć tę inicjatywę wraz z nowym adwentem. Będzie to miejsce, gdzie można zapraszać najbliższych, a także tych z naszego otoczenia, którzy potrzebują ewangelizacji.

 

Sprawy bieżące:

- W ostatnim czasie została poświęcona nasza kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu, która jest systematycznie nawiedzana przez wiernych,
- Zespół charytatywny naszej parafii proponuje raz w miesiącu porady neurologopedy, które będą się odbywać w domu parafialnym, ponadto członkowie zespołu oferują swą pomoc chorym i opuszczonym członkom parafii,
- Podczas wigilii paschalnej odbędzie się chrzest osoby dorosłej, co będzie nowym ogromnym doświadczeniem i dobrem całej wspólnoty parafialnej,
- Pani Izabela Zmorzyńska – Gierczak wniosła o uregulowanie wjazdu na teren placu kościelnego od strony kaplicy świętego Wawrzyńca,
- Pan Eryk Rzeżucha zaproponował wprowadzenie czasami śpiewu łacińskiego podczas uroczystych mszy świętych,
- Pan Bogusław Meiksner zapytał o ustalenia dotyczące wyborów do nowej PRD,
- Ksiądz proboszcz poprosił, aby członkowie obecnej PRD zastanowili się nad swoim zaangażowaniem i objęciem funkcji gospodarzy parafialnych grup domowych.

 

Kolejne i ostatnie spotkanie obecnej PRD ustalono na 12. 06. 2017r.

 

Na tym spotkanie zakończono.

 

Protokołowała Dorota Hadam


Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 18.10.2016r.

Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który tradycyjnie powitał zebranych i rozpoczął modlitwę brewiarzową. Następnie został przedstawiony porządek zebrania. Odczytano protokół z poprzedniego spotkania PRD.

 

I część - Formacyjna

Ksiądz Proboszcz przybliżył zgromadzonym na zebraniu kilka krótkich tekstów 
z przemówień na ŚDM papieża Franciszka. Po wysłuchaniu fragmentów przemów, nastąpiła dyskusja. Ksiądz proboszcz podkreślił, że słowa papieża Franciszka niosą uniwersalne przesłanie, każdy powinien wziąć je do serca. Ksiądz proboszcz podkreślił również, że warto sięgać do przemówień, gdyż one inaczej każdego człowieka. Pan J. Krawczyk podkreślił, że bardzo podobały mu się słowa papieża z Franciszkańskiej, słowa: proszę, przepraszam, dziękuję. Podkreślił, że dzięki tym słowom można rozwiązać wiele problemów. Pani J. Poliwoda przypomniała, że ludzie powinni wychodzić ze swoją wiarą. Podkreśliła również, że wiara była wcześniej kształtowana w domu, jednak trzeba zmienić nią się dzielić. Powinniśmy mówić otwarcie o Bogu. Ksiądz proboszcz podsumował dyskusję, że wiele osób czuje czym są ŚDM, wielu ludzi to dotknęło, dlatego też długo będziemy zbierać owoce, które narodziły się podczas ŚDM. Ogromne znaczenie miały dni w parafii. Młodzież była bardzo poruszona tym wydarzeniem, doświadczyli wielu rzeczy, co na pewno wyda owoce w przyszłości. Dlatego też młodzież ma możliwość uczestniczenia w spotkaniach, które są związane stricte z ŚDM. Parafii powinno zależeć, aby grupa młodych pojechała na ŚDM do Panamy. Został poruszony również pomysł, aby rodziny, które przyjmowały pielgrzymów, mogły zawiązać zgromadzenie dorosłych.

 

II część – Sprawy bieżące

Pan J. Kocur przypomniał, że 130 lat temu papież Leon XIII wprowadził modlitwę do Michała Archanioła. Zaproponował, aby również w naszej parafii wprowadzić ją na stałe.

Pani D. Hadam poinformowała, że niestety słychać szuszczenie w mikrofonach w prawej części kościoła.

