Parafia
św. Wawrzyńca
i św. Antoniego
w Rudzie Śląskiej - Wirku

Aktualności
Ogłoszenia parafialne
Intencje mszalne
Kalendarz parafialny
Cmentarz parafialny

Aktualności z Archidiecezji Katowickiej

16-06-2024
"Wyrażamy wielki szacunek i uznanie dla matek, które z miłością służą życiu" - piszą pasterze Kościoła w Polsce.
Umiłowani Siostry i Bracia! Fragment Ewangelii św. Marka na dzisiejszą jedenastą niedzielę zwykłą, pozostawia nam przesłanie o królestwie Bożym, które Bóg „wsiewa” w ziemię ludzkiego serca. Teksty liturgiczne wyjaśniają, że jest to „królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju”. W przypowieści o ziarnku gorczycy dostrzegamy troskę Boga o życie ludzkie, o godne i właściwe warunki jego rozwoju i wzrostu, a wreszcie, o jego zbawienie. Bóg Wszechmogący jest Dawcą Życia, przez co jest obecny w poczęciu i życiu każdego człowieka. Życie nowej, unikalnej osoby ludzkiej, rozpoczyna się od poczęcia, czyli połączenia komórek matki i ojca. Od tego momentu każdy człowiek powinien mieć zapewnione pełne prawo do ochrony życia. „Nie może istnieć prawdziwa demokracja, jeżeli nie uznaje się godności każdego człowieka i nie szanuje jego praw”- przypominał św. Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae (nr 101). Prawa każdego człowieka do życia chroni Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Karta Praw Podstawowych UE oraz Konstytucja RP i zapisy ustawowe. Jest to elementarna zasada wpisana w naturę człowieka, której nie wolno naruszać. „Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka. Zakłada ona przekonanie, że każda ludzka istota jest zawsze święta i nienaruszalna w jakiejkolwiek sytuacji i w każdej fazie swego rozwoju” (Deklaracja Dykasterii Nauki Wiary, Dignitas infinita, 91). Obecnie jesteśmy świadkami narastającej presji zmiany prawnej ochrony ludzkiego życia w kierunku legalizacji zabijania dziecka w łonie matki. Jest to bardzo niepokojące i niezwykle groźne, dla bezpieczeństwa publicznego. Każdy człowiek dobrej woli powinien się temu sprzeciwiać. Życie bowiem, jako wartość naczelna każdego człowieka i fundamentalny element dobra wspólnego, jest dobrem podstawowym, górującym nad indywidualną wolnością innych. Nikt więc, w imię osobistej wolności, nie ma prawa decydować o życiu drugiego człowieka. „Kościół nie przestaje przypominać, że godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od poczęcia do naturalnej śmierci” (Dignitas infinita, 47). „Nie zabijaj” i „chroń ludzkie życie" – to podstawowe zasady, którymi powinien się kierować każdy człowiek prawego sumienia. Wbrew dość powszechnej narracji, nie są one wyrazem przekonań wynikających tylko z wiary chrześcijańskiej, ale płyną ze zrozumienia samej ludzkiej natury. Wartym podkreślenia jest, jak wielkie znaczenie dla ochrony poczynającego się życia ma kochająca się rodzina, zbudowana na trwałym małżeństwie rodziców, stanowiąca „sanktuarium życia” oraz podstawową komórkę społeczną. „Tak więc mężczyzna i kobieta zjednoczeni w małżeństwie zostają włączeni w Boże dzieło: poprzez akt zrodzenia – dar Boży zostaje przyjęty i nowe życie otwiera się na przyszłość” (Evangelium vitae, 43). Tymczasem zabójstwo dziecka poczętego powoduje poważne cierpienie psychofizyczne i duchowe, prowadząc często do rozbicia rodziny.  Wyrażamy wielki szacunek i uznanie dla matek, które z miłością służą życiu i chronią swoje dzieci nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Świadczą one o tym, że radość, piękno i wielkość miłości macierzyńskiej wyrażają się w nieprzemijającej trosce o dobro dzieci niezależnie od okoliczności. Zwracamy się także do ojców, których rolą jest ochrona rodziny, a zwłaszcza kobiet w stanie błogosławionym oraz ich dzieci. Wasze pełne miłości zaangażowanie na rzecz obrony najbardziej bezbronnych, potrzebujących szczególnego wsparcia, jest niezastąpione. Tym bardziej więc dzisiaj nie wolno wam dystansować się od zaangażowania w prawną ochronę ludzkiego życia. Zdarza się jednak, że brzemienna matka znajduje się w bardzo trudnej sytuacji i potrzebuje specjalistycznej pomocy. Kościół, organizacje pozarządowe i lokalne instytucje niosą ją prowadząc m.in. Domy Samotnej Matki czy Okna Życia, zapewniając wsparcie materialne, prawne i psychologiczne. Tej pomocy nie może nigdy zabraknąć również ze strony państwa. Wszyscy jesteśmy do niej zobowiązani. Troska o życie wyraża się także przez to, że nie wolno zmuszać lekarzy, personelu medycznego i farmaceutów do angażowania się w proceder zabijania dzieci w okresie prenatalnym czy też osób starych i chorych. Takie działania łamią podstawowe prawo do zachowania klauzuli sumienia.  Jako pasterze Kościoła katolickiego w Polsce, a jednocześnie obywatele naszego kraju, mamy prawo i obowiązek przypomnieć – zarówno wiernym Kościoła katolickiego, jak i wszystkim ludziom dobrej woli – że jesteśmy zobowiązani do szacunku wobec człowieka, zwłaszcza wobec najsłabszych i bezbronnych. Szczególna odpowiedzialność za ich życie spoczywa na tych, którym na mocy mandatu społecznego została powierzona troska o dobro wspólne. Papież Franciszek zwrócił się ostatnio do nas Polaków: „Niech Polska będzie ziemią, która chroni życie w każdym jego momencie, od chwili, gdy pojawia się w łonie matki, aż do jego naturalnego kresu. Nie zapominajcie, że nikt nie jest panem życia, czy to swojego, czy też innych. Z serca wam błogosławię!” (Franciszek, Słowa do Polaków w czasie audiencji ogólnej, 20 marca 2024 r.). Dziękując każdemu, kto w różnych wymiarach życia osobistego i publicznego służy życiu i prawdzie, w Imię Chrystusa prosimy Was o wytrwałą i ofiarną obronę Ewangelii życia. Włączmy się wszyscy do wielkiej modlitwy w tej intencji, dziś zanoszonej za wstawiennictwem Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, słowami św. Jana Pawła II (Evangelium vitae, 105) O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia:
14-06-2024
Metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. w ośrodku w Gorzycach z okazji 40-lecia istnienia placówki.
Metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, z okazji 40-lecia istnienia placówki. W homilii nawiązał do hasła ośrodka. – Bardzo mnie ono dotyka: „Miej nadzieję i dawaj nadzieję”. Ta kolejność jest bardzo ważna. Żeby dać nadzieję, trzeba ją mieć. Na żadnym targowisku świata nie ma stoiska z nadzieją. W żadnej aptece nie da się kupić lekarstwa na nadzieję. Nie ma szkoły, ani kursu, który by nas nauczył nadziei. Ją można tylko otrzymać i ją można tylko przekazać. Zwrócił uwagę na to, że nadzieja nie jest “matką głupków”. – Przeciwnie: jest matką mędrców i ludzi wytrwałych, siostrą wiary i miłości. Jak powiedział Charles Péguy, francuski myśliciel: „Wiara to katedra, miłość to szpital, ale obie bez nadziei byłyby tylko cmentarzem” Jej bliźniaczką jest także cierpliwość. Gdzie jedna, tam druga. Nie ma cierpliwości bez nadziei i nie ma nadziei bez cierpliwości – mówił. Zachęcał, by nieść nadzieję tym, którzy ją utracili. – Ludziom, którzy być może powiedzieli już sobie: to nie ma sensu. Moje życie nie ma sensu. Nic ze mnie już nie będzie. Nic z tego nie będzie. I którzy słyszeli a propos siebie samych i od swoich bliskich: Nic z ciebie nie będzie. Jesteś beznadziejny. Jesteś beznadziejna. Mówił także o zgodzie na życie. – Przyjmijmy więc nasze życie, tę zwykłą zwykłość życia; jego szarość i jego barwność, nasze zmęczenia i odpoczynki, rozczarowania i oczarowania, miłość, przyjaźń, czułość, serdeczność, lub ich mocno doskwierający brak. Strome ściany i rozsłonecznione polany, szczęścia i nieszczęścia, upojenia i cierpienia, ekstazy i pustki. Wesela, tańce, pogrzeby i żałości. Dni składające się w lata, lata zbierające się w dziesięciolecia: dzieciństwo, młodość, dorosłość i starość. Szkoła, studia, praca i niepraca… Po prostu życie, przyjmijmy nasze życie, które – jak napisał Tomasz Eliot – „tracimy żyjąc”. Ta zwykła, szara codzienność ma swoją wartość i swoją cenność – stwierdził. Zachęcał także, by uczynić swoją modlitwę Antoine de Saint-Exupéry: „nie proszę Cię Boże o cuda czy wizje, ale o siłę do stawiania czoła codzienności. Zachowaj mnie od lęku, że mógłbym z życia coś utracić. Nie dawaj mi tego, czego pragnę, ale to co potrzebuję. Naucz mnie sztuki stawiania małych kroków”. Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy powstał 10 maja 1984 roku na terenie XIX-wiecznego kompleksu pałacowo-parkowego. Od 40 lat świadczy pomoc osobom uzależnionym, a także dotkniętym schorzeniami psychicznymi i schorzeniami układu nerwowego. katowice.gosc.pl
12-06-2024
Przez trzy dni księża uczestniczyli w spotkaniach dotyczących zarządzania parafią
Przez trzy dni, od 10 do 12 czerwca, mianowani w tym roku administratorzy spotykali się w Kurii Metropolitalnej w Katowicach. Cykl wykładów dotyczących zarządzania parafią został zorganizowany przy współpracy z poszczególnymi wydziałami kurii oraz z instytucjami archidiecezji katowickiej. Całość koordynował ks. Grzegorz Strzelczyk, odpowiedzialny za formację stałą księży. Poszczególne zajęcia dotyczyły: praktycznych rozwiązań w zarządzaniu duszpasterstwem (ks. Jarosław Ogrodniczak i ks. Kazimierz Musioł), posługi charytatywnej w parafii (p. Joanna Chawa), zaangażowania świeckich i współpracy z Archidiecezjalnym Centrum Formacji Pastoralnej (p. Magdalena Jóźwik), spraw kancelaryjnych i współpracy z kurią (ks. Tomasz Wojtal), zarządzania nieruchomościami parafii (p. Krzysztof Kotarski), organizacji lekcji religii w szkole i katechezy parafialnej (ks. Roman Buchta), a także współpracy z Sądem Metropolitalnym (ks. Andrzej Kumor). W spotkaniu uczestniczyło 10 nowych administratorów.
12-06-2024
25 lat temu Jan Paweł II wyniósł na ołtarze ks. Józefa Czempiela i ks. Emila Szramka. Znaleźli się wśród 108 męczenników z okresu II wojny światowej.
25 lat temu Jan Paweł II wyniósł na ołtarze ks. Józefa Czempiela i ks. Emila Szramka. Znaleźli się wśród 108 męczenników z okresu II wojny światowej. Duchowni zostali zamęczeni w 1942 r. w KL Dachau. "Byli przedstawicielami pokolenia górnośląskich kapłanów, które odegrało ogromną rolę w życiu duchowym i narodowym Górnego Śląska” – pisze Andrzej Grajewski, historyk i redaktor Gościa Niedzielnego. “Obaj byli Górnoślązakami, świadomymi swego pochodzenia, choć ukształtowanymi także przez niemiecką kulturę. W okresie powstań i plebiscytu zaangażowali się po stronie polskiej. Ich drogi życiowe były podobne. Bł. ks. Czempiel urodził się w 1883 r. jako syn górnika pod Piekarami, bł. ks. Szramek pochodził z terenów rolniczych pod Raciborzem, urodził się w 1887 r. w rodzinie chałupnika. Formację otrzymali na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego i zostali wyświęceni na kapłanów przez biskupa wrocławskiego kard. Georga Koppa, Czempiel w 1908 r., natomiast Szramek trzy lata później” - kontynuuje. Zaznacza także, że postawa kapłanów w sytuacji największej próby ma wymiar ponadczasowy. "Gdyby nie wojna, obaj umarliby zapewne w swoich parafiach, otoczeni szacunkiem współczesnych, i cieszyliby się dobrą pamięcią potomnych. Gdyby na kilka lat przed wojną zobaczyli swój wizerunek w obozowych łachmanach, poniżonych, pozbawionych wszelkich praw, sprowadzonych do numerów, zapewne uznaliby, że takie koszmary nie mają się prawa wydarzyć. Jednak, gdy znaleźli się w takiej rzeczywistości, zachowali się jak prawdziwi uczniowie Chrystusa – wierni do końca". Dlaczego spośród licznego grona śląskich kapłanów, męczenników II wojny światowej, wybrano właście te postaci? Ks. prof. Jerzy Myszor, który prowadził proces beatyfikacyjny obu męczenników, zaznacza, że na decyzję miało wpływ pewne symboliczne wydarzenie: – Jako przewodniczący zespołu, powołanego przez abp. Damiana Zimonia do prowadzenia studiów historycznych i teologicznych w tym zakresie, zaprosiłem na spotkanie ks. Konrada Szwedę, byłego więźnia obozów koncentracyjnych Auschwitz i Dachau. Chciałem od niego usłyszeć, kto, jego zdaniem, mógłby zasługiwać na miano męczennika za wiarę w czasie II wojny światowej z szeregów katowickiego duchowieństwa. Bez jakiegokolwiek zawahania powiedział, że Czempiel i Szramek, właśnie w takiej kolejności. Analizowałem tę wypowiedź, już nie tyle jako historyk, ale bardziej jako teolog, i doszedłem do wniosku, że zawierała nie tylko historyczną ocenę ich życia, ale miała już znamiona kultu. W tym przekonaniu utwierdziły nas także wypowiedzi innych świadków życia i śmierci obu tych kapłanów, m.in. byłych więźniów z KL Dachau, ks. bp. Ignacego Jeża oraz ks. Antoniego Brzóski. Braliśmy pod uwagę także zachowane dokumenty obozowe. Ważnym świadectwem, wiele świadczącym o obu błogosławionych, były listy, które co dwa tygodnie pisali z obozu do rodziny. Do nich pisano częściej, ale oni prawo do korespondencji mieli tylko co dwa tygodnie i tylko do jednej, wskazanej osoby. Nawet jeśli listy przechodziły przez cenzurę obozową, są ważnym źródłem informacji o nich samych, o ich zaufaniu w Opatrzność Bożą i jej wyroki, umiłowaniu Kościoła, przywiązaniu do bliskiej rodziny i rodziny parafialnej, tylko trzeba umieć czytać także między wierszami – przekonuje ks. prof. Myszor. Więcej o śląskich męczennikach w artykule Gościa Niedzielnego (GN 24/2024). katowice.gosc.pl
10-06-2024
W niedzielę 9 czerwca do katowickiej katedry pielgrzymowały dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przystąpiły do komunii.
Dzieci, które w maju i czerwcu po raz pierwszy przystąpiły do komunii św. razem ze swoimi rodzinami przybyły do katedry Chrystusa Króla. Wzięły udział w diecezjalnej pielgrzymce dzieci wczesno i pierwszokomunijnych.  Jednym z celów tego wydarzenia jest przekazanie doświadczenia wspólnoty naszego lokalnego katowickiego Kościoła – podkreślił ks. Roman Buchta, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach. – To bardzo wyraźny znak, że właśnie tutaj, w centrum naszej archidiecezji, wspólnie z biskupem dzieci i rodzice spotykają się, aby razem się modlić i świętować.  Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa Jezusa wypowiedziane na krzyżu: Pragnę (J 19,28). Nawiązuje ono do ogłoszonego w styczniu przez Papieża Franciszka Roku Modlitwy. – Program staraliśmy się ułożyć w taki sposób, aby każdy uczestnik mógł uświadomić sobie, jak ważną rolę w życiu katolika odgrywa modlitwa. Pragniemy, aby dzieci, które odwiedziły naszą katedrę mogły odkryć wartość codziennej relacji z Panem Bogiem – zaznaczył ks. Buchta. Pierwszym punktem programu był „Modlitewny Szlak”. Pod tą nazwą kryła się gra drużynowa, dzięki której dzieci mogły poznać najważniejsze zagadnienia związane z modlitwą. Każdy uczestnik otrzymał karteczkę, a następnie razem ze swoją grupą wyruszał na teren katedralnego parkingu, gdzie rozłożone były specjalne namioty. W każdym z nich na graczy czekało jedno zadanie. Po jego wykonaniu uczestnicy zabawy otrzymywali wpisy do swoich „paszportów”. Gdy udało im się zabrać wszystkie, wrzucali swoje karteczki do koszyczka. Każdy wypełniony paszport stawał się kuponem, który brał udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Po zabawie, dzieci wraz ze swoimi rodzicami udały się do katedry, aby wziąć udział w nabożeństwie mistagogicznym. Jego celem było przedstawienie w prosty i przystępny sposób znaczenia najważniejszych gestów, znaków i symboli liturgicznych. Bez trudu można było zauważyć, że forma tego nabożeństwa okazała się bardzo atrakcyjna dla uczestników. Dzieci chętnie angażowały się w śpiew i prześcigały się w odpowiedziach na pytania zadawane przez księdza.... Więcej: katowice.gosc.pl Bartłomiej Dobrzański
08-06-2024
Ośmiu księży archidiecezji katowickiej wyświęconych w 2023 roku podsumowało pierwszy rok posługi w parafiach.
Ośmiu księży archidiecezji katowickiej wyświęconych w 2023 roku podsumowało pierwszy rok posługi w parafiach. W poniedziałek 3 czerwca, razem z abp. Adrianem Galbasem i ks. Tomaszem Wojtalem, kanclerzem Kurii i odpowiedzialnym za formację neoprezbiterów, przemierzali tatrzańskie szlaki. Dzień rozpoczęli od Mszy św. w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem-Krzeptówkach, a następnie udali się w góry. Całodniowy marsz w Dolinie Pięciu Stawów był okazją do wspólnej modlitwy oraz dzielenia się trudami i radościami całorocznej posługi. - Górska wyprawa jest podsumowaniem całorocznej formacji. Nasze spotkania odbywały się w wybrane poniedziałki, które dla wszystkich były dniem wolnym od zajęć parafialnych i szkolnych. Spotykaliśmy się w seminarium, parafiach lub właśnie na szlaku. Zawsze był czas na modlitwę i dzielenie się pierwszymi kapłańskimi doświadczeniami - mówi ks. Tomasz Wojtal.

Aktualności Parafialne

Liturgia

O parafii

 

Podcast

Sprawy Bieżące

Facebook

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Wawrzyńca i św. Antoniego w Rudzie Śląskiej - Wirku, siedziba: 41-710 Ruda Śląska - Wirek, ul. Czajkowskiego 16.