Przejdź do treści

Sprawozdania Parafialnej Rady Parafialnej

Sprawozdanie nr 1z inauguracyjnego posiedzenia

Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego

w roku duszpasterskim 2017/2018

 

W dniu 12 września 2017 roku w domu parafialnym odbyło się inauguracyjne posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) wybranej i powołanej zgodnie z Dekretem Arcybiskupa Wiktora Skworca z dnia 22 maja 2017 roku na podstawie Statutu PRD 
w Archidiecezji Katowickiej z dnia 31.01.2017 roku.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD

2. ks. Tomasz Tesarczyk

3. Grzegorz Adamczyk
4. Natalia Adamczyk 
5. Adam Bartnik
6. Jolanta Gruszka
7. Dorota Hadam
8. Ireneusz Kominek
9. Jan Krawczyk
10. Andrzej Krupiński
11. Barbara Labus
12. Bogusław Meiksner
13. Mariusz Podraza
14. Piotr Skutela
15. Sabina Zdebel

Nieobecnych było: 4 powołanych członków rady

 

Przebieg posiedzenia:

 

1. Ksiądz proboszcz Andrzej Nowara przywitał wszystkich zebranych i krótko omówił zasady powołania i funkcjonowania parafialnej rady duszpasterskiej, a także zwyczajowy porządek jej spotkań, na który składa się wspólna modlitwa, formacja oraz obrady dotyczące wybranego tematu duszpasterskiego, jak i wolnych wniosków członków rady. Przy braku sprzeciwu oraz innych wniosków postanowiono kontynuować dotychczas przyjętą formę posiedzeń rady.

 

2. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa liturgii godzin, nieszporów z dnia bieżącego

 

3. Po modlitwie nastąpiło formalne zaprzysiężenie nowo mianowanych członków rady. Zebrani, wymieniając swoje imię i nazwisko powtórzyli słowa:

 

„Ja NN, powołany na członka parafialnej rady duszpasterskiej, przyrzekam wobec Boga, że powierzoną mi funkcję będę wykonywał według najlepszej swej woli, zgodnie 
z moim sumieniem i z przepisami prawa kościelnego. W szczególności przyrzekam, 
że w miarę swych sił i z poczuciem odpowiedzialności będę wspomagał proboszcza 
w działalności duszpasterskiej, mając na względzie tylko chwałę Bożą i dobro Kościoła. Tak mi dopomóż Bóg! Amen”.

Po złożeniu przyrzeczenia przewodniczący rady wręczył każdemu z obecnych oficjalne, pisemne mianowanie na członka PRD.

 

4. W następnej kolejności nastąpiła krótka autoprezentacja każdego z członków rady, celem zapoznania się i wstępnego zawiązania wspólnoty nowej rady.

 

5. W kolejnym punkcie programu inauguracyjnego posiedzenia nowej rady dokonano wyboru przewidzianych prawem osób funkcyjnych: zastępcy przewodniczącego rady oraz jej sekretarza. Na wniosek przewodniczącego rady przy braku sprzeciwu pozostałych jej członków postanowiono, ze względów pragmatycznych, wybrać nie jednego a dwóch sekretarzy. Na zastępcę przewodniczącego rady zgłoszono dwie kandydatury: pana Jana Krawczyka i pana Ireneusza Kominka. W głosowaniu jawnym, zaakceptowanym przez cały skład rady, wybrano stosunkiem głosów 8:5 kandydaturę pana Jana Krawczyka. Na sekretarzy rady zgłoszono dwie kandydatury: pani Doroty Hadam i pana Bogusława Meiksnera. Rada w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaakceptowała przedstawione kandydatury. Pan Jan Krawczyk, w nawiązaniu do dotychczasowej praktyki rady, zaproponował również wyznaczenie nieformalnego skarbnika rady w celu zgromadzenia funduszu reprezentacyjnego rady. Zastępca przewodniczącego rady zaproponował do tej funkcji panią Barbarę Labus, co zostało jednogłośnie zaakceptowane przez członków rady.

 

6. Po zakończeniu wyborów zebrano dane kontaktowe obecnych członków rady w celu uruchomienia stałej platformy komunikacyjnej wewnątrz rady. Zebrane dane zostały przekazane sekretariatowi rady.

 

7. W ostatnim punkcie merytorycznym inauguracyjnego posiedzenia rady ksiądz Proboszcz ponowił prezentację programu Newpastoral.net, opierającego się o materiały multimedialne do prowadzenia tygodniowych, domowych spotkań formacyjnych. Ksiądz Proboszcz zaznaczył, że zgłosił naszą parafię do tego programu i obecnie przygotowuje się do etapu jego promocji. Wezwał członków rady do przemyślenia własnego zaangażowania się w to dzieło oraz do poszukiwania osób chętnych do wzięcia udziału w cyklu prezentacji programu na forum parafii. W krótkiej dyskusji podzielono się zarówno nadziejami i jak i obawami związanymi z tego typu formą duszpasterstwa. Ze względu na brak szczegółowej wiedzy o przedsięwzięciu nie podjęto żadnych ustaleń w tym zakresie ani nie zgłoszono żadnych wniosków.

 

8. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.

 

9. O terminie i temacie następnego zwyczajnego posiedzenia rady jej członkowie zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową.

 

Na tym sprawozdanie zakończono

 

Sekretarz: Bogusław Meiksner

 
Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wawrzyniec, siedziba: Ruda Śląska - Wirek, Czajkowskiego 16.