Pan B. Meiksner stwierdził, że obrady PRD odbiegły od tematu, który brzmiał: „Próba podsumowania ŚDM i ich zagospodarowania w duszpasterstwie”. Podkreślił, że ciągle mamy brak pomysłu na to, jak wykorzystać. Powinniśmy szukać i propagować rozwiązania problemu, którym jest brak młodych w kościele. Zaproponował, aby z powrotem zacząć świętować niedziele, jak do tej pory były przygotowywane niedziele poświęcone krajom związanym z ŚDM. Pani D. Hadam podkreśliła, że to młodzi mają wyjść, mogą zaproponować, mają sporo iskry w sobie. Ksiądz Tomek zauważył, że młodzieży trzeba narzucać, bo jeśli się tego nie zrobi, to oni nie wychodzą z inicjatywą. Między młodymi jest brak zgrania, dlatego też potrzebny jest czas, cierpliwość.

W piątek odbędzie się piesza pielgrzymka do Kochłowic.

Odrestaurowanie kaplicy powoli idzie do przodu. Została wstrzymana na ten moment praca, gdyż czekamy na kowali, którzy mają wykonać swoje zadania w kaplicy.

Poinformowano również, że Synod Katowicki zostanie zamknięty w Uroczystość Chrystusa Króla.


Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 30.05.2016r.

Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który tradycyjnie powitał zebranych i rozpoczął modlitwę brewiarzową. Następnie został przedstawiony porządek zebrania. Odczytano protokół z poprzedniego spotkania PRD.

 

I część - Formacyjna

Na wstępie pan Jan Krawczyk poprosił o włączenie do poprzedniego protokołu informacji o artykule dotyczącym Światowych Dni Młodzieży, który ukazał się w „Wiadomościach Rudzkich”. Ponadto ksiądz proboszcz krótko przedstawił sprawy organizacyjne dotyczące przygotowań do ŚDM w Polsce. Jeszcze w styczniu tego roku zgłoszonych było około 20 tyś. pielgrzymów do naszej diecezji, obecnie tylko 12 tysięcy. Spora grupa wycofała się, prawdopodobnie w związku z zamachami terrorystycznymi na świecie. Pojawiające się w mediach informacje potęgują strach u młodych i ich rodziców. W naszej parafii także wielu rodziców ma obawy co do uczestnictwa młodzieży w tych wydarzeniach. A przecież wydarzenia te powinny być wielkim świętem katolików.

 

Dyskusja wiodąca podczas spotkania PRD dotyczyła tematu: „Media w służbie Kościoła”. Wprowadzenia do niej dokonał ksiądz proboszcz, który podkreślił wartość mediów w dziele Nowej Ewangelizacji. Wiele krajów odchodzi od tradycji chrześcijańskich, stąd konieczność wprowadzenia działań ewangelizacyjnych tych miejsc. Nowa ewangelizacja, jak podkreślał ksiądz Nowara, oznacza sięgnięcie po nowe środki przekazu Ewangelii. Odpowiedzialny za nią jest każdy ochrzczony, a najprostszą jej formą jest droga „od osoby do osoby”. W dziele tym jak najbardziej służebną rolę odgrywać powinny media, które wspomagać mogą osoby ochrzczone poprzez medialną formację i pogłębianie wiary czy doświadczenie Boga.

 

Ksiądz proboszcz odczytał komunikat Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Wiktora Skworca w sprawie mediów w archidiecezji katowickiej, w którym podkreślone zostało iż „cała grupa archidiecezjalnych mediów mimo ich różnorodności, służy jednemu celowi: sprawie ewangelizacji, umacnianiu świata wartości chrześcijańskich oraz przybliżaniu nauki Kościoła w aktualnych kwestiach.” Biskup wyraził przekonanie, że wszystkie podmioty wchodzące w skład utworzonej grupy będą przyczyniały się do budowania Kościoła – Wspólnoty i będą formowały wierzących.

 

Ksiądz proboszcz przedstawił także zainteresowanie mediami w naszej parafii. Wśród 5 tysięcy parafian „Gość Niedzielny” rozchodzi się w 80 egzemplarzach, „Mały Gość Niedzielny” w 30 egzemplarzach, „Różaniec”, „Głos ojca Pio”, „Anioł Stróż”- w 10 egzemplarzach. Czasopismem dla młodzieży „Droga” zainteresowanych jest zaledwie 1 - 2 wiernych. Trudno się zorientować, jak wygląda kwestia korzystania z innych katolickich mediów - radia, telewizji internetu?

 

Członkowie PRD zastanawiali się, jak zachęcić do liczniejszego korzystania z propozycji katolickich mediów. Pani Dorota Hadam podkreśliła rolę katechetów i bezpośrednie dotarcie do dzieci i młodzieży podczas lekcji religii, w trakcie której warto byłoby wykorzystywać fragmenty artykułów czy programów telewizyjnych.

