Przejdź do treści

Sprawozdania Parafialnej Rady Parafialnej

Sprawozdanie nr 4 

Sprawozdanie nr 4

z posiedzenia
Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego

 Rok duszpasterski 2018/2019

 

W dniu 3 września 2018 roku w domu parafialnym odbyło się czwarte posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) wybranej i powołanej zgodnie z Dekretem Arcybiskupa Wiktora Skworca z dnia 22 maja 2017 roku na podstawie Statutu PRD w Archidiecezji Katowickiej z dnia 31.01.2017 roku.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD
 2. ks. Adam Luchowski
 3. ks. Tomasz Tesarczyk
 4. Jan Krawczyk
 5. Andrzej Krupiński
 6. Natalia Adamczyk
 7. Adam Bartnik
 8. Ireneusz Kominek
 9. Małgorzata Stygienko
 10. Bogusław Meiksner
 11. Jolanta Gruszka
 12. Dorota Hadam
 13. Barbara Labus
 14. Janina PoliwodaNieobecnych było: 5 członków rady


Przebieg posiedzenia:

 1. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy.  

 

 1. Następnie przewodniczący Rady odczytał Sprawozdanie nr 3 i w krótkim komentarzu odniósł się do zapisanych tam uwag i propozycji, oceniając stopień ich realizacji. Szczególną uwagę zwrócono na przygotowanie młodzieży do bierzmowania, a zwłaszcza na postulowane przez Radę zmniejszenie anonimowości kandydatów do bierzmowanie oraz budzenie wspólnotowej troski (zwłaszcza modlitewnej) o ich formację (omówienie planowanych działań w tym roku duszpasterskim przez odpowiedzialnego za bezpośrednie przygotowanie kandydatów do przyjęcia sakramentu księdza Tomasza w dalszej części posiedzenia rady)

 

 1. W części formacyjnej posiedzenia ksiądz Proboszcz nawiązując do benedyktyńskiej zasady ora et labora – módl się i pracuj, zwrócił uwagę na potrzebę równoważenia w pracy duszpasterskiej obu tych elementów, a zwłaszcza na potrzebę dopełnienia wspólnego wysiłku modlitewnego parafian i objęcia nim konkretnych potrzeb i trosk wspólnoty. Prelegent przestrzegł przed nadmiernym aktywizmem
  i przed pokładaniem ufności w kolejnych podejmowanych akcjach. Odwołując się do słów Jezusa
  z Ewangelii: „Beze mnie nic uczynić nie możecie” oraz do słów z listów Pawłowych: „Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia”, ksiądz Proboszcz zaakcentował fundamentalne znaczenie modlitwy dla prawidłowego funkcjonowania parafii oraz owocnej realizacji postawionych przed nią zadań.

Członkowie Rady w otwartej w tym temacie dyskusji zwrócili uwagę na już istniejące i zakorzenione w parafii formy wspólnej modlitwy, na czele ze środowymi wieczorami uwielbienia oraz czwartkowym namiotem spotkania. Zaproponowano również zagospodarowanie porannej modlitwy różańcowej poprzez skonkretyzowanie i ogłoszenie jej intencji. Zwrócono także uwagę, że dla zaistnienia wspólnotowej modlitwy w parafii istotne są takie elementy jak wiedza parafian o czasie

i formie podejmowanej wspólnotowo modlitwy, oraz łączenie z modlitwą każdego rodzaju działania (ci, którzy działają, najpierw modlą się ze sobą – dotyczy to także samej Rady parafialnej). Podkreślono także jeszcze raz potrzebę konkretnych intencji oraz zwrócenia uwagi na wstawienniczy charakter modlitwy (modlimy się jedni za drugich). Zgodzono się w pełni z księdzem Proboszczem, że sfera modlitwy w parafii wymaga szczególnej troski i inicjatywy.

Ksiądz Proboszcz zaproponował podjęcie nowego dzieła modlitewnego odnoszącego się do wskazanych uwag i postulatów. Ma to być „łańcuch modlitwy” tworzony przez zgłaszających się parafian, całodzienny (chodzi o dni robocze) i całoroczny, realizowany poprzez modlitewne czuwanie deklarujących się osób przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy Św. Wawrzyńca, w wymiarze pół godziny na jedną osobę. Do pełnego zamknięcia łańcucha potrzeba 96 deklarujących się parafian. Kolejne intencje będą podawane w każdą niedzielę na najbliższy tydzień.

Rada parafialna przyjęła zgłoszoną propozycję z akceptacją, radością i gotowością do włączenia się
w zainicjowane dzieło.

 

 1. W następnym punkcie posiedzenia ksiądz Tomasz zarysował plany dotyczące przygotowania tegorocznych kandydatów do sakramentu bierzmowania, oraz odpowiedział na pytania w tym temacie ze strony członków Rady. Przygotowanie będzie się odbywało w formie dotychczas praktykowanej (miesięczna Eucharystia poprzedzona indywidualnym sakramentem pojednania plus formacja w małych grupach) z zachowaniem indeksów, w których odnotowane będzie spełnianie przez kandydatów zadanych im w trakcie przygotowania obowiązków. Sprawa stosowania indeksów wywołała dyskusję wśród członków Rady, w wyniku której uznano, że pomimo istotnych wad, jakie posiada taka forma legitymizacji gotowości do przyjęcia sakramentu bierzmowania, duszpasterze nie są w stanie od niej na ten moment odstąpić, a my wraz z nimi, jako wspólnota parafialna, nie jesteśmy gotowi na wysiłek, który wiązałby się z inną, bardziej osobistą i towarzyszącą formą przygotowania
  i jego oceny. Postulowano jedynie możliwe ograniczeni zakresu indeksacji oraz stwarzanie dla kandydatów przestrzeni wolnych i odpowiedzialnych decyzji.

Następnie ksiądz Tomasz przedstawił zamierzenia dotyczące nowych inicjatyw związanych
z przygotowaniem młodzieży do bierzmowania, min. z modlitwą konkretnych parafian za konkretnych znanych z imienia kandydatów, z modlitwą ich za siebie nawzajem (jeden za drugiego – akcja „podziel się dyszką”), z organizacją wspólnych wyjazdów (pierwszy, dla chętnych, do Istebnej, został już zorganizowany na początku września), z zapraszaniem całych grup formacyjnych kandydatów na spotkania oazowe, celem ich osobistego zapoznania z tym, co się tam dzieje. Ksiądz Tomasz poinformował, że kilku bierzmowańców z ubiegłego roku formacyjnego uczestniczy już regularnie
w spotkaniach oazowych. Zaproponowano, aby wykorzystywać świeżo wybierzmowanych, aktywnych młodych ludzi do asystowania animatorom prowadzącym grupy formacyjne kandydatów, co byłoby stworzeniem miejsc ich zaangażowania oraz budowaniem przyszłej kadry animatorskiej.   

 

 1. W dalszej części posiedzenia Rady ksiądz Proboszcz omówił sprawy związane z rozpoczęciem się nowego roku duszpasterskiego i formacyjnego. Przypomniał o aktualności wezwania dla wszystkich uczestników formacji w parafii do udział we Mszy Świętej w tygodniu. Ponadto ksiądz Proboszcz przedstawił krótko elementy programu formacyjnego, zwracając uwagę na nowe w stosunku do ubiegłego roku propozycje, takie jak: katecheza o Kościele w każdy pierwszy wtorek miesiąca, prowadzona przez członków Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej- katecheza w domu parafialnym z możliwością dyskusji; Parafialny filmowy klub dyskusyjny, w każdy trzeci wtorek miesiąca. Podtrzymane i przekazane do wiadomości parafian zostały wszystkie ubiegłoroczne formy spotkań i modlitwy parafian. Informacje o nowych elementach formacji, zwłaszcza o planowanej katechezie o Kościele, przyjęto z dużym zadowoleniem i nadzieją.

 

 1. W czasie wolnych wniosków poruszono przede wszystkim problem uczestnictwa dzieci w życiu parafii, a zwłaszcza w niedzielnej Eucharystii o godzinie 11.00, im dedykowanej. Członkowie Rady zwrócili uwagę, że w dotychczasowych działaniach dotyczących obecności dzieci w kościele parafialnym, brakowało nam systematyczności i konsekwencji. Przedstawiono, jako inspirację, rozwiązania przyjęte w tym zakresie w parafii Św. Pawła w Nowym Bytomiu. Zwrócono uwagę na konieczność pilnowania, by czas i przestrzeń Eucharystii o godzinie 11.00 były przyjazne dzieciom
  i ich rodzicom, by rodzice nie czuli obaw i dyskomfortu związanego z przyprowadzaniem swego dziecka do kościoła i uczeniem go uczestniczenia w Eucharystii. Ksiądz Proboszcz wraz z wikarymi zobowiązali się do wypracowania i konsekwentnego wdrażania jak najpełniejszego i jak najaktywniejszego uczestnictwa dzieci w ich niedzielnej Eucharystii. Postanowiono też zwrócić się do wszystkich parafian o cierpliwość, pomoc i wyrozumiałość w stosunku do dzieci i ich rodziców.

        

 1. Spotkanie Rady zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.

 

 1. O terminie i temacie następnego zwyczajnego posiedzenia rady jej członkowie i parafianie zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem w formie ogłoszenia.

 

Na tym sprawozdanie zakończono

 

Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz

 

Sekretarz: Bogusław Meiksner
Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wawrzyniec, siedziba: Ruda Śląska - Wirek, Czajkowskiego 16.