Przejdź do treści

Sprawozdania Parafialnej Rady Parafialnej

Sprawozdanie nr 5 

Sprawozdanie nr 5

 

z posiedzenia
Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w roku duszpasterskim 2018/2019

 

W dniu 5 grudnia 2018 roku w domu parafialnym odbyło się piąte posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) wybranej i powołanej zgodnie z Dekretem Arcybiskupa Wiktora Skworca z dnia 22 maja 2017 roku na podstawie Statutu PRD w Archidiecezji Katowickiej z dnia 31.01.2017 roku.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:
1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD
2. Natalia Adamczyk
3. Adam Bartnik

4. Jolanta Gruszka

5. Dorota Hadam
6. Ireneusz Kominek

7. Andrzej Krupiński

8. Barbara Labus
9. Bogusław Meiksner

10. Mariusz Podraza

11. Janina Poliwoda

12. Piotr Skutela

13. Małgorzata Stygienko
14. Sabina Zdebel


Nieobecnych było:  3  członków rady


Przebieg posiedzenia:
1. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa.  

 

2. Przewodniczący Rady krótko omówił sposób zaangażowania parafian w nowe, stosunkowo niedawno podjęte inicjatywy parafialne.

Łańcuch modlitwy stanowi nadal wyzwanie dla parafii. Obecnie realizowany jest w około 50%, ale i to napawa radością, że znalazły się w parafii chętne osoby, które regularnie, systematycznie czuwają w kaplicy św. Wawrzyńca i adorują Najświętszy Sakrament. Po Nowym Roku jeszcze raz idea ta będzie przypomniana wiernym, którzy zostaną po raz kolejny zachęceni do zaangażowania we wspólne dzieło parafii. Zaproponowano także, aby zachęcać do włączenia się w łańcuch modlitwy uczestników nauk przedślubnych i przedchrzcielnych. Przypomniano także, aby regularnie podawana była cotygodniowa intencja modlitewna.  

Katechezy o kościele – cieszą się zainteresowaniem ze strony części parafian. Uczestnicy chwalą sobie poruszane, ważne tematy, a ksiądz proboszcz wyraził wielką nadzieję na dobre owoce tej inicjatywy.  

„Kino z Duszą” parafialny filmowy klub dyskusyjny – spotkania te, póki co, przyciągają niewielkie, choć rosnące grono zainteresowanych. Zdaniem zebranych to przedsięwzięcie potrzebuje czasu, by się rozwinąć. 

 

Ksiądz Nowara odniósł się także do zmian, jakie zostały wprowadzone w sposobie weryfikacji udziału kandydatów do bierzmowania we mszach świętych. Obowiązek potwierdzania podpisem udziału tej młodzieży we mszach niedzielnych został przerzucony na rodziców. Takie rozwiązanie włącza bardziej rodziców w przygotowanie kandydatów i lepiej zapobiega zdarzającym się przypadkom oszustw ze strony młodych. 

Dużym problemem i zmartwieniem  jest mały  udział parafian w mszach roratnich. W ostatnich latach radykalnie spadła liczba osób uczestniczących w tych mszach. Podobnie jest też w wielu ościennych parafiach. Wydaje się, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest generalne obniżenie wymagań rodziców wobec dzieci i brak wobec nich dobrego rodzicielskiego przykładu.   

 

3. W części formacyjnej posiedzenia, wprowadzając w temat spotkania, ksiądz Proboszcz, przypomniał hasło ubiegłego roku liturgicznego – „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” oraz hasło tegoroczne „W mocy Bożego Ducha”, które stanowi jego kontynuację. Tym samym przypomniał, że konsekwencją otwarcia się na działanie Ducha Świętego jest jedność.  Prelegent podkreślił, że nie ma szans na trwałość Kościoła bez mocy Ducha Świętego. Zatem podstawowym zadaniem wiernych jest prosić o jedność. Wstępem do dyskusji stały się słowa Pisma Świętego oraz fragment Katechizmu Kościoła Katolickiego – 

Dz, 2, 42- 46 

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca.