 

Pan Jan Krawczyk przedstawił informacje dotyczące mediów w katolickich w Polsce – 6 głównych portali, 89 czasopism, 31 stacji radiowych, 7 stacji telewizyjnych. Zasmuca i niepokoi fakt, że mimo olbrzymiej ilości propozycji tak niewielkim zainteresowaniem naszych parafian cieszą się media katolickie.

 

Członkowie rady poszukiwali przyczyn tegoż zjawiska. Wśród nich dostrzegli:

- ogólny spadek czytelnictwa,

- powszechny brak czasu,

- trudność w odbiorze artykułów,

- kwestie finansowe.

 

Poszukiwano też rozwiązań:

Pan Roman Wyciślik zaproponował wykorzystanie parafialnej kawiarenki jako miejsca, w którym można byłoby zostawiać przeczytane już gazety, by dzielić się nimi z tymi, których nie stać na zakup, a także wykorzystanie strony parafii do zamieszczenia linków do ciekawych artykułów czy portali katolickich. Zauważył, że warto byłoby pomyśleć o wykorzystaniu Facebooka.

 

Pan Bogusław Meiksner podkreślał, że należy zadbać o zaistnienie parafii w mediach społecznościowych. Jeśli zależy nam na funkcjonowaniu w mediach, to koniecznie trzeba iść z duchem czasu, postawić na młody zespół ludzi, którzy w sposób nowatorski i nowoczesny poprowadzą stronę parafii tak, aby cieszyła się większym zainteresowaniem. Pan Bogusław przypomniał, że jedna z ostatnich sesji podczas synodu była także poświęcona mediom. Obecnie trwają przygotowania aplikacji, możliwości technicznych, które będą rozpowszechniane w parafiach. To nowy sposób funkcjonowania i komunikowania się młodych ludzi w obecnym świecie, więc warto z niego korzystać. Przykładem nowoczesnej strony internetowej jest strona archidiecezji. Jak podkreślił pan Meiksner stanowi ona wielkie medium.

 

Dyskutujący podkreślali wartość reklamy, zachęcania do czytania.

Przy okazji zauważono, że warto byłoby zastanowić się nad sposobem ożywienia parafialnej biblioteki. To również mogłoby być miejsce, w którym czytelnicy mieliby możliwość korzystania z czasopism katolickich. Można także wykorzystać gabloty znajdujące się z tyłu kościoła.

 

Ksiądz Dariusz zaproponował umieszczenie w tyle kościoła szafki na przeczytane czasopisma, by można je było pobierać za darmo. Zaproponował także umieszczenie radia na stronie internetowej parafii.

 

Sprawy bieżące:

- wciąż niewiele osób zainteresowanych jest peregrynacją obrazu „Jezu ufam Tobie”,
- 11.06 - odbędzie się pielgrzymka parafialna do Bujakowa w ramach obchodów Roku Miłosierdzia,
- 19.06 – organizacja festynu parafialnego organizowanego przez Rycerzy Kolumba, główna nagroda z zakupu cegiełek to 8 dniowy pobyt na Malcie – pielgrzymka śladami św. Pawła.,
- w sobotę 18.06 turniej piłkarski,
- 20.06 – msza kończąca rok formacyjny o 18.00.
- związek filatelistów z parafii – zorganizuje wystawę znaczków podczas festynu, a także zostanie wydana okolicznościowa koperta.


Na tym spotkanie zakończono.

 

Protokołowała Dorota Hadam


Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 08.02.2016r.

Zebraniu, którego tematem było „Podsumowanie roku duszpasterskiego w parafii ”, przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który po przywitaniu wszystkich zebranych rozpoczął spotkanie modlitwą brewiarzową. Następnie przedstawił porządek zebrania. Odczytano protokół z poprzedniego spotkania PRD.

 

I część - Formacyjna

Ksiądz proboszcz Andrzej Nowara przybliżył wszystkim zebranym historię Światowych Dni Młodzieży. ŚDM wyszły z inicjatywy Jana Pawła II w latach 80. Od roku 1985 odbywały się spotkania młodzieży w jednym, wybranym miejscu, gdzie młodzi ludzie mogli doświadczać Boga i dzielić się Nim z innymi. Raz na 2-3 lata miejscem spotkania ŚDM jest wybierane miejsce, do którego zapraszani są młodzi z całego świata. Natomiast co roku w Niedzielę Palmową młodzi ludzie zapraszani są na spotkanie do katowickiej archikatedry Chrystusa Króla.

