Przejdź do treści

Sprawozdania Parafialnej Rady Parafialnej

Protokół z zebrania Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dn. 30.05.2016r.Zebraniu przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Nowara, który tradycyjnie powitał zebranych i rozpoczął modlitwę brewiarzową. Następnie został przedstawiony porządek zebrania. Odczytano protokół z poprzedniego spotkania PRD.

 

I część - Formacyjna

Na wstępie pan Jan Krawczyk poprosił o włączenie do poprzedniego protokołu informacji o artykule dotyczącym Światowych Dni Młodzieży, który ukazał się w „Wiadomościach Rudzkich”. Ponadto ksiądz proboszcz krótko przedstawił sprawy organizacyjne dotyczące przygotowań do ŚDM w Polsce. Jeszcze w styczniu tego roku zgłoszonych było około 20 tyś. pielgrzymów do naszej diecezji, obecnie tylko 12 tysięcy. Spora grupa wycofała się, prawdopodobnie w związku z zamachami terrorystycznymi na świecie. Pojawiające się w mediach informacje potęgują strach u młodych i ich rodziców. W naszej parafii także wielu rodziców ma obawy co do uczestnictwa młodzieży w tych wydarzeniach. A przecież wydarzenia te powinny być wielkim świętem katolików.

 

Dyskusja wiodąca podczas spotkania PRD dotyczyła tematu: „Media w służbie Kościoła”. Wprowadzenia do niej dokonał ksiądz proboszcz, który podkreślił wartość mediów w dziele Nowej Ewangelizacji. Wiele krajów odchodzi od tradycji chrześcijańskich, stąd konieczność wprowadzenia działań ewangelizacyjnych tych miejsc. Nowa ewangelizacja, jak podkreślał ksiądz Nowara, oznacza sięgnięcie po nowe środki przekazu Ewangelii. Odpowiedzialny za nią jest każdy ochrzczony, a najprostszą jej formą jest droga „od osoby do osoby”. W dziele tym jak najbardziej służebną rolę odgrywać powinny media, które wspomagać mogą osoby ochrzczone poprzez medialną formację i pogłębianie wiary czy doświadczenie Boga.

 

Ksiądz proboszcz odczytał komunikat Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Wiktora Skworca w sprawie mediów w archidiecezji katowickiej, w którym podkreślone zostało iż „cała grupa archidiecezjalnych mediów mimo ich różnorodności, służy jednemu celowi: sprawie ewangelizacji, umacnianiu świata wartości chrześcijańskich oraz przybliżaniu nauki Kościoła w aktualnych kwestiach.” Biskup wyraził przekonanie, że wszystkie podmioty wchodzące w skład utworzonej grupy będą przyczyniały się do budowania Kościoła – Wspólnoty i będą formowały wierzących.

 

Ksiądz proboszcz przedstawił także zainteresowanie mediami w naszej parafii. Wśród 5 tysięcy parafian „Gość Niedzielny” rozchodzi się w 80 egzemplarzach, „Mały Gość Niedzielny” w 30 egzemplarzach, „Różaniec”, „Głos ojca Pio”, „Anioł Stróż”- w 10 egzemplarzach. Czasopismem dla młodzieży „Droga” zainteresowanych jest zaledwie 1 - 2 wiernych. Trudno się zorientować, jak wygląda kwestia korzystania z innych katolickich mediów - radia, telewizji internetu?

 

Członkowie PRD zastanawiali się, jak zachęcić do liczniejszego korzystania z propozycji katolickich mediów. Pani Dorota Hadam podkreśliła rolę katechetów i bezpośrednie dotarcie do dzieci i młodzieży podczas lekcji religii, w trakcie której warto byłoby wykorzystywać fragmenty artykułów czy programów telewizyjnych.

 

Pan Jan Krawczyk przedstawił informacje dotyczące mediów w katolickich w Polsce – 6 głównych portali, 89 czasopism, 31 stacji radiowych, 7 stacji telewizyjnych. Zasmuca i niepokoi fakt, że mimo olbrzymiej ilości propozycji tak niewielkim zainteresowaniem naszych parafian cieszą się media katolickie.

 

Członkowie rady poszukiwali przyczyn tegoż zjawiska. Wśród nich dostrzegli:

- ogólny spadek czytelnictwa,

- powszechny brak czasu,

- trudność w odbiorze artykułów,

- kwestie finansowe.

 

Poszukiwano też rozwiązań:

Pan Roman Wyciślik zaproponował wykorzystanie parafialnej kawiarenki jako miejsca, w którym można byłoby zostawiać przeczytane już gazety, by dzielić się nimi z tymi, których nie stać na zakup, a także wykorzystanie strony parafii do zamieszczenia linków do ciekawych artykułów czy portali katolickich. Zauważył, że warto byłoby pomyśleć o wykorzystaniu Facebooka.

 

Pan Bogusław Meiksner podkreślał, że należy zadbać o zaistnienie parafii w mediach społecznościowych. Jeśli zależy nam na funkcjonowaniu w mediach, to koniecznie trzeba iść z duchem czasu, postawić na młody zespół ludzi, którzy w sposób nowatorski i nowoczesny poprowadzą stronę parafii tak, aby cieszyła się większym zainteresowaniem. Pan Bogusław przypomniał, że jedna z ostatnich sesji podczas synodu była także poświęcona mediom. Obecnie trwają przygotowania aplikacji, możliwości technicznych, które będą rozpowszechniane w parafiach. To nowy sposób funkcjonowania i komunikowania się młodych ludzi w obecnym świecie, więc warto z niego korzystać. Przykładem nowoczesnej strony internetowej jest strona archidiecezji. Jak podkreślił pan Meiksner stanowi ona wielkie medium.

 

Dyskutujący podkreślali wartość reklamy, zachęcania do czytania.

Przy okazji zauważono, że warto byłoby zastanowić się nad sposobem ożywienia parafialnej biblioteki. To również mogłoby być miejsce, w którym czytelnicy mieliby możliwość korzystania z czasopism katolickich. Można także wykorzystać gabloty znajdujące się z tyłu kościoła.

 

Ksiądz Dariusz zaproponował umieszczenie w tyle kościoła szafki na przeczytane czasopisma, by można je było pobierać za darmo. Zaproponował także umieszczenie radia na stronie internetowej parafii.

 

Sprawy bieżące:

- wciąż niewiele osób zainteresowanych jest peregrynacją obrazu „Jezu ufam Tobie”,
- 11.06 - odbędzie się pielgrzymka parafialna do Bujakowa w ramach obchodów Roku Miłosierdzia,
- 19.06 – organizacja festynu parafialnego organizowanego przez Rycerzy Kolumba, główna nagroda z zakupu cegiełek to 8 dniowy pobyt na Malcie – pielgrzymka śladami św. Pawła.,
- w sobotę 18.06 turniej piłkarski,
- 20.06 – msza kończąca rok formacyjny o 18.00.
- związek filatelistów z parafii – zorganizuje wystawę znaczków podczas festynu, a także zostanie wydana okolicznościowa koperta.


Na tym spotkanie zakończono.

 

Protokołowała Dorota Hadam
Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wawrzyniec, siedziba: Ruda Śląska - Wirek, Czajkowskiego 16.