Przejdź do treści

Sprawozdania Parafialnej Rady Parafialnej

Sprawozdanie nr 2z posiedzenia
Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Św. Wawrzyńca i Antoniego w roku duszpasterskim 2017/2018

 

W dniu 28 listopada 2017 roku w domu parafialnym odbyło się drugie posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) wybranej i powołanej zgodnie z Dekretem Arcybiskupa Wiktora Skworca z dnia 22 maja 2017 roku na podstawie Statutu PRD w Archidiecezji Katowickiej z dnia 31.01.2017 roku.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:
1. ks. Andrzej Nowara – proboszcz, przewodniczący PRD
2. Natalia Adamczyk
3. Adam Bartnik
4. Jolanta Gruszka
5. Ireneusz Kominek
6. Jan Krawczyk
7. Andrzej Krupiński
8. Barbara Labus
9. Bogusław Meiksner
10. Mariusz Podraza
11. Piotr Skutela
12. Sabina Zdebel
13. Janina Paliwoda
14. Małgorzata Stygienko
Nieobecnych było: 5 członków rady


Przebieg posiedzenia:
1. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa liturgii godzin, nieszporów z dnia bieżącego

 

2. Po modlitwie nastąpiło formalne zaprzysiężenie nieobecnych na pierwszym posiedzeniu rady Pań: Janiny Poliwody i Małgorzaty Stygienko. Po złożeniu przyrzeczenia przewodniczący rady wręczył zaprzysiężonym oficjalne mianowania na członka rady.

 

3. W części formacyjnej posiedzenia ksiądz Proboszcz, nawiązując do wyrażonej przy okazji inauguracji parafialnego roku formacyjnego zachęty do uczestnictwa w Mszach Świętych w tygodniu, omówił cztery istotne składniki dobrego uczestnictwa w Eucharystii. Zdaniem prelegenta są to:

- czas na bezpośrednie przygotowanie się do uczestnictwa we Mszy Św. (przejście ze zgiełku świata do ciszy Boga);
- włączanie się w akcję liturgiczną (modlitwy, śpiewy, gesty);
- staranie o możliwość przystąpienia do komunii;
- uszanowanie i docenienie ważności każdej z części Mszy Św., również obrzędów
zakończenia (błogosławieństwo i pieśń na wyjście)

 

W czasie krótkiej dyskusji zebrani zwrócili uwagę na konieczność ustawicznej katechezy w zakresie zasygnalizowanych zagadnień, a zwłaszcza kwestii dotyczącej gotowości do pełnego uczestnictwa w Eucharystii i rozeznania sumienia w tym zakresie

 

4. Rozpoczynając część problemową posiedzenia rady ksiądz Proboszcz zapytał jej członków, czy dotarły do nich jakieś uwagi, czy wnioski od parafian, które należałoby włączyć do tematu posiedzenia. Żaden z obecnych członków rady nie przekazał tego typu zgłoszenia. Rada uznała, że potrzeba czasu i oswojenia się przez parafian z tą możliwością komunikacji i uczestnictwa w życiu parafii.

 

5. Tematem głównym posiedzenia rady było omówienie programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2018-2019 opatrzonego hasłem: „Duch, który umacnia miłość” (rok pierwszy: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”; rok drugi: „W mocy Ducha Bożego”) Ksiądz Proboszcz przedstawił wytyczne i wyzwania związane z realizacją programu duszpasterskiego w pierwszym roku jego obowiązywania, począwszy od pierwszej niedzieli Adwentu 2017. Zaznaczył, że akcent położony jest na świadomość tego, że czas Kościoła jest czasem Ducha Świętego, co corocznie uobecnia się szczególnie w przygotowaniu do przyjęcia sakramentu bierzmowania, oraz w celebracji udzielenia tego sakramentu. Jako naturalne i podstawowe środowisko przygotowania się do przyjęcia Ducha Świętego program wskazuje rodzinę i parafię. Tu Proboszcz zwrócił uwagę, że te przeniesienie ciężaru środowiska wzrastania ze szkoły do parafii, w przypadku naszej parafii wiąże się także z dosyć nietypową sytuacją administracyjną powstałą po wprowadzonej reformie szkolnictwa. Na terenie naszej parafii nie funkcjonuje, bowiem żadna szkoła podstawowa, a w najbliższej przyszłości, to ośmioklasiści tychże szkół będą rocznikiem objętym bezpośrednim przygotowaniem do przyjęcia sakramentu bierzmowania, a całość tego przygotowania wraz z samą celebracją ma się odbywać w parafii, do której młody człowiek przynależy.

Program duszpasterski „Duch, który umacnia miłość” ma być zgodnie ze swoimi założeniami realizowany w formach integralnych i skoordynowanych, tak na poziomie diecezji jak i parafii (służą temu przygotowane materiały pastoralne, formacyjne i praktyczno- poradnikowe) w następujących obszarach:

- ewangelizacja

- przepowiadanie (homilie, katechezy, konferencje)

- promowanie (np. ruchów tj. odnowa w Duchu, albo nowych form duszpasterstwa tj.

newpastoral.net)

- formacja
W parafii te obszary przekładają się na takie działania jak:
- przepowiadanie w homiliach
- celebracja nabożeństw (ze szczególnym wyróżnieniem wigilii Zesłania Ducha Świętego) - formacja parafialnych rad duszpasterskich
- konferencje tematyczne w grupach, ruchach i wspólnotach działających w parafii

 

6. W czasie dyskusji przeprowadzonej po prezentacji programu duszpasterskiego radni zwrócili uwagę na następujące problemy i zagadnienia:
- uznano, że stojące przed parafią zadania związane z owocną realizacją przedłożonego programu jak i w szerszym kontekście z uczynieniem parafii miejscem duszpastersko wydajnym, sprzyjającym otwarciu na działanie Ducha Świętego oraz wzrastaniu w jego darach, wymagają rzetelnego namysłu i duchowego przygotowania nas samych, jak i wszystkich inicjatorów i animatorów wymaganej przemiany. Dlatego też postanowiono, że każdy z członków rady przemyśli zgodnie ze swoim doświadczeniem i wiedzą czekające parafię zadania i przedstawi na najbliższym posiedzeniu propozycje duszpasterskie, jakie można by wspólnie podjąć. Ponadto ustalono, że tematem głównym przyszłego posiedzenia będzie, w myśl materiałów formacyjnych przeznaczonych w ramach programu „Duch, który umacnia miłość” dla rad parafialnych, problem: „odpowiedzialności za przygotowanie i celebrację sakramentu bierzmowania”. W celu duchowego przygotowania się do czekających parafię wyzwań, rada postanowiła podjąć w czasie do następnego posiedzenia, w każdy wtorek tygodnia, wspólnotową formę wyrzeczenia w postaci postu. Post ten ma pomóc członkom rady we własnym nawróceniu i otworzyć ją w jedności na działanie Ducha Świętego, co z kolei ma się przyczynić do uzyskania umiejętności uświadamiania innym parafianom obecności i działania Ducha, a przede wszystkim do podejmowania działań prowadzących parafian do osobistego doświadczenia życia w Duchu Świętym.

 

- zwrócono uwagę na konieczność, zgodnie z zarządzeniami i zaleceniami II Synodu Archidiecezji katowickiej, przyczyniania się do odbudowy i umacniania działań katechetycznych i ewangelizacyjnych w parafii, co da jej możliwość odpowiedzenia na potrzeby duchowe dzieci, młodych i dorosłych, jacy przy okazji trybu przygotowania do sakramentów i ich udzielania, znajdą się w obszarze jej chociażby czasowego oddziaływania. Zwrócono także uwagę, że nie oznacza to, nawet przy krytycznym stosunku, zaniedbania potrzeby nauczania religii w szkołach i zapewnienia temu nauczaniu najlepszych warunków i najwyższego poziomu. Radni przyznali, że gwałtowne zmiany w świecie współczesnym, wpływające chociażby na kondycję rodzin, także rodzin kiedyś tradycyjnie religijnych, stanowią bardzo poważne wyzwanie dla duszpasterstwa. Podejmowane działania wymagają modlitwy (wsłuchania w Ducha), namysłu i odważnego, wielostronnego zaangażowania.

 

7. Sekretarz rady przekazał prośbę do wszystkich jej członków o aktywność w kanałach komunikacji elektronicznej i o potwierdzanie otrzymywanych informacji, co jest oznaką nie tylko skuteczności połączenia, ale także formą dialogu i pozostawania względem siebie w życzliwej i uważnej łączności w okresie między posiedzeniami.

 

8. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa.

 

9. O terminie i temacie następnego zwyczajnego posiedzenia rady jej członkowie i parafianie zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem w formie ogłoszenia.

 

Na tym sprawozdanie zakończono

 

Przewodniczący PRD: ks. Andrzej Nowara, proboszcz

 

Sekretarz: Bogusław Meiksner
Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wawrzyniec, siedziba: Ruda Śląska - Wirek, Czajkowskiego 16.