 

Pierwsze spotkanie ŚDM odbyło się w Rzymie, następnie w Buenos Aires, Hiszpanii, czy w Polsce. Od 1997r., gdzie ŚDM odbyły się w Paryżu, zmieniono formułę. Wcześniej spotkania ŚDM odbywały się w ciągu dwóch dni, aktualnie pielgrzymi przebywają tydzień w wybranych diecezjach, a następnie przemieszczają się do miejsca, gdzie odbywają się wydarzenia centralne. Spotkanie końcowe ŚDM połączone z wizytacją Ojca Świętego odbywają się w sobotę i niedzielę.

 

Od 2001r. ŚDM mają swoje znaki, którymi są krzyż oraz ikona Matki Bożej. Od tego też czasu znaki te są obecne w trakcie dni ŚDM, a w przerwie między ŚDM jest możliwość ich peregrynacji.

 

ŚDM są doświadczeniem radości kościoła i wiary. Każde ŚDM mają słowa przewodnie, które towarzyszą spotkaniom młodych ludzi. Polska, na rok 2016, stworzyła motto: Błogosławienie miłosierni.

 

II część – realizacja tematu zebrania

Po przybliżeniu historii ŚDM nastąpiła dyskusja. Stwierdzono jednogłośnie, że ŚDM są wielkim wydarzeniem, w którym żyjemy. Zastanawialiśmy się wspólnie w jaki sposób parafia może przygotować się do tych, którzy przyjadą. Jak mamy przygotować naszych parafian, którzy wybierają się na ŚDM? Oraz jak sami możemy się przygotować, jako parafianie.

 

Ks. Sławomir Tupaj krótko opowiedział w jaki sposób nasza młodzież przygotowywuje się do ŚDM. Jedną z ważniejszych idei było przybliżenie tych państw, gdzie odbywały się ŚDM. Pokazanie ich kuchni, kultury, przesłania papieża. Ks. Sławek sam stwierdził, że z homilii papieży można by stworzyć książkę, które warto przybliżyć młodym ludziom. Warto również zatroszczyć się o sprawy duchowe. Ks. Sławek przypomniał nam o przedstawieniu dotyczącym czwartego króla. Wspomniał również o spotkaniach w I soboty miesiąca, podczas których młodzież oprócz modlitwy, może wysłuchać konferencje, ma spotkania w grupach czy adoracje. Na zakończenie tych spotkań odbywają się nabożeństwa w kościele, na które są zapraszane również rodziny, które będą gościć pielgrzymów.

 

Ks. Sławek wspomniał również o programie L4, który ma na celu zgłoszenie się ludzi starszych, chorych, cierpiących, a chcących się modlić za ŚDM o stworzenie listy takich osób, by na koniec można było wręczyć papieżowi.

 

Planuje się również, aby nabożeństwa drogi krzyżowej były oparte an tekstach ŚDM.

 

Młodzież z Morcinka odbędzie rekolekcje oparte o ŚDM, podczas których przewodniczący klas będą losować państwa, a następnie będą przedstawiać ich logo, mogą zaśpiewać hymn ŚDM.

 

Zaproponowano, aby młodzież rozniosła przed świętami kartki oraz paczki osobom chorym.

 

Ks. Proboszcz podziękował ks. Sławkowi za opiekę i mobilizację.

 

Podano również dni, kiedy parafia będzie gościć pielgrzymów (20-25.07). W piątek (22.07) popołudniu pielgrzymi wyruszą do Piekar Śląskich, natomiast w sobotę 23.07będą mieli spotkanie na Muchowcu w godzinach od 12-15. W niedzielę 24.07 zaproponowano dzień parafialny, podczas którego odbędzie się Msza św. o godz. 11:00, a po niej lunch z parafianami. Pani Dorota Hadam zaproponowała, aby każdy przyniósł dary stołu. Koordynować mają to grupy parafialne. Pozostałe dni pozostają do zagospodarowania.

 

W parafii ruszyły kursy języka angielskiego oraz języka niemieckiego.

 

Pan Jan Kocur wspomniał również o zaangażowaniu szafarzy podczas ŚDM w Krakowie. Pan Kocur, p. Kominek, p. Skolud będą odpowiedzialni za udzielanie komunii pielgrzymom podczas ŚDM.

 

III część –wolne głosy

Parafianie nadal apelują o regularne włączanie mat grzewczych w kościele, gdyż odczuwalna temperatura jest nadal niska.

 

Wysunięto propozycję zmiany miejsca celebransa, gdyż jest on źle widoczny przez niektórych parafian podczas sprawowanej Eucharystii. Wniosek ten został odrzucony, z powodów przepisów liturgicznych, które ustalają miejsce celebransa podczas sprawowania Mszy świętej.

 

Ostatni głos dotyczył przystosowania kaplicy św. Wawrzyńca, aby mogła odbywać się w niej całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Odpowiedzialny za projekt oddania do użytku całodziennego kaplicy jest p. Kostoń.

 

Kolejne spotkanie zaplanowano na 30 maja 2016r.

 

Protokołowała Izabela Zmorzyńska-Gierczak

 


Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 2.12.2015r.

 

Zebraniu, którego tematem było „Podsumowanie roku duszpasterskiego w parafii ”, przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który po przywitaniu wszystkich zebranych rozpoczął spotkanie modlitwą brewiarzową. Następnie przedstawił porządek zebrania. Odczytano protokół z poprzedniego spotkania PRD.

 

I część - Formacyjna

Nowy rok duszpasterski rozpoczął się 29 listopada 2015r. Hasłem przewodnim jest „Nowe życie w Chrystusie”, a najważniejszymi wydarzeniami będą obchody Roku Miłosierdzia, 1050 rocznica chrztu Polski oraz Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Ksiądz proboszcz przypomniał zebranym najważniejsze informacje dotyczące okresu liturgicznego, który rozpoczyna każdy Rok Liturgiczny. Warto bowiem, przeżywając adwent wiedzieć, czemu on służy. Adwent to okres, który przygotowuje do przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Dzieli się na dwie części: 1) do 16 grudnia – jest to przygotowanie do powtórnego przyjścia Chrystusa, liturgia słowa wzywa w tym czasie do czuwania, nawrócenia, zmiany swojego życia. 2) od 17 grudnia liturgia przygotowuje do obchodów pamiątki pierwszego przyjścia Pana Jezusa na świat. Ksiądz proboszcz podkreślił, że mało kto o tym podziale adwentu pamięta, a przecież odpowiednie przygotowanie w nim ma służyć dobremu przeżyciu świąt. Proboszcz podkreślił, jak istotne zatem jest nasze uczestnictwo w mszach roratnich ku czci Maryi i, że jest to msza dla wszystkich, nie tylko dla dzieci. Przypomniał, że w tym okresie obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. Dobrym rozwiązaniem, by mobilizować do udziału w Roratach są wszelkie konkursy szczególnie dla dzieci.

 

II część – realizacja tematu zebrania

Następnie ksiądz Nowara dokonał podsumowania minionego roku liturgicznego. Przypomniał najważniejsze wydarzenia tj.: peregrynacja znaków Światowych Dni Młodzieży, zorganizowanie w parafii Seminarium Odnowy Wiary, którego pokłosiem jest powstanie nowej grupy parafialnej tzw. Wspólnoty Dorosłych, marsz Jana Pawła II, rekolekcje parafialne w Kokoszycach, w których uczestniczyło 60 parafian, koronka na ulicach miast, wprowadzenie relikwii świętego Antoniego. Powyższe wydarzenia, jak podsumował proboszcz, pozostawiły trwały pozytywny ślad w naszej parafii.

 

Niestety ksiądz Nowara wspomniał również o sprawach, które napawają troską kapłanów. Od jakiegoś czasu gwałtownie spada ilość rozdzielanych komunii świętych i w stosunku do roku ubiegłego jest to aż o 6000 mniej. Przyczyn tego zjawiska można wg proboszcza dopatrywać się między innymi w spadku ilości wiernych uczęszczających regularnie do kościoła, a także we wzroście liczby konkubinatów czy związków cywilnych. Proboszcz podkreślił, że w czasie duszpasterskich odwiedzin rodzin zawsze prowadzone są rozmowy z wiernymi motywujące do zmiany życia. Nasuwa się pytanie, dlaczego wielu rezygnuje z komunii świętej? Prawdopodobnie wciąż brakuje świadomości, czym komunia święta jest, dlatego nieustannie warto zwracać uwagę na wartość, jaka płynie z sakramentu Eucharystii.

 

III część – informacja i wolne głosy

Ksiądz proboszcz przekazał informację, że od 8 grudnia obowiązywać będzie nowe prawo procesowe związane z unieważnianiem małżeństw. W ewidentnych sprawach proces będzie trwał 45 dni. Przedstawione zostały pokrótce wyzwania nowego roku liturgicznego. Proboszcz poinformował, że trwa peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego po rodzinach naszej parafii. Do tej pory zgłosiło się zaledwie 11 rodzin. Pani Dorota Hadam zauważyła, że warto przypomnieć wiernym, co oznacza słowo peregrynacja i przybliżyć jej znaczenie.

 

Ksiądz Nowara przekazał także informacje dotyczące organizacji Światowych Dni Młodzieży w naszej parafii. Niepokoi fakt, że wciąż niewielu chętnych jest wśród młodych naszej parafii do udziału w tym wydarzeniu. Należy zatem propagować ideę tego przedsięwzięcia wśród młodzieży.

 

Kolejne spotkanie zaplanowano na 8 lutego 2016r.

 

Protokołowała Dorota Hadam


Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 29.09.2015r.


Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który powitał wszystkich członków PRD. 
Spotkanie tradycyjnie rozpoczęto modlitwą brewiarzową. Następnie przedstawiony został porządek zebrania. Ksiądz proboszcz odczytał protokół z poprzedniego spotkania PRD.


I część - Formacyjna 
Spotkanie rady poświęcone było tematowi: „Rok Miłosierdzia w Kościele i parafii”. W czasie Wielkiego Postu został ogłoszony przez papieża Franciszka „Rok Miłosierdzia”, który będzie trwał w Kościele od 8 grudnia do 20 listopada.


Refleksjom członków PRD towarzyszyły słowa Ojca Świętego Franciszka zawarte w liście Papieża, w którym Ojciec Święty wyraził pragnienie, by „nadchodzący Jubileusz Miłosierdzia był żywym doświadczeniem bliskości Ojca, dotknięciem Jego czułości, aby wiara każdego wierzącego umocniła się, a jego świadectwo stawało się bardziej skuteczne”. Papież zwrócił w swym liście uwagę na miłosierdzie, które płynie z serca Jezusa na cały świat. Papież Franciszek pragnie, aby każdy bez wyjątku doświadczył Bożego Miłosierdzia Ojca, który „przyjmuje i przebacza” każdy grzech. W tym szczególnym czasie wierni będą mogli przeżyć i uzyskać odpust poprzez odbycie pielgrzymki do Drzwi Świętych otwartych w każdej katedrze i w kościołach wyznaczonych przez Biskupa diecezjalnego, a także w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie.


Papież Franciszek często w swych wypowiedziach podkreśla, że „Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem człowiekowi, to człowiek męczy się proszeniem o przebaczenie”. Miłosierdzie chrześcijańskie to miłosierdzie, które ma głęboki sens, dlatego warto wprowadzić liturgię pokutną jako coś istotnego w Kościele. Prawda o Miłosierdziu to najważniejsza prawda ewangelizacji.


Rok Miłosierdzia to dla wszystkich chrześcijan okazja, by zastanowić się, czym jest miłosierdzie.


Ojciec Święty podkreśla wielokrotnie, że doświadczenie miłosierdzia to moment odpuszczenia grzechów. Jest to zatem celebracja jedności człowieka z Bogiem.


Dla wielu spowiedź jest sakramentem upokorzenia, poniżającym człowieka, jednak trzeba podkreślić za Ojcem Świętym, iż jest to sakrament odzyskiwania poczucia własnej godności, koncentracja na godności człowieka.

 

Ksiądz proboszcz podkreślił, jak ważny będzie to czas dla każdego. Członkowie PRD rozważali, jakie kroki można podjąć w naszej parafii w związku z Rokiem Miłosierdzia.


Pan Bogusław Meiksner zachęcił do przeczytania bulli papieskiej „Misericordiae vultus” na Rok miłosierdzia. Papież między innymi porusza w niej kwestię odpustów.

 

Pan Jan Krawczyk zaproponował, by Rok Miłosierdzia połączyć z misjami w parafii, tym bardziej, że w bulli papież również zachęca do przeżywania misji. Księża mają być misjonarzami miłosierdzia.


Pan Ireneusz Kominek zasugerował, by zorganizować spotkania dotyczące sakramentu pojednania, podczas których odprawiane byłyby nabożeństwa pokutne.


Pan Roman Wycisk zaproponował, by pogłębić znajomość „Dzienniczka siostry Faustyny”, a przesłania w nim zawarte uczynić podstawą comiesięcznych homilii wokół tematu Miłosierdzia Bożego.


Członkowie Rady Parafialnej uznali za istotne, by podczas niedzielnych kazań przybliżyć parafianom i wytłumaczyć, czym jest odpust zupełny, co to jest czyściec.


Dobrą praktyką jest odmawiana w trzeci piątek miesiąca dla wszystkich chętnych Koronka do Bożego Miłosierdzia, jednak członkowie rady podkreślali, że tradycyjna godzina 15.00 jest zbyt wczesną dla pracujących parafian. Aby umożliwić wiernym poznanie orędzia miłosierdzia, trzeba dostosować termin do możliwości jak najszerszej grupy osób.


Pan Jan Kocur zaproponował, by połączyć Koronkę ze mszą świętą.


Ksiądz proboszcz chciałby zorganizować parafialną pieszą pielgrzymkę do wyznaczonego miejsca pielgrzymowania w diecezji. 
Dobrym sposobem na świętowanie Jubileuszu Miłosierdzia byłaby również peregrynacja relikwii św. Faustyny po rodzinach parafii przez cały Rok Miłosierdzia.


Na spotkaniach poszczególnych grup parafialnych odbywać się mogą rozważania „Dzienniczka” św. Faustyny.


Dużą część spotkania pochłonęły członkom PRD rozważania i propozycje inicjatyw związanych z otwarciem się na osoby zamieszkujące na terenie parafii, które Bożego Miłosierdzia nie doświadczają, które żyją w warunkach trudnych, które poniekąd zamknęły się na działanie Bożego Miłosierdzia.


Wśród propozycji, które rozważano, znalazły się następujące sugestie:
- połączenie Roku Miłosierdzia z założeniem grupy charytatywnej w parafii,
- przeprowadzenie akcji na wzór ‘światełka w familoku”,
- roznoszenie podczas odwiedzin duszpasterskich folderów informujących o Bożym Miłosierdziu.


Ksiądz Dariusz podkreślił, że kolęda jest bardzo dobrym czasem na zebranie informacji o potrzebach parafian. Ksiądz Proboszcz podsumował te rozważania i zapowiedział, że będą one jeszcze dyskutowane w gronie kapłanów, a na następnym spotkaniu, przedstawione zostaną te - możliwe do realizacji.


Pan Bogusław Meiksner przedstawił obecnym problem dwóch rodzin uchodźców z Syrii zamieszkujących w Chorzowie i zwrócił się do wszystkich chętnych z prośbą o pomoc materialną dla nich.

 

Na końcu ksiądz proboszcz poinformował o łasce wynikającej z Jubileuszu Miłosierdzia w kwestii grzechu aborcji. Generalnie prawo kościelne mówi o ekskomunice dla osób, które dopuściły się tego grzechu. Rozgrzeszenia może udzielić biskup, a każdy kapłan tylko w określonych sytuacjach, okolicznościach tj. np.: misje, spowiedź generalna. W Roku Miłosierdzia papież zezwolił na udzielanie rozgrzeszenia z tego grzechu wszystkim kapłanom, co świadczy o szczególnym okresie łaski.

 

Sprawy bieżące:
- Ksiądz Darek podziękował wszystkim za pomoc przy rozwieszeniu plakatów informujących o istniejących grupach parafialnych, a także o zawiązaniu się tzw. grupy dorosłych i dodatkowym kręgu oazy rodzin. 
- Ksiądz proboszcz przypomniał o kolejnym spotkaniu dla młodzieży przygotowującej się do wyjazdu na ŚDM, zachęcił do motywowania młodych ludzi, by wzięli udział w tym wydarzeniu.

 

Kolejne spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej planowane jest na 2 grudnia 2015r.

 

Spotkanie zakończono modlitwą i błogosławieństwem udzielonym przez księdza proboszcza.

 

Protokołowała Dorota Hadam