J,17,20-23

Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno [stanowimy]. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś.

Ef, 2,13-22

Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością,

bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość. W swym ciele  pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch [rodzajów ludzi] stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój,  i [w ten sposób] jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem, w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości.  A przyszedłszy, zwiastował pokój

wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca. A więc nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.

KKK 813, 

Kościół jest jeden ze względu na swoje źródło: 'Największym wzorem i zasadą tej tajemnicy jest jedność jednego Boga Ojca i Syna w Duchu Świętym, w Troistości Osób' (Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 2). Kościół jest jeden ze względu na swego Założyciela: 'Syn 766 Wcielony, Książę pokoju, pojednał wszystkich ludzi z Bogiem przez krzyż swój, przywracając wszystkim jedność w jednym Ludzie i w jednym Ciele' (Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 78). Kościół jest jeden ze względu na swoją 'duszę': 'Duch Święty, który mieszka w wierzących i napełnia cały Kościół oraz nim kieruje, jest sprawcą tej dziwnej wspólnoty wiernych i tak dogłębnie wszystkich zespala w Chrystusie, że jest zasadą jedności Kościoła' (Sobór Watykański II, dekret Unitatis redintegratio, 2). Jedność należy więc do istoty Kościoła:

Jaka zdumiewająca tajemnica! Jest jeden Ojciec wszechświata, jest jeden Logos wszechświata, a także jeden Duch Święty, wszędzie ten sam; jest także jedna dziewica, która stała się matką, i chętnie nazywam ją Kościołem (Klemens Aleksandryjski, Paedagogus, 1, 6).

KKK 814 

Od początku ten jeden Kościół ukazuje się jednak w wielkiej różnorodności, która pochodzi zarówno z rozmaitości darów Bożych, jak i wielości otrzymujących je osób. W jedności Ludu Bożego gromadzi się różnorodność narodów i kultur. Wśród członków Kościoła istnieje różnorodność darów, zadań, sytuacji i sposobów życia: 'We wspólnocie kościelnej prawomocnie istnieją partykularne Kościoły, korzystające z własnej tradycji' (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 13). Wielkie bogactwo tej różnorodności nie sprzeciwia się jedności Kościoła. To grzech i ciężar jego konsekwencji zagraża nieustannie darowi jedności. Apostoł wzywa więc do zachowania 'jedności Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój' (Ef 4, 3).

 

Ksiądz proboszcz, nawiązując do powyższych słów, podkreślił, że Kościół jest jeden ze względu na swoje źródło i na swojego przedstawiciela – ze względu na swoją duszę. Różnorodność zaś Kościoła nie sprzeciwia się jego jedności. Należy jednak pamiętać, że jedności tej przeszkadza grzech. Historia kościoła pokazuje, że w momencie rozłamu, ludźmi kierowała pycha. 

Jedność Kościoła opiera się na pięciu płaszczyznach:

- modlitwie,

- Eucharystii,

- trosce o potrzeby innych,

- trwaniu w nauce,

- wspólnocie życia.

Dawniej ludzie tworzący wspólnotę Kościoła mieszkali bliżej siebie, ich wspólnota gromadziła się wokół biskupa. W dzisiejszych czasach, ludzie są od siebie oddaleni i trudniej o stworzenie więzi w Kościele. W czasie spotkania obecni członkowie zastanawiali się, co zrobić, aby nasza parafialna wspólnota Kościoła była zintegrowana, gdy uczestnicy jednej mszy pozostają dla siebie anonimowi. 

 

 4. W czasie otwartej dyskusji obecni członkowie PRD zgłosili różne propozycje pomocne w integracji wspólnoty parafialnej, między innymi wspólne posługi na mszy świętej podjęte przez wiernych mieszkających blisko siebie w sąsiedztwie czy też podjęcie ich kolejno przez poszczególne grupy parafialne. Kolejną ideą była propozycja prowadzenia przemyślanych i przygotowanych działań integracyjnych podczas spotkań na rozpoczęcie i zakończenie roku formacyjnego. Animacja i przygotowanie wspólnych spotkań różnych grup parafialnych mogłoby stanowić początek integracji i ożywienia większej części parafii. Podkreślono, że nasza kawiarenka parafialna jest miejscem, w którym są i powinny nadal być podejmowane inicjatywy ułatwiające tworzenie wspólnoty parafialnej. Rozważa się możliwość otwarcia kawiarenki nie tylko po mszach świętych, ale częściej. Wszyscy byli też zgodni, co do tego, by podczas mszy wprowadzać proste gesty typu: „dobrze, że jesteś” – które również stanowią formy otwarcia się na drugiego człowieka i wzajemnego zbliżania. Każdy powinien w swoim zakresie dbać, abyśmy się nawzajem jako parafianie dobrze czuli w naszej wspólnocie. Na mszach niedzielnych zdecydowanie bardziej odczuwa się anonimowość wiernych, lepiej jest na mszach w tygodniu, gdyż uczestniczą w nich najczęściej te same osoby, tworzące mniej liczną grupę. Masowość nie sprzyja otwartej atmosferze. Przypomniano także o takich okazjach jak wspólne parafialne kolędowanie i podkreślono, że to kolejny dobry moment do integracji wiernych. 

 

5. Pani Jolanta Gruszka, reprezentując między innymi parafian będących czcicielami Matki Boskiej Fatimskiej przypomniała temat dotyczący pokuty, do podjęcia której (w formie postu, zmiany mentalności, nawrócenia i odmawiania różańca)  nawołuje Maryja.  Aby ożywić życie wspólnotowe parafii, radna zaproponowała powrót do przyjmowania komunii świętej w pozycji klęczącej. Niektórzy radni byli zdania, że byłby to wyraz pokuty i czci wobec Najświętszego Sakramentu, inni podkreślali, że może to być kłopotliwe np. dla osób chorych, mających trudności z przyklęknięciem. Były również głosy, że takie przyjmowanie komunii jest możliwe, jeśli ktoś ma taką potrzebę, a obecna organizacja procesji komunijnej również zabezpiecza godne przyjęcie Pana Jezusa.  Większość zebranych zgodziła się jednak, że postawa wiernych wobec Najświętszego Sakramentu pozostawia wiele do życzenia, i często jest to wynik braku świadomości, jak się zachować. Należy zatem uświadamiać wiernych, przypominając właściwe i pożądane postawy wobec Najświętszego Sakramentu.  

 

6. Pan Bogusław Meiksner zaproponował także, by na najbliższym posiedzeniu rady, przeanalizować realizację zarządzeń i zaleceń synodalnych na poziomie naszej parafii, i poddać refleksji, co jeszcze z ustaleń minionego synodu może zainspirować życie naszej parafialnej wspólnoty.

 

7. Ksiądz proboszcz przypomniał o wyjeździe małej grupy młodych do Panamy na Światowe Dni Młodzieży. W tym czasie będzie uruchomiona zakładka na stronie internetowej parafii, gdzie  umieszczane będą na bieżąco informacje z Panamy. Warto też zaangażować się w proponowane w tym  czasie działania diecezjalne oraz parafialne, aby dobrze przeżyć czas pobytu młodych parafian w Panamie i same światowe dni młodych.   

 

8. Wspólne kolędowanie grup parafialnych ustalono na dzień 20 i 27 stycznia. 

 

9 Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.

 

10. O terminie i temacie następnego zwyczajnego posiedzenia rady jej członkowie i parafianie zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem w formie ogłoszenia.

 

Na tym sprawozdanie zakończono

 

Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz

 

Sekretarz: Dorota Hadam
Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wawrzyniec, siedziba: Ruda Śląska - Wirek, Czajkowskiego 16.