Przejdź do treści

Sprawozdania Parafialnej Rady Parafialnej

Sprawozdanie nr 15

 

Sprawozdanie nr 6

z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego

w roku duszpasterskim 2021/2022

W dniu 21 marca 2022 roku w domu parafialnym odbyło się posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w roku duszpasterskim 2021/2022.

 W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD
 2. Adam Bartnik
 3. Dorota Hadam
 4. Ireneusz Kominek
 5. Jan Krawczyk
 6. Andrzej Krupiński
 7. Barbara Labus
 8. Bogusław Meiksner
 9. Mariusz Podraza
 10. Janina Poliwoda
 11. Halina Zdebel

Nieobecnych było: 7 nominalnych członków rady

 

Przebieg posiedzenia:

 1. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa brewiarzowa.
 2. Przewodniczący Rady powitał zebranych, a następnie odczytał sprawozdanie nr 5, z poprzedniego posiedzenia Rady. Obecni na spotkaniu członkowie Rady nie wnieśli do sprawozdania uwag ani poprawek.
 3. W części formacyjnej ksiądz Proboszcz poruszył temat trwającej wojny w Ukrainie, której konsekwencje widzimy na co dzień. Przypomniał o zaplanowanym na 25 marca w Kościele Katolickim akcie poświęcenia przez papieża Franciszka narodu Ukrainy i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Jednocześnie – w łączności z Ojcem Świętym – we wszystkich krajach i diecezjach świata zostanie dokonany ten sam akt. W Polsce nastąpi to we wszystkich kościołach o godz. 17.00, a ponadto zostaną odprawione Msze św. w intencji pokoju w Ukrainie oraz nawrócenia Rosji. Źródłem tego wydarzenia są objawienia fatimskie, a konkretnie III objawienie. Podczas ukazania się w Fatimie w 1917 r. Matka Boża prosiła dzieci, żeby poświęcić Rosję Jej Niepokalanemu Sercu. Wyjaśniała, że „jeśli Rosja nawróci się, zapanuje pokój, jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła”. W 1929 roku po raz kolejny objawiła się Matka Boża jedynej żyjącej wizjonerce, jaką była przebywająca w zakonie siostra Łucja. W orędziu po raz kolejny wybrzmiały słowa Matki Bożej „jeżeli Rosja nawróci się, to nastanie pokój. Jeżeli nie, rozpowszechni ona swe błędy po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła Świętego. Ojciec Święty będzie cierpiał, wiele narodów zostanie zniszczonych”. Niestety kolejni papieże nie wypełnili prośby o poświęcenie Rosji. Wreszcie25 marca 1984 r. Jan Paweł II w duchowej jedności ze wszystkimi biskupami świata (uprzednio do tego wezwanymi) w Bazylice św. Piotra zawierzył NSM świat i inne narody wymienione przez Maryję. Do modlitwy dołączyło również pięciu patriarchów prawosławnych (spoza Związku Radzieckiego).

Zbrojna agresja Rosji na Ukrainę, rozpoczęta 24 lutego br., dla papieża Franciszka stała się nie tylko okazją do wielokrotnych apeli o pokój oraz działań dyplomatycznych, ale stała się także wezwaniem do ponownego ofiarowania Rosji – tym razem wraz z krwawiącą Ukrainą – Niepokalanemu Sercu Maryi. Dokona tego osobiście Franciszek 25 marca br. o godz. 17.00 w Bazylice św. Piotra w Rzymie w łączności ze wszystkimi diecezjami na świecie. A w Fatimie, w tym samym dniu, Rosję poświęci Niepokalanemu Sercu Maryi jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski.

 1. Niektórzy radni przekazali, że pojawiają się inicjatywy różnych wspólnot Kościoła, aby uroczystościom towarzyszyły 24 godzinne adoracje Najświętszego Sakramentu. Ksiądz Proboszcz wyraził pragnienie, aby nie zabrakło wiernych naszej parafii uczestniczących w tym wydarzeniu.
 2. W dalszej części spotkania przewodniczący PRD przedstawił aktualną sytuację, potrzeby i funkcjonowanie rodziny z Ukrainy, która przebywa w domu parafialnym. Kobiety podjęły już pracę, a dziecko uczęszcza do przedszkola. Ksiądz proboszcz podkreślił, że w parafii znalazło się sporo osób, które angażują się w bieżącą i systematyczną pomoc przebywającym na terenie naszej parafii uchodźcom.
 3. Następnie ksiądz Andrzej Nowara przypomniał, że delegatem parafii do dekanalnego zespołu synodalnego jest kandydat Rady Parafialnej – Mirosław Kolon. Niestety z powodu choroby pan Kolon nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu dekanalnego zespołu synodalnego.
 4. Proboszcz przekazał również, że ankieta synodalna przygotowana przez sekretarza PRD – Bogusława Meiksnera została powielona w 100 egzemplarzach i pobrana przez wiernych. Niestety dotychczas jakikolwiek wypełniony egzemplarz ankiety nie został zwrócony. W związku z powyższym członek PRD p. Ireneusz Kominek zobowiązał się do stworzenia ankiety w formie elektronicznej w celu umieszczenia na stronach internetowych parafii.
 5. W kolejnej części spotkania ksiądz Andrzej poinformował zebranych o zamknięciu działającej od niedawna jadłodzielni z przyczyn nie leżących po stronie parafii.
 6. Na posiedzeniu poruszono także kwestię szkód górniczych. Ksiądz proboszcz przedstawił dotychczasowe działania w zakresie prac remontowych kościoła. Podpisano umowę z PGG na wykonanie projektu remontu. Za realizację tej umowy jest aktualnie odpowiedzialna SRK (Spółka Restrukturyzacji Kopalń). Termin wykonawstwa upływa z końcem roku.
 7. Ksiądz proboszcz zapowiedział parafialne rekolekcje wielkopostne, które w tym roku trwać będą od 3 kwietnia. Prowadzącym będzie ks. Witold Kania.
 8. Przewodniczący PRD przekazał również, że od września 2022 Szkoła Podstawowa nr 16 będzie podlegać parafii Świętej Barbary w Bykowinie.
 9. W najbliższą sobotę tj. 26 marca o godzinie 15.00 w domu parafialnym odbędzie się integracyjne dla rodzin uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie naszej parafii. Członkowie PRD zostali zachęceni do zaangażowania się w organizację.
 10. Na końcu spotkania radni ustalili harmonogram posług na kolejne niedziele. (zał. 1.)

 

Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.

 

O terminie i temacie następnego zwyczajnego posiedzenia rady jej członkowie i parafianie zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem w formie ogłoszenia.

 

Na tym sprawozdanie zakończono

Sekretarz: Dorota Hadam

Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz


Sprawozdanie nr 14

 

Sprawozdanie nr 5

 

z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego
w roku duszpasterskim 2020/2021

 

W dniu 23 listopada 2021 roku w domu parafialnym odbyło się posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w roku duszpasterskim 2021/2022.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD
 2. Natalia Adamczyk
  3. Adam Bartnik
 3. Dorota Hadam
  5. Ireneusz Kominek
  6. Jan Krawczyk
  7. Andrzej Krupiński
  8. Barbara Labus
  9. Bogusław Meiksner
  10. Mariusz Podraza
  11. Janina Poliwoda

Nieobecnych było: 7 nominalnych członków rady

 

Przebieg posiedzenia:

 1. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa brewiarzowa.
 2. Przewodniczący Rady powitał zebranych, a następnie odczytał sprawozdanie
  z nr 4, z poprzedniego posiedzenia Rady. Obecni na spotkaniu członkowie Rady nie wnieśli do sprawozdania uwag ani poprawek.
 3. W części formacyjnej ksiądz Proboszcz odczytał treść Okólnika synodalnego nr 1 kurii katowickiej, dotyczącego organizacji dekanalnych zespołów synodalnych oraz wyboru do nich przedstawicieli poszczególnych parafii, w tym innych grup, instytutów i stowarzyszeń. Okólnik określał również sposób, harmonogram i miejsce przeprowadzenia szkoleń dla członków zespołu i zobowiązywał proboszczów wraz z radami parafialnymi do wyboru przedstawicieli parafii do dekanalnego zespołu synodalnego.
 1. Po zapoznaniu się z wytycznymi dotyczącymi tworzenia dekanalnego zespołu synodalnego członkowie rady przystąpili do próby wyłonienia ze swojego składu parafialnego delegata do dekanalnego zespołu synodalnego. Niestety Radzie nie udało się znaleźć i wybrać delegata wyrażającego zgodę na reprezentowanie parafii w zespole synodalnym. Przekazano księdzu Proboszczowi kilka nazwisk osób, które nie brały udziału w obecnym posiedzeniu Rady lub niebędących jej członkami, celem próby skontaktowania się z nimi i zapytania o możliwość podjęcia funkcji określonej w Okólniku synodalnym. Ksiądz Proboszcz zadeklarował, że
  w przypadku znalezienia kandydata poinformuje o tym członków Rady poprzez sekretarza,
  a w przypadku braku chętnych, przekaże stosowną informację do Dziekana.
 2. W dalszej części posiedzenia ksiądz Proboszcz przekazał informacje dotyczące rozpoczynającego się adwentu, w tym przygotowywanych rorat. Poinformował także Radę
  o rozpoczynającym się okresie duszpasterskich odwiedzin kolędowych i związanych z tym planach. Przewodniczący poinformował także, że ponieważ nikt nie zgłosił akcesu do zespołu przygotowawczego Misji w naszej parafii, planowanych na rok 2023; takie przygotowania będą się toczyć na razie w gronie duszpasterzy.
 3. W ramach wolnych wniosków zachęcono zebranych do zaangażowania się w trwający proces synodalny. Jego etap diecezjalny, w którym uczestniczą parafie i dekanaty oraz inne grupy i stowarzyszenia wiernych, będzie trwał do maja 2022 roku. Zwrócono też uwagę, że wspomniane przygotowanie misji w dużym stopniu pokrywa się, co do idei Duchowego przebudzenia Kościoła i stworzenia platform jego dialogu wewnętrznego i dialogu ze światem; z propozycjami i założeniami trwającego synodu, co warto przemyśleć
  i stosownie wykorzystać. Sekretarz rady zadeklarował gotowość przygotowania prostej ankiety synodalnej możliwej do kolportowania w czasie odwiedzin kolędowych lub do innego udostępniania chcącym się wypowiedzieć anonimowo parafianom, co zostało zaakceptowane przez Radę i przyjęte przez jej Przewodniczącego.
 4. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.

 

O terminie i temacie następnego zwyczajnego posiedzenia rady jej członkowie i parafianie zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem w formie ogłoszenia.

 

Na tym sprawozdanie zakończono

Sekretarz: Bogusław Meiksner

Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz


Sprawozdanie nr 13

 

Sprawozdanie nr 4

z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w roku duszpasterskim2020/2021

 

W dniu 03 listopada 2021 roku w domu parafialnym odbyło się posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej(PRD) parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w roku duszpasterskim 2020-2021.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD
 2. Adam Bartnik
 3. Dorota Hadam
 4. Ireneusz Kominek
 5. Jan Krawczyk
 6. Andrzej Krupiński
 7. Barbara Labus
 8. Bogusław Meiksner
 9. Janina Poliwoda

Nieobecnych było: 8 nominalnych członków rady

Przebieg posiedzen:

 1. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa
 2. Przewodniczący Rady powitał zebranych, a następnie odczytał sprawozdanie z poprzedniego posiedzenia Rady.Obecni na spotkaniu członkowie Rady nie wnieśli do sprawozdania uwag ani poprawek.
 3. W części formacyjnej ksiądz Proboszcz wprowadził w tematykę nadchodzących uroczystości beatyfikacyjnych ks. Jana Franciszka Machy, które odbędą się 20 listopada w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Wydarzenia te najprawdopodobniej poprzedzi list arcybiskupa zachęcający do udziału w tych obchodach. Proboszcz podkreślił, że zainteresowanie udziałem wśród wiernych jest duże. Wydarzenie będzie transmitowane w telewizji.
 4. W części problemowej ksiądz Nowara przypomniał, że trwają przygotowania do misji w parafii. Zachęcił do dzielenia się pomysłami, co do organizacji.
 5. W ostatnim okresie odbyło się liczenie wiernych w parafii. Wynika z niego, że w niedzielnej mszy świętej uczestniczy około 1600 osób, co stanowi około 60% liczby uczestniczących w Eucharystii przed pandemią. Ksiądz proboszcz podkreślił, że parafia liczy obecnie około 12.000 wiernych, zatem uczestnicy niedzielnej mszy św. to obecnie około 15% parafian. Cieszy spostrzeżenie, że przybywa uczestniczących we mszy dzieci.
 6. Nadal obowiązują ograniczenia liczby osób uczestniczących w nabożeństwach – jest to
  75 % obłożenia kościoła (nie wliczając zaszczepionych).
 7. Proboszcz podjął także temat zbliżających się odwiedzin duszpasterskich. Według SANEPIDu nie ma przeszkód do organizacji kolędy w tradycyjnej formie przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Przygotowywany jest plan odwiedzin. Proboszcz podkreślił, że tradycyjna kolęda będzie okazją do uaktualnienia stanu parafii. W związku z trwającą pandemią z myślą o lepszym dotarciu z informacją o przywróceniu tradycyjnych odwiedzin duszpasterskich, zaproponowano, by przygotować kartki informacyjne o terminie kolędy i poprosić chętnych wiernych o zamieszczenie tej informacji w miejscach zamieszkania.
 8. Ksiądz Nowara podzielił się też pomysłem dotyczącym powstania przy naszej parafii jadłodzielni. Ma się ona znajdować w przedsionku dawnego domu katechetycznego (naprzeciw zakrystii) i będzie dostępna w godz. 8.30 – 16.00 w okresie zimowym. Będzie można w niej zostawiać artykuły spożywcze w oryginalnych opakowaniach i z dłuższym terminem ważności. Potrzebujący będą mogli przyjść i skorzystać z darów tam pozostawionych. Jadłodziejnia ma zastąpić niedziałającą już przy parafii kuchnię dla potrzebujących.
 9. W ramach wolnych wniosków przypomniano o trwającym Synodzie Kościoła. Zapytano księdza proboszcza o wydarzenia w parafii, które będą wpisywać się w etap diecezjalny synodu. Ksiądz Andrzej zapowiedział, że temat Synodu będzie omawiany po uroczystościach beatyfikacyjnych ks. Machy.
 10. W krótkiej dyskusji podkreślono, że planowane w naszej parafii misje święte wpisują się w założenia Synodu. Obecni członkowie PRD nakreślili, że konieczne jest zastanowienie się nad problemem dotarcia do tych wiernych, którzy nie są aktywni w kościele.

Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.

 

O terminie i temacie następnego zwyczajnego posiedzenia rady jej członkowie i parafianie zostaną powiadomieni zodpowiednim wyprzedzeniem w formie ogłoszenia.

 

Na tym sprawozdanie zakończono 

Sekretarz: Dorota Hadam

Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz


Sprawozdanie nr 12

 

Sprawozdanie nr 3

z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w roku duszpasterskim 2020/2021

 

W dniu 07 września 2021 roku w domu parafialnym odbyło się posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w roku duszpasterskim 2020-2021.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD

2. ks. Piotr Jadczak
3. Natalia Adamczyk
4. Adam Bartnik

5. Dorota Hadam
6. Ireneusz Kominek
7. Jan Krawczyk
8. Andrzej Krupiński
9. Barbara Labus
10. Bogusław Meiksner 11. Mariusz Podraza
12. Janina Poliwoda
13. Małgorzata Stygienko

Nieobecnych było: 5 nominalnych członków rady

 

Przebieg posiedzenia:

1. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa brewiarzowa.

2. Przewodniczący Rady powitał zebranych, a następnie odczytał sprawozdanie z poprzedniego posiedzenia Rady. Obecni na spotkaniu członkowie Rady nie wnieśli do sprawozdania uwag ani poprawek.

3. W części formacyjnej ksiądz Proboszcz przywołał 27 punkt Adhortacji Apostolskiej papieża Franciszka EVANGELII GAUDIUM:

„Marzę o wyborze misyjnym, zdolnym przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język iwszystkie struktury kościelne stały się odpowiednim kanałem bardziej do ewangelizowania dzisiejszego świata niż do zachowania stanu rzeczy. Reformę struktur, wymagającą odnowy duszpasterskiej, można zrozumieć jedynie w tym sensie: należy sprawić, by stały się one wszystkie bardziej misyjne, by duszpasterstwo zwyczajne we wszystkich swych formach rozszerzało swój zasięg i było bardziej otwarte, by doprowadziło zaangażowanych w nie ludzi do przyjęcia stałej postawy «wyjścia» i w ten sposób sprzyjało udzieleniu pozytywnej odpowiedzi ze strony tych wszystkich, którym Jezus ofiaruje swoją przyjaźń. Jak mówił Jan Paweł II do biskupów Oceanii: «wszelka odnowa

Kościoła musi mieć misję jako swój cel, by nie popaść w pewnego rodzaju kościelne zamknięcie się w sobie»”.

Zebrani rozważyli przytoczone słowa pod kątem pytań o charakter misyjny Kościoła oraz o bycie chrześcijaninem-misjonarzem tu i teraz. Odnieśli się także do przedstawionego już na poprzednim posiedzeniu projektu organizacji Misji w naszej parafii w perspektywie 2023 roku. Jednomyślnie zebrani zgodzili się, co do tego, że Misje takie nie mogą co do formy nawiązywać do tradycyjnych rekolekcji parafialnych, a ich treścią musi być próba ewangelizacji odniesiona do wszystkich parafian oraz tych, którzy są z różnych przyczyn poza parafialną wspólnotą.

4. Podjęto decyzję, że do przygotowania zamierzonych Misji zostanie powołany zespół składający się z kilku członków rady osobiście wyrażających chęć i gotowość pracy w takim gremium. Ksiądz Proboszcz poinformował, że czeka na zgłoszenia kandydatów, a po powołaniu zespołu niezwłocznie się z nim spotka, by omówić konieczne do przygotowania przedsięwzięcia.

5. W części problemowej posiedzenia członkowie rady ustalili, że posługi liturgiczne na Mszy Świętej niedzielnej o godzinie 9.00 zostaną przyporządkowane poszczególnym grupom, tj.:

I niedziela miesiąca – rada parafialna
II niedziela miesiąca – domowy Kościół III niedziela miesiąca – krąg liturgiczny IV niedziela miesiąca – Rycerze Kolumba

6. W ramach wolnych wniosków przypomniano zebranym o rozpoczynającym się Synodzie Kościoła o synodalności oraz o miejscu parafii w pierwszym etapie drogi synodalnej. Poinformowano również o propozycjach wykładowych i formacyjnych Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej naszej archidiecezji. Innych wniosków nie zgłoszono.

Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.

O terminie i temacie następnego zwyczajnego posiedzenia rady jej członkowie i parafianie zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem w formie ogłoszenia.

Na tym sprawozdanie zakończono

Sekretarz: Bogusław Meiksner
Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz

page2image34335040
 

Sprawozdanie nr 11

 

Sprawozdanie nr 2

 

z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego
w roku duszpasterskim2020/2021

 

W dniu 16 czerwca 2021 roku w domu parafialnym odbyło się drugie posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w roku duszpasterskim 2020-2021.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD
 2. Natalia Adamczyk
  3. Adam Bartnik
 3. Dorota Hadam
  5. Ireneusz Kominek
  6. Jan Krawczyk
  7. Andrzej Krupiński
  8. Barbara Labus
  9. Mariusz Podraza
  10. Janina Poliwoda
  11. Sabina Zdebel

Nieobecnych było: 7 nominalnych członków rady

 

Przebieg posiedzenia:

 1. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa brewiarzowa.
 2. Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych, a następnie odczytał sprawozdanie z poprzedniego posiedzenia Rady. Obecni na spotkaniu członkowie Rady nie wnieśli do sprawozdania uwag ani poprawek.
 3. W części formacyjnej ksiądz Proboszcz, omówił wpływ czasu pandemii na życie parafii. Podzielił się własnymi spostrzeżeniami i odczuciami z minionego okresu. W opinii proboszcza aktualne obostrzenia i wprowadzone limity sprawiły, że jest to trudniejszy czas ze względu na organizację – dostęp do uczestnictwa we mszach czy nabożeństwach. W pierwszej fali pandemii wszyscy mieli zamknięty dostęp do uczestnictwa, w okresie świątecznym, gdy trzeba było restrykcyjnie przestrzegać limitów często dochodziło do nieprzyjemnych sytuacji, trudności z dyscypliną u wiernych, niepotrzebnych negatywnych emocji u wiernych, którzy winą czasem obarczali Kościół.
 4. Ksiądz proboszcz podkreślił i wyraził wdzięczność za wszelkie przejawy życzliwości w tym trudnym okresie. Wskazał, że zdecydowanie, wzrosła ofiarność parafian. Spora grupa wiernych systematycznie przekazuje ofiary na konto parafialne. Niestety, z uwagi na zmniejszenie liczby parafian regularnie uczestniczących w mszach świętych, wpływy z ofiar są obecnie dużo niższe niż przed pandemią. Wpływy z ofiar składanych podczas mszy nie są w stanie zabezpieczyć wydatków parafii, w dużej mierze parafia funkcjonuje dzięki wpływom z opłat cmentarnych. Okres pandemii odcisnął także piętno na życiu duchowym wiernych, a szczególnie na dzieciach. Proboszcz przytoczył przykład dzieci pierwszokomunijnych, które z powodu pandemii przystąpiły do pierwszej komunii świętej dopiero we wrześniu, wcześniej uczestniczyły one w mszach głównie w domu, a nie w kościele.
 5. W dalszej części spotkania ksiądz proboszcz poprosił zebranych o wstępne pomysły dotyczące przeprowadzenia misji świętych w parafii.

Przypomniał, że ostatnie w naszej parafii odbyły się 12 lat temu.

Celem misji jest dotarcie z ewangelią do tych, których w kościele na co dzień nie ma. To na tych osobach powinno nam najbardziej zależeć, by na nowo odkryły one drogę do Boga i otwarły się na zbawienie.

Członkowie parafialnej rady duszpasterskiej spontanicznie podzielili się pomysłami w kwestii organizacji misji. Zaproponowano między innymi, by wydarzenie to było spektakularne, by poruszało serca, by było prowadzone w duchu Nowej Ewangelizacji. Stwierdzono zgodnie, że warto, aby zaangażować osoby, które podzielą się z wiernymi świadectwem swojego życia.

Pan Ireneusz Kominek zwrócił uwagę na fakt, że planując takie przedsięwzięcie, należy uświadomić sobie, do kogo skierować działania, by dotrzeć do jak największej liczby osób.

Podkreślono także, że warto zainwestować w takich ludzi (zaangażowanych w organizację), którzy zrobią to w sposób sprawdzony.

Rozważano także utrudnienia w organizacji – ograniczenia związane z ochroną danych w razie próby dotarcia do poszczególnych osób z zaproszeniami, niewiedza czy odbędą się przyszłe odwiedziny  kolędowe, które mogłyby ułatwić bezpośrednie dotarcie do parafian.

Ksiądz proboszcz poprosił, aby czas wakacji wykorzystać na modlitwę w sprawie misji oraz  przemyślenie ich koncepcji i formuły.

 

 1. Członkowie rady w ramach wolnych wniosków nie zgłosili dodatkowych uwag i tematów do omówienia. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.
 2. O terminie i temacie następnego zwyczajnego posiedzenia rady jej członkowie i parafianie zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem w formie ogłoszenia.

Na tym sprawozdanie zakończono

 

Sekretarz: Dorota Hadam

Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz


Sprawozdanie nr 10

 

Sprawozdanie nr 1

 

z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego
w roku duszpasterskim2020/2021

 

W dniu 15 września 2020 roku w domu parafialnym odbyło się pierwsze posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w roku duszpasterskim 2020-2021.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD
 2. ks. Piotr Jadczak
 3. Natalia Adamczyk
  4. Adam Bartnik
 4. Dorota Hadam
  7. Ireneusz Kominek
  8. Jan Krawczyk
  9. Andrzej Krupiński
  10. Barbara Labus
  11. Bogusław Meiksner
  12. Mariusz Podraza
  13. Janina Poliwoda
  14. Piotr Skutela
  15. Małgorzata Stygienko

Nieobecnych było: 5 nominalnych członków rady

 

Przebieg posiedzenia:


 1. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa brewiarzowa.
 2. Przewodniczący Rady powitał oficjalnie nowego jej członka, księdza Piotra Jadczaka, następnie odczytał sprawozdanie z poprzedniego posiedzenia Rady. Obecni na spotkaniu członkowie Rady nie wnieśli do sprawozdania uwag ani poprawek.
 3. W części formacyjnej ksiądz Proboszcz, nawiązując do trwającego trzyletniego programu duszpasterskiego poświeconego Eucharystii, zaproponował członkom Rady podzielenie się osobistymi świadectwami związanymi z przeżywaniem Mszy Świętej. W ramach dzielenia się świadectwem głos zabrało 12 członków Rady, zwracając uwagę między innymi na następujące aspekty swojego uczestnictwa w Eucharystii:

- Eucharystia, to coś, bez czego trudno jest mi sobie już wyobrazić swoje zycie, a także przezywanie niedzieli…

- Eucharystia przywraca mi równowagę, daje oddech, pomaga radować się życiem i być dobrym człowiekiem…

- Eucharystia to dla mnie zatrzymanie się w biegu życia, czas refleksji, ładowania duchowego akumulatora…

- Eucharystia stawia mnie w pionie, uświadamia mi, w czym, jako słaby człowiek, mogę uczestniczyć…

- Eucharystia mnie zobowiązuje, czyni mnie odpowiedzialnym za międzyludzkie relacje, które łączą mnie z innymi…

- Eucharystia jest zawsze niezaplanowanym wydarzeniem, czymś co mnie zaskakuje, zadaje mi pytania, odnawia mnie…

- Eucharystia to proces, najpierw oczekiwanie, potem droga, a potem radosne bycie z Jezusem…

- Eucharystia to apel do ludzkiej świadomości: nie możesz się rozleźć, rozkleić, jesteś zobowiązany, posłany…

- Eucharystia to źródło siły, wiary, mocy, życia… nie wyobrażam sobie odcięcia od uczestniczenia we Mszy Świętej…

- Eucharystia to spojrzenie w oczy Boga oraz bycie z innymi, którzy pragną tego samego…

- Eucharystia jest dla mnie chlebem powszednim, wiarą w obecność Chrystusa, tym, co mam już od dziecka…

- Eucharystia to spotkanie ze Zmartwychwstałym i żyjącym Chrystusem… Trzeba po prostu przyjść, by się z Nim spotkać…

 1. W części problemowej obrad duszpasterze przekazali, że utrudnienia w działaniach formacyjnych związane z rozwijającą się pandemią i planowanymi obostrzeniami dotyczącymi ograniczenia kontaktów w strefach publicznych, oraz brak aktualnych ścisłych informacji i wytycznych dotyczących sposobu funkcjonowania w ramach wspólnot kościelnych, mogą znacznie ograniczyć, a nawet sparaliżować wiele elementów życia parafialnego. Postanowiono, że wszelkie działania będą podejmowane adekwatnie do zaistniałej sytuacji, z troską o ograniczenie do minimum strat duchowych, jakie mogą być następstwem zaistniałego stanu rzeczy. Ksiądz Proboszcz poinformował również, że jednym z elementów zachowania kontaktu wspólnoty parafialnej będą kontynuowane transmisje Eucharystii i nabożeństw z parafialnego kościoła.     
 2. Członkowie rady w ramach wolnych wniosków nie zgłosili dodatkowych uwag i tematów do omówienia. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.
 3. O terminie i temacie następnego zwyczajnego posiedzenia rady jej członkowie i parafianie zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem w formie ogłoszenia.

Na tym sprawozdanie zakończono

 

Sekretarz: Bogusław Meiksner

Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz


Sprawozdanie nr 9

 

Sprawozdanie nr 9

 

z posiedzenia
Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w roku duszpasterskim 2019/2020

 

W dniu 16 czerwca 2020 roku w domu parafialnym odbyło się ósme posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) wybranej i powołanej zgodnie z Dekretem Arcybiskupa Wiktora Skworca z dnia 22 maja 2017 roku na podstawie Statutu PRD w Archidiecezji Katowickiej z dnia 31.01.2017 roku.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD
 2. Natalia Adamczyk
 3. Dorota Hadam
 4. Ireneusz Kominek
 5. Jan Krawczyk
 6. Andrzej Krupiński
 7. Barbara Labus
 8. Mariusz Podraza
 9. Janina Poliwoda


Nieobecnych było:  7  członków rady


Przebieg posiedzenia:
1. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa brewiarzowa.  

 

 1. W części formacyjno – informacyjnej Przewodniczący Rady krótko podsumował zakończone lub trwające, lecz zawieszone z powodu pandemii, działania. Zapowiedział, że Kurs Alfa będzie kontynuowany po okresie epidemii. 90 procent uczestników deklarowało wyjazd weekendowy odbywający się w ramach kursu.

Ksiądz proboszcz podziękował za list do parafian zredagowany przez członków PRD. Był on, jak wynika z zebranych podczas kolędowych odwiedzin informacji, bardzo przychylnie przyjęty przez wiernych.

Ksiądz Nowara złożył też podziękowania za zaangażowanie członków PRD w zbiórkę dla pogorzelców. Z pomocy materialnej skorzystało dwanaście rodzin, jedna rodzina daru nie przyjęła. Jak podkreślił ksiądz proboszcz, parafia była jednym z ogniw pomocy obok takich instytucji jak MOPS i Caritas.

Przewodniczący PRD przekazał także informacje dotyczące przystąpienia do pierwszej komunii świętej. Do wakacji sakrament ma przyjąć jeszcze około dwadzieścioro dzieci. Pozostałe do pierwszej komunii świętej przystąpią we wrześniu. Ksiądz proboszcz poinformował, że na bieżąco spotyka się z dziećmi i w jego opinii mają one świadomość przygotowania do przyjęcia Pana Jezusa do swojego serca.

 1. W dalszej części spotkania ksiądz proboszcz wprowadził zebranych w temat główny dotyczący Eucharystii, która jest źródłem i szczytem. Jak podkreślił, ku Eucharystii wszystko zmierza i wszystko z niej wypływa. Dla członków Kościoła jest to ważne miejsce i ważny czas. Gdy coś dzieje się dla życia religijnego wspólnoty, toczy się to zawsze wokół Eucharystii. Stąd ważne, by koncentrować się wokół Eucharystii. Przewodniczący podkreślił, jak ważny jest zatem aspekt dobrego przygotowania się do Eucharystii. Proboszcz wskazał na dwa rodzaje przygotowania – dalsze i bliższe. Bliższym przygotowaniem jest czas, kiedy wierny przychodzi do kościoła. Dobrze, gdy jest to co najmniej 5-10 minut przed rozpoczęciem mszy. Istotne jest bowiem uczestnictwo z pełnym zaangażowaniem od początku Eucharystii, którą rozpoczyna śpiew na wejście. Pieśń rozpoczynająca ma także swoje znaczenie liturgiczne. Aby dobrze zaangażować się i przeżyć mszę świętą należy mieć czas na wyciszenie się. I właśnie to wcześniejsze przyjście do kościoła pozwala każdemu odpowiednio się skupić i wyciszyć. Trudno dobrze przeżyć spotkanie z Bogiem w zgiełku i hałasie. Przychodzenie na ostatni moment sprawia, że wyciszenie i koncentrację osiągamy często dopiero na koniec Eucharystii.
 2. Członkowie Rady zastanawiali się wspólnie nad tym, co można zrobić, by wypracować w parafianach nawyk szybszego przychodzenia na mszę świętą. W krótkiej dyskusji podkreślono, że żyjemy w czasach, w których ludzie pędzą, w różne miejsca wchodzą z marszu. Podobnie stało się także z kościołem. Kiedyś była ograniczona liczba miejsc siedzących i to sprzyjało szybszemu przychodzeniu na mszę. Obecnie problem ten właściwie nie istnieje.

Wśród pomysłów pojawiło się przypomnienie o krótkich katechezach, które kiedyś głoszono bezpośrednio przed mszą. Członkowie Rady podkreślili, że warto przed rozpoczęciem Eucharystii zapoznać się z czytaniami, by później lepiej zapamiętać i zrozumieć Słowo Boże.  Według zebranych najlepszym sposobem jest ciągłe przypominanie, jak ważne jest dobre przygotowanie się do Eucharystii poprzez odpowiednie wygospodarowanie czasu na wyciszenie i skupienie. Pomocne w dobrym przeżyciu Eucharystii może okazać się przygotowanie druków z pieśniami liturgicznymi i czytaniami niedzielnymi.

 

Sprawy bieżące

Ksiądz Andrzej Nowara podkreślił, że od czasu wprowadzenia ograniczeń związanych z epidemią COVID 19 zauważa się, iż obecnie do pełnego uczestnictwa w życiu kościoła – udziału we mszach świętych, nabożeństwach wróciło do tej pory około 50/60 procent wiernych.

Trwają prace remontowe związane z związane z wymianą instalacji elektrycznej i modernizacją oświetlenia w kościele.

Na tym sprawozdanie zakończono

 

Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz

 

Sekretarz: Dorota Hadam


Sprawozdanie nr 8

 

Sprawozdanie nr 8

 

z posiedzenia
Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w roku duszpasterskim 2019/2020

 

W dniu 19 listopada 2019 roku w domu parafialnym odbyło się siódme posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) wybranej i powołanej zgodnie z Dekretem Arcybiskupa Wiktora Skworca z dnia 22 maja 2017 roku na podstawie Statutu PRD w Archidiecezji Katowickiej z dnia 31.01.2017 roku.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:
1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD
2. Natalia Adamczyk
3. Adam Bartnik

4.Dorota Hadam

5.Ireneusz Kominek

6.Jan Krawczyk

7.Andrzej Krupiński

8.Barbara Labus
9. Bogusław Meiksner

10.Mariusz Podraza

11.Piotr Skutela


Nieobecnych było:  6  członków rady


Przebieg posiedzenia:
1. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa.  

2.W części formacyjno – informacyjnej Przewodniczący Rady krótko przypomniał założenia nowego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2019-2022 „Eucharystia daje życie”. Następnie wprowadził zebranych w założenia I roku programu, który rozpocznie się w pierwszą niedzielę adwentu, pod nazwą „Wielka tajemnica wiary”. Ten rok będzie poświęcony ukazaniu Jezusa Chrystusa jako źródła życia. Podstawą będzie pogłębienie katechizmowej wiedzy o Eucharystii, która jest rzeczywistą obecnością Jezusa pośród nas. Postać, jaką widzimy podczas przeistoczenia zmysłami jest taka sama. Zmienia się substancja – z chleba i wina przeistacza się w ciało i krew samego Jezusa. Przyjęcie tej tajemnicy samym rozumem – przerasta człowieka – dlatego można tę tajemnicę zgłębić tylko wiarą. Stąd w każdej aklamacji obecność słów „wiara i tajemnica”. Tylko wiarą jesteśmy w stanie przyjąć tajemnicę przeistoczenia. Ksiądz Proboszcz przytoczył słowa św. Tomasza: „Wobec tej tajemnicy trzeba uklęknąć i z pokorą powiedzieć – Panie Jezu wierzę”. Przewodniczący Rady zapowiedział, że program „Wielka tajemnica wiary” ma przypomnieć i rozwinąć to, o czym już wcześniej pisał Benedykt XVI w artykule dotyczącym obecnego kryzysu w Kościele.Papież przyczyn tego kryzysu dopatrywał się w zaniku wiary ludzi w rzeczywistość Eucharystii – w obecność Jezusa w Eucharystii.

 

3.W dalszej części posiedzenia odczytano przygotowany przez część członków PRD list do parafian. Zebrani dyskutowali nad sposobem dystrybucji listu. Wszyscy zebrani byli zgodni co do tego, by list ten był wręczony osobiście. Ostatecznie postanowiono, aby podczas kazania niedzielnego ksiądz proboszcz wprowadził wiernych w treść listu, a następnie poszczególni członkowie Rady po każdej mszy będą wręczać go parafianom, by mogli oni wracać do jego zawartości.

 

Sprawy bieżące

Ksiądz Andrzej Nowara przypomniał o trwających i planowanych w najbliższym czasie przedsięwzięciach duszpasterskich. Nadmienił, iż z dobrym przyjęciem ze strony parafian spotkała się propozycja wprowadzona przez ks. Krzysztofa Winklera – zawierzenia  życia Maryi . Grupa około 100 parafian w każdą sobotę przygotowuje się, aby 8 grudnia uczestniczyć w akcie oddania się w niewolę Maryi.

Od 30 stycznia 2020 do 2 kwietnia 2020 planowany jest kurs Alfa. Spotkania będą odbywały się w każdy czwartek od 19.00 do 21.00 w tym okresie. Kurs prowadzony będzie przez Diakonię Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej. Przewidzianych jest około 40-50 miejsc dla chętnych, a zapisy będą prowadzone od przyszłej niedzieli. Podczas kolędy do parafian trafią także ulotki informacyjne o tym przedsięwzięciu. Jeśli zgłoszą się pary małżeńskie z dziećmi – to dla dzieci przewidziana jest także opieka na czas trwania spotkania.

Rekolekcje wielkopostne planowane są od V niedzieli Wielkiego Postu i wygłosi je ojciec Tomasz Maniura.

Na tym sprawozdanie zakończono

 

Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz

 

Sekretarz: Dorota Hadam

 


Sprawozdanie nr 7

 

Sprawozdanie nr 7

 

z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w rokuduszpasterskim2018/2019

 

W dniu 5 września 2019 roku w domu parafialnym odbyło się szóste posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) wybranej i powołanej zgodnie z Dekretem Arcybiskupa WiktoraSkworca z dnia 22 maja 2017 roku na podstawie Statutu PRD w Archidiecezji Katowickiej z dnia 05.01.2017 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD2. ks. Mariusz Marek
3. ks. Łukasz Iwanowski

4. Natalia Adamczyk

5. Adam Bartnik
6. Ireneusz Kominek

7. Jan Krawczyk

8. Andrzej Krupiński

9. Barbara Labus
10. Bogusław Meiksner

11. Mariusz Podraza

12. Janina Poliwoda

13. Piotr Skutela

14. Sabina Zdebel

Nieobecnych było: 5 członków rady

 

Przebieg posiedzenia:

 1. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa brewiarzowa.
 2. Przewodniczący rady przywitał oficjalnie nowych członków rady - wikariuszy: księży Mariusza Marka i Łukasza Iwanowskiego.
 3. W części formacyjno-informacyjnej ksiądz Proboszcz zaprezentował zarys ProgramuKościoła w Polsce na lata 2019-2022: Eucharystia jako tajemnica wyznawana, przeżywana iświętowana, oraz źródło misji. Pierwszy rok trzyletniego nowego programu duszpasterskiegoKościoła w Polsce, który rozpocznie się wraz pierwszą niedzielę adwentu, będzie poświęcony ukazaniu Jezusa Chrystusa jako źródła życia. W praktyce będziemy pogłębić wiedzę katechizmową o Eucharystii. Jeśli bowiem wierzymy, to trzeba jeszcze wiedzieć, w co wierzymy. Rok kolejny nowego programu będzie poświęcony świętowaniu Eucharystii, anastępny misji jaka powinna z naszego uczestnictwa w Eucharystii wypływać.
 4. W części problemowej obrad poruszono temat przygotowywanego listu do parafian, omówiono dotychczasowy kształt prac nad jego treścią, oraz wysłuchano informacji i uwag członków zespołuredakcyjnego. Zgodnie z ustaleniami rady list ma zostać przyjęty na następnym posiedzeniu i ma trafić do jak największej liczby parafian wraz z początkiem nowego roku liturgicznego 2019/2020. Zaproponowano, aby w niedzielę przed planowanym rozpowszechnieniem przedmiotowego listuzasygnalizować w Ogłoszeniach parafialnych, że taki list w najbliższą niedzielę zostanie skierowany doparafian.
 5. Ksiądz Proboszcz omówił zarys planowanych, stałych przedsięwzięć duszpasterskich, spotkań grupformacyjnych i katechez w nadchodzącym roku formacyjnym.
 6. Członkowie rady w ramach wolnych wniosków nie zgłosili dodatkowych uwag i tematów do omówienia. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.
 7. O terminie i temacie następnego zwyczajnego posiedzenia rady jej członkowie i parafianie zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem w formie ogłoszenia.

Na tym sprawozdanie zakończono
Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz Sekretarz: Bogusław Meiksner

 


Sprawozdanie nr 6

 

Sprawozdanie nr 6

z posiedzenia

Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w roku duszpasterskim2018/2019

W dniu 10 czerwca 2019 roku w domu parafialnym odbyło się szóste posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) wybranej i powołanej zgodnie z Dekretem Arcybiskupa WiktoraSkworca z dnia 22 maja 2017 roku na podstawie Statutu PRD w Archidiecezji Katowickiej z dnia 31.01.2017 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD2. ks. Adam Luchowski
3. Natalia Adamczyk
4. Adam Bartnik

5. Dorota Hadam
6. Ireneusz Kominek
7. Jan Krawczyk
8. Andrzej Krupiński
9. Barbara Labus
10. Bogusław Meiksner11. Janina Poliwoda 12. Piotr Skutela
13. Sabina Zdebel

Nieobecnych było: 6 członków rady

 

Przebieg posiedzenia:
                          1. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa.

                          2. Przewodniczący rady ogłosił oficjalnie, że na jego ręce spłynęła rezygnacja pani JolantyGruszki z dalszego uczestnictwa w Parafialnej Radzie Duszpasterskiej. Powody podjętej decyzji pozostają do wiadomości zainteresowanych stron. Rada wyraża wdzięczność pani Jolancie za dotychczasowe zaangażowanie w swoje prace i inne działania na terenie parafii. Liczy także na podtrzymanie współpracy.

                          3. W części formacyjno-historycznej ksiądz Proboszcz nawiązał, zgodnie z wytycznymi arcybiskupa Wiktora Skworca, do spotkania Jana Pawła II z pielgrzymami z Górnego Śląska i Zagłębia, które odbyło się 6 czerwca 1979 pod szczytem Jasnej Góry. Obecnie obchodzimy jubileusz 40-lecia tego znaczącego wydarzenia. Ksiądz Proboszcz rozdał uczestnikom posiedzenia rady teksty wygłoszonej wtedy przez Jana Pawła homilii. Po krótkiej dyskusji,wymianie wspomnień i uwag, postanowiono, że każdy z członków rady pochyli się nadtekstem papieskiej homilii indywidualnie.

                          4. W części problemowej obrad poruszono następujące kwestie:

- Nawiązano do przygotowywanego listu do parafian, omówiono dotychczasowy kształt prac nad jego treścią, oraz powołano zespół w składzie: Dorota Hadam, Piotr Skutela i Bogusław Meiksner, który do pierwszego wrześniowego spotkania rady w nowym roku formacyjnym ma przedstawić członkom rady uzgodnioną i dopracowaną wersję listu do akceptacji. Listzgodnie z życzeniem księdza Proboszcza ma zostać doręczony parafianom w określonej formie i w określony sposób na początku nowego roku duszpasterskiego 2019/2020

- Omówiono konieczność poszerzenia i dopracowania medialno-informacyjnej stronyfunkcjonowania parafii. Pani Natalia Adamczyk została pełnomocnikiem księdza Proboszcza do aktualizacji i obsługi strony facebookowej parafii Wawrzyniec-Wirek.

                         5. W części organizacyjnej spotkania ksiądz Proboszcz podziękował członkom rady za rocznycykl pracy i wszelką troskę i zaangażowanie włożone w sprawy parafii.

                         6. Rada wyraziła wdzięczność księżom Adamowi Luchowskiemu i Tomaszowi Tesarczykowiza ich trzyletnią posługę w parafii oraz przekazała życzenia Bożego błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności na dalszy czas ich służby w nowych parafiach, do których zostali powołani.

                         7. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.

                         8. O terminie i temacie następnego zwyczajnego posiedzenia rady jej członkowie i parafianiezostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem w formie ogłoszenia.

 

Na tym sprawozdanie zakończono

Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz

Sekretarz: Bogusław Meiksner


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wawrzyniec, siedziba: Ruda Śląska - Wirek, Czajkowskiego 16.