Przejdź do treści

Bierzmowanie

Informacje wstępne

 

 • Przygotowanie dalsze do bierzmowania rozpoczyna się w naszej parafii w momencie rozpoczęcia przez kandydata nauki w 6 klasie szkoły podstawowej.
 • Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu bierzmowania rozpoczyna się w VIII kl. 
 • Przygotowanie do sakramentu odbywa się w domu rodzinnym, w szkole – w ramach katechezy, i w parafii – katecheza parafialna.
 • Rodzice współpracują wraz z Kościołem i uczestniczą w wysiłkach godnego, świadomego przygotowania swoich dzieci do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.
 • Właściwym miejscem przygotowania i przyjęcia wszystkich sakramentów w tym bierzmowania jest parafia na terenie której się mieszka.
 • Rozpoczynając naukę w 6 klasie, młodzież otrzymuje indeks, który obowiązuje ją przez cały okres przygotowania do bierzmowania. Wpisy do indeksu dokonywane są zarówno na terenie naszej parafii jak i poza nią. Do obowiązku młodzieży należy więc zabieranie indeksów, wszędzie tam, gdzie uczestniczy w nabożeństwach, i w sakramencie pokuty. Przez okres przygotowania do bierzmowania należy także rozumieć czas wakacji (Msze święte niedzielne, a także regularna miesięczna spowiedź)
 • Każde nieuczciwe zachowanie, przyłapanie na fałszowaniu indeksów, brak kulturalnego i zachowania się w kościele podczas nabożeństw, stanowi poważną rację do zdyskwalifikowania kandydata z dalszego przygotowania.
 • Na każdym etapie przygotowania do bierzmowania, uczeń stara się o jak najlepszą ocenę śródroczną i roczną z religii. Warunkiem dopuszczenia do sakramentu, jest regularne uczestnictwo w katechezie szkolnej. Ks. opiekun bierze także pod uwagę opinię katechety, na temat kandydata.
 • Upoważnionymi osobami do dokonywania wpisów w indeksie są: księża, Panowie kościelni, oraz animatorzy grup.

 

 

Przebieg przygotowania dalszego

 

1. Kl. VI i VII: udział w Mszach świętych niedzielnych i młodzieżowych (2 piątek m-ca), spowiedź miesięczna

2. Kl. VIII  j/w + 4 śródroczne konferencje ks. opiekuna + udział (4 razy) w modlitwie wspólnotowej.

 

 

Przebieg przygotowania bezpośredniego

 

Przygotowanie bezpośrednie rozpoczyna się na początku roku szkolnego w kl. III. W tym celu kandydat osobiście przychodzi na spotkanie (termin wcześniej jest podany w ramach ogłoszeń duszpasterskich) wraz z indeksem.


Młodzież jest włączona w grono kandydatów do bierzmowania podczas uroczystej Mszy świętej, lub nabożeństwa. Kandydaci przyniosą na ten dzień uzupełnione deklaracje, które pobrali w dniu zapisów. W czasie Mszy świętej publicznie wyrażają wtedy gotowość do podjęcia wymagań związanych z przygotowaniem do bierzmowania


Podczas bezpośredniego przygotowania do bierzmowania, młodzież uczestniczy w poszczególnych wydarzeniach roku liturgicznego:

 • nabożeństwa różańcowe- minimum x10
 • roraty – minimum x 6
 • droga krzyżowa- minimum x 2
 • Gorzkie żale- minimum x 2
 • nabożeństwa majowe – minimum x10

Młodzież uczestniczy także w spotkaniach w małych grupach – ze swoim animatorem, poprzedzonych (lub zakończonych) wspólnym udziałem we Mszy świętej. Zachęca się, aby kandydaci do bierzmowania czynnie włączyli się w Eucharystię (czytanie lekcji, psalm, procesja z darami) Młodzież dba także o regularną spowiedź świętą miesięczną, przygotowując się do niej w sposób staranny.


Osoby, które były ochrzczone poza parafią powinny do końca listopada dostarczyć odpowiedni dokument: metrykę chrztu, lub kserokopię pamiątki chrztu z czytelnym podpisem szafarza sakramentu, pieczęcią parafialną.
Młodzież, która uczestniczy w przygotowaniu bezpośrednim do bierzmowania, jest przydzielona do poszczególnych grup. BARDZO WAŻNE. Kandydat chodzi tylko na spotkanie ze swoim animatorem i ze swoją grupą (nie ma zamieniania, kombinowania, przekładania).


Dopuszczalne są dwie nieobecności (łącznie) na spotkaniach z księdzem czy z animatorem w grupach. Rodzic może usprawiedliwić swoje dziecko do tygodnia czasu. Po upływie tego terminu wszelkie wyjaśnienia nie będą przyjmowane.
Przygotowanie do bierzmowania zakończone jest dniem skupienia, który może przybierać różne formy (np. pieszej pielgrzymki do Piekar Śl.) W tygodniu którym udzielany jest sakrament, młodzież bierze udział w nabożeństwie pokutnym oraz próbie (razem ze świadkami) przed uroczystością bierzmowania.


Szczególną troską duszpasterską pragnie także otoczyć się rodziców kandydatów do bierzmowania. Z myślą o nich będą organizowane śródroczne spotkania formacyjno –organizacyjne. W czasie tych spotkań będzie się informowało rodziców o aktualnym stanie przygotowania ich dzieci do sakramentu bierzmowania.


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wawrzyniec, siedziba: Ruda Śląska - Wirek, Czajkowskiego 16.