Przejdź do treści

Sprawozdania Parafialnej Rady Parafialnej

Sprawozdanie nr 3z posiedzenia 

Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w roku duszpasterskim 2017/2018

 

W dniu 9 marca 2018 roku w domu parafialnym odbyło się trzecie posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) wybranej i powołanej zgodnie z Dekretem Arcybiskupa Wiktora Skworca z dnia 22 maja 2017 roku na podstawie Statutu PRD w Archidiecezji Katowickiej z dnia 31.01.2017 roku.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD

2. ks. Adam Luchowski

3. ks. Tomasz Tesarczyk

4. Jan Krawczyk

5. Andrzej Krupiński
6. Natalia Adamczyk
7. Adam Bartnik
8. Ireneusz Kominek
9. Małgorzata Stygienko
10. Bogusław Meiksner
11. Sabina Zdebel

12. Dorota Hadam

 

 

Nieobecnych było: 7  członków rady

 

Przebieg posiedzenia:
1. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa.  

 

2. W części formacyjnej posiedzenia ksiądz Proboszcz, wprowadził w temat spotkania dotyczący sakramentu bierzmowania, przypominając, że w Kościele istotne jest zwrócenie uwagi na działanie Ducha Świętego oraz dotarcie do świadomości wiernych, że każdy z nas napełniony jest Duchem Świętym, który przez nas działa, uzdalniając nas do rzeczy wielkich.

Wstępem do dyskusji stały się słowa Pisma Świętego – Rz. 8.8-17 „A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą.  Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy.  Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia.  A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.  Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała.  Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała - będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.  Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: 'Abba, Ojcze!'  Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi.  Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale”, a także Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II CHRISTIFIDELES LAICI pkt 14. „Udział ludzi świeckich w potrójnym urzędzie Chrystusa — Kapłana, Proroka i Króla rozpoczyna się wraz z namaszczeniem Chrztu, rozwija przez Bierzmowanie, w Eucharystii zaś znajduje spełnienie i pełne mocy oparcie. Udział ten jest udziałem poszczególnych świeckich jako tych, którzy tworzą jedno Ciało Pańskie. Jezus bowiem ubogaca swoimi darami Kościół jako własne Ciało i Oblubienicę. Stąd poszczególni ludzie uczestniczą w potrójnym urzędzie Chrystusa jako członkowie Kościoła, czego wyraźnie uczy Piotr apostoł, nazywając ludzi ochrzczonych „wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym” (1 P 2, 9). Udział świeckich w potrójnym urzędzie Chrystusa, właśnie dlatego, że wywodzi się z przynależności do kościelnej wspólnoty, winien być przeżywany i realizowany we wspólnocie i dla wspólnoty.  

 

3. W czasie spotkania obecni członkowie zastanawiali się, co zrobić, aby dzień przyjęcia sakramentu bierzmowania przez młodych stał się ważnym wydarzeniem całej wspólnoty parafialnej.

Dyskusji przyświecały dwa podstawowe pytania:

 - Jak parafia powinna okazać odpowiedzialność za osoby przystępujące do sakramentu bierzmowania?

- Jak sprawić, by była to uroczystość dla całej parafii?

 

 4. W czasie dyskusji obecni członkowie PRD zwrócili uwagę  na konieczność przypomnienia całej wspólnocie parafialnej istoty sakramentu bierzmowania. Podkreślili także, iż zainteresowani są jedynie bierzmowani i ich rodzice, a przecież jest to wydarzenie ważne dla całej parafii. Przyczynę tego zjawiska dostrzeżono raczej w tradycji parafialnej, jakiegoś rodzaju przyzwyczajeniu wiernych do uczestnictwa w tym wydarzeniu tylko „samych zainteresowanych”. Radni zgodnie stwierdzili, że to jest błędne podejście.

Zwrócono uwagę na anonimowość osób przystępujących do sakramentu. Radni stwierdzili, że należy poczynić takie działania, które zakładają pozbycie się anonimowości młodych, które sprawią, że kandydaci do bierzmowania poczują się w okresie przygotowań ważni we wspólnocie parafialnej, zaś wspólnota pozna trochę bliżej samych kandydatów. Przypomniano działania podjęte w tym zakresie przed paroma laty tj. umieszczenie w kościele fotografii bierzmowanych, podejmowanie przez wiernych indywidualnej modlitwy za konkretnego kandydata. Tu członkowie PRD zgodnie stwierdzili, że nie jest ważny sposób, ale cel, czyli poczucie, że młodzi przygotowujący się do bierzmowania są w sercu parafii. Wiernych należałoby zatem informować o wydarzeniach przeżywanych przez kandydatów - rekolekcjach, czy innych podejmowanych przez młodych inicjatywach. Ważne byłoby także angażowanie kandydatów w życie parafii np. w liturgię, czy wydarzenia parafialne. Dobrym pomysłem byłoby według zebranych także zorganizowanie modlitw w intencji bierzmowańców. Ważne, by wszelkie działania prowadzone były systematycznie, a na końcu by dokonać oceny efektów tych działań.

 

5. Księża obecni na spotkaniu przedstawili też kilka trudności związanych z przygotowaniem młodzieży do sakramentu bierzmowania:

- niechęć młodzieży do pokazywania się (wyróżniania się) w kościele,

- uwagi rodziców co do wymagań egzaminacyjnych kandydatów do bierzmowania.

 

6. Ksiądz proboszcz przekazał zebranym datę tegorocznej uroczystości przyjęcia sakramentu bierzmowania  - 12 maja o godzinie 15.30, a także informację, że sakramentu udzieli biskup Adam Wodarczyk.

 

7. Radni podsuwali kolejne pomysły, które mogłyby przyczynić się do lepszego przeżycia i doświadczenia sakramentu bierzmowania przez wszystkich parafian. Wśród nich znalazły się:

- organizacja nabożeństwa dla rodzin bierzmowanych z udziałem parafian – jakiś czas przed samym sakramentem bierzmowania,

- aktywne włączenie rodziców w przeżycie uroczystości,

- przełamanie świadomości parafian, że bierzmowanie jest tylko dla młodzieży, która się do niego przygotowuje,

 - modlitwy za bierzmowańców,

- różne formy „promocji” wydarzeń dotyczących bierzmowańców np.  na stronie internetowej parafii,

- zaangażowanie młodych po bierzmowaniu w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

 

8. Ksiądz proboszcz przekazał na koniec informacje dotyczące bieżących wydarzeń:
- wyjazd młodych na Niedzielę Palmową do katedry w Katowicach,

- wyjazd na drogę krzyżową do Kalwarii Zebrzydowskiej

- rekolekcje wielkopostne – które wygłosi ks. Wojciech Bartoszek

- droga krzyżowa ulicami miast 23.03 – 17.00 z naszej parafii

 

9 Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.

 

10. O terminie i temacie następnego zwyczajnego posiedzenia rady jej członkowie i parafianie zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem w formie ogłoszenia.

 

Na tym sprawozdanie zakończono

 

Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz

 

Sekretarz: Dorota Hadam
Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wawrzyniec, siedziba: Ruda Śląska - Wirek, Czajkowskiego